Često postavljana pitanja

Ostalo
1. Kako popuniti menicu?
Menica se popunjava isključivo u Banci pred šalterskim radnikom.
Menicu je potrebno popuniti čitko pisanim slovima, pri čemu se popunjeni podaci ne smeju brisati, precrtavati i prepravljati.
Korisnik kredita vertikalno popunjava menični blanket na prednjoj strani na prostoru između natpisa “Republika Srbija” i “Serija”. Na navedenom prostoru korisnik kredita svojeručno upisuje tekst “Priznajem”i svoje ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu.
Menica može biti sopstvena ili sa jednim ili više kreditno sposobnih žiranata.
Sopstvenu menicu popunjava korisnik kredita na licu menice u donjem desnom uglu, čitko, pisanim slovima, navodeći sledeće podatke: svoje ime i prezime, adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu.
Ukoliko se radi o menici sa žirantima, prvi žirant popunjunjava menicu u donjem desnom uglu na licu menice, u obeležnom prostoru predviđenom za unošenje podata za trasanta. Ispod imena i prezimena žirant upisuje adresu stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpisuje menicu. Iste podatke potrebno je da navede na poleđinu menice okrenute vertikalno, vodeći računa da tekt ne bude na poleđini talona.
Drugi i ostali žiranti potpisuju se na poleđini meničnog obrasca ispod potpisa prvog žiranta. Na dovoljnoj udaljenosti (3 cm) od podataka prvog žiranta, unose se podaci: ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG, broj lične karte, naziv firme u kojoj je zaposlen i potpis.
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana