Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.

Često postavljana pitanja

Krediti - opšta pitanja
1. Imam polisu osiguranja života, vinkuliranu u korist banke. To je bio uslov za dobijanje kredita. Od kakvog je to značaja za mene?
Ova polisa je od naročitog značaja za vašu porodicu. Ukoliko se desi “osigurani slučaj” (u ovim osiguranjima, obično je u pitanju osiguranje za slučaj smrti), osiguravajuća kuća će isplatiti osiguranu sumu banci u svrhu otplate kredita. Obično su to sume koje pokrivaju veći deo preostale glavnice.
2. Imam stambeni kredit u CHF, a polisa životnog osiguranja i osigurana suma je u EUR. Zašto nije u CHF?
Osiguravajuća društava u Srbiji nisu bila ni u kakvoj zakonskoj obavezi da se opredeljuju za valutu u kojoj će obračunavati osiguranu sumu, ukoliko je u pitanju osiguranje u devizama. Gotovo sve osiguravajuće kuće su prihvatile evro kao priznatu devizu.
3. Kada je u pitanju stambeni kredit šta je predmet hipoteke?
Kada je u pitanju stan u izgradnji, onda katastar upisuje hipoteku na zemljište, koja će se automatski preneti na nepokretnost kada ona bude uknjižena. U slučaju da se hipoteka stavlja na stanove koji su u okviru upotrebne dozvole objekta, onda ta nepokretnost mora biti uknjižena i po pravilu bez tereta.
4. Kako se izračunava koliko je pojedinac sposoban da bude žirant za više osoba, pod pretpostavkom da je u pitanju stambeni kredit?
Maksimalna kreditna zaduženost se računa kao razlika neto mesečnih prihoda i vrednost minimalne potrošačke korpe za prvog člana domaćinstva (prema podacima Republičkog zavoda za statistiku). No, banka ima pravo da odluči da li će odobriti kredit ili da li će prihvatiti jemstvo određene osobe bez obzira što formalno ispunjava zakonske uslove. Imajte na umu da procena kreditne sposobnosti, iako obavezan element pri odobrenju kredita, nije jedini uslov koji treba ispuniti da bi se isti dobio.
5. Kako staviti hipoteku na ličnu nepokretnost u korist nekog fizičkog ili pravnog lica. Da li je izvodljivo to učiniti bez njegovog učešća radi hitnosti?
Većina banaka u Srbiji dozvoljava mogućnost da se za dobijanje kredita kao zaloga uzme hipoteka trećeg lica. Naravno, neophodna je saglasnost vlasnika nepokretnosti. Isto lice mora da bude potpisnik založne izjave koja služi kao verodostojna isprava za upis hipoteke.
6. Koja je razlika između učešća i depozita?
Učešće i depozit su vidovi obaveznih ograničenja koje poslovne banke primenjuju u skladu sa važećom Zakonskom regulativom RepublikeSrbije. Razlika između depozita i učešća je u tome što se depozit polaže na račun u banci i ostaje na njemu do otplate kredita, kada ga korisnik kredita dobija nazad. Kod učešća je situacija nešto drugačija - korisnik sa određenim procentom učestvuje u nameni kredita (npr. ako ste uplatili 30% učešća, glavnica kredita koju otplaćujete se smanjuje na 70% od ukupne vrednosti i time smanjuje ratu kredita. Dakle, učešće se ne vraća korisniku od strane banke, ali umanjuje rate kredita.
7. Koje podatke iz ugovora o kreditu banka ne može menjati bez moje saglasnosti?
Sve obavezne elemente ugovora, koje možete naći u našem odeljku “obavezni elementi ugovora” banka ne može promeniti bez vaše izričite pisane saglasnosti, niti može jednostrano raskinuti ugovor ili izmeniti uslove, ukoliko ne prihvatite njihove predložene izmene. POSEBNO IMAJTE NA UMU DA TO ŠTO NISTE ODGOVORILI NA NJIHOV PREDLOG ZA IZMENU USLOVA, NE ZNAČI PREĆUTNU SAGLASNOST.
8. Šta ako moj prijatelj, za čiji kredit sam založio sopstvenu nepokretnost, ne isplaćuje redovno kredit?
Na žalost u trenutku kada ste potpisali i pristali na overu založne izjave, na osnovu koje se uspostavlja hipoteka na nepokretnosti, pristali ste na sve uslove na koje je pristao vaš prijatelj, potpisivanjem ugovora o kreditu. Dakle pristali ste i na aktiviranje hipoteke u slučaju neredovne otplate kredita.
9. Šta je refinansirajući kredit?
Refinansirajući krediti su krediti koje jedna banka daje uglavnom po nižoj kamatnoj stopi u odnosu na kamatnu stopu koju je druga banka zaključila sa klijentom po kreditu. Ovim kreditom banka vrati kredit koji trenutno imate. Novi kredit bi trebalo da ima uslove koji vam više odgovaraju – na primer manja rata, još dodatnog novca, manja ukupno plaćena kamata itd. Refinansirajući kredit se može koristiti i za plaćanje duga po kreditnoj kartici ili dozvoljenom minusu. Njime je moguće obuhvatiti i kredit i karticu ako to dozvoljava kreditna sposobnost i poslovna politika banke. Podsećamo da nije zabranjeno da banke refinansiraju sopstvene kredite, dugovanja po platnim karticama, dozvljene minuse... Dobro proverite uslove refinansirajućih kredita i troškove koje možete imati prilkom refinansiranja kredita.
10. Šta je to overdraft kredit?
Overdraft krediti predstavljaju uobičajeni izraz za dozvoljene minuse kod pravnih lica, dakle, predstavljaju mogućnost preduzeća da izvršava naloge i iznad raspoloživog stanja na svom računu, do određene granice.
11. Šta je vinkulirana polisa osiguranja?
Prilikom apliciranja za kredite banaka, većina njih zahteva različite vidove osiguranja: života, nepokretnosti, od gubitka posla… Sve je “vinkulirano” u korist banke, to jest sredstva koja isplaćuje osiguravajuća kuća, kada se desi “osigurani slučaj” idu na račun banke ili je neophodna saglasnost banke da bi vam se isplatila osigurana suma.
12. Šta može biti predmet hipoteke?
U zavisnosti od tipa kredita, kao i toga da li se on daje fizičkim ili pravnim licima: predmet hipoteke mogu biti stambeni ili poslovni objekti kao i zemljište, to jest sve vrste nepokretnosti koje se mogu upisati u katastru.
PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana