Auto krediti ili finansijski lizing

05.03.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

Kupovina automobila gotovinskim sredstvima je gotovo postala istorija. Mali je broj porodica koji je u stanju da sebi priušti kupovinu automobila gotovinom. Ova pojava nije rezultat slabe kupovne moći stanovništva u Srbiji, već trend u celom svetu.

Sem kupovine automobila gotovinskim sredstvima, moguće je isti kupiti putem kredita ili putem finansijskog lizinga. Kao i kod svih ostalih kredita, veoma je važno pre zaduživanja sagledati uslove kreditiranja ili finansijskog lizinga, kao i ustanoviti prednosti i nedostatke jedne i druge opcije.
 
 
Auto krediti
 
Iako se često promovišu kao posebna vrsta kredita, auto krediti su podvrsta potrošačkih kredita, koji se zbog specifičnosti predmeta finansiranja odobravaju pod nešto drugačijim uslovima od ostalih potrošačkih kredita. Putem auto kredita možete kupiti nov ili polovan automobil od fizičkih ili pravnih lica.
 
Auto krediti se kao i ostali krediti nude u opcijama indeksiranja u dinarima ili sa valutnom klauzulom. Po pravilu, kamatna stopa kod dinarskih kredita je viša od kamatne stope kod kredita indeksiranih valutnom klauzulom, ali dinarski krediti nose i daleko manje rizike tokom perioda otplate od kredita indeksiranih u stranoj valuti. Na prvom mestu, tu je reč o kretanju kursa dinara prema evru, koji ima vrlo značajan uticaj na visinu mesečne rate kredita. Ovaj kursni rizik ne postoji, kada su u pitanju dinarski auto krediti.
 
Automobil kupljen na kredit je vaše vlasništvo, ali ste najčešće banci u obavezi da date zalogu na vozilo, koja u slučaju neredovne isplate mesečnih obaveza korisnika kredita, daje za pravo banci da postane vlasnik vozila. Jedan od uobičajenih zahteva banke je i da vozilo bude kasko osigurano tokom perioda otplate kredita. Sem ovih uslova, za odobravanje auto kredita je moguće da banka zahteva učešće u kreditu, otvaranje tekućeg računa, žiranta i slična sredstva obezbeđenja.
 
Zavisno od toga koja se sredstva obezbeđenja kredita koriste, visine kredita, načina indeksiranja i ostalih uslova kreditiranja, kamatne stope su različite. Pravilo je da manje sredstava obezbeđenja znači i veću kamatnu stopu na pozajmljena sredstva.
 
U Srbiji su još uvek aktuelni subvencionisani potrošački krediti za kupovinu automobila domaće proizvodnje. Ovi krediti se odobravaju po značajno nižim kamatnim stopama od tržišnih, međutim, krediti su indeksirani u stranoj valuti i nose kursni rizik. Može se reći da su ovo po pitanju cene najpovoljniji krediti u našoj zemlji, međutim, osnovno ograničenje ovih kredita je to što se mogu koristiti samo za kupovinu modela Fiat Punto.
 
 
Alternativa auto kreditima – finansijski lizing
 
Alternativa kupovini automobila na kredit je finansijski lizing. Finansijski lizing je takođe kreditni odnos u kome učestvuju korisnik finansijskog lizinga, lizing kompanija i prodavac automobila.
 
Osnovna razlika između auto kredita i kupovine automobila putem finansijskog lizinga je u tome što u drugom slučaju ne postajete vlasnik automobila sve do otplate finansijskih obaveza iz ugovora. Naime, u slučaju finansijskog lizinga, sve do trenutka otplate, vi ste samo korisnik vozila, a ugovorom se definiše način sticanja vlasništva nad vozilom nakon isplate svih mesečnih anuiteta. Sticanje vlasništva nad vozilom je najčešće samo opcija koja se nudi korisniku lizinga, ali koju on nije u obavezi da iskoristi.
 
Finansijski lizing podrazumeva i kasko osiguranje vozila tokom perioda plaćanja mesečnih rata u korist lizing kompanije. To znači da u slučaju štete na vozilu, lizing kompanija naplaćuje od osiguravajuće kuće naknadu štete i tek posle naplate nedospelih glavnica ili rata, ostatak isplaćuje korisniku lizinga. Trošak osiguranja vozila je odvojen od naknada koje korisnik lizinga mesečno plaća lizing kompaniji i predstavlja dodatni trošak za korisnika lizinga.
 
Finansijski lizing podrazumeva jednostavniju i kraću proceduru odobravanja od bankarskih kredita, ali nosi i značajno više troškove kod obrade zahteva, poreskih troškova, troškove registracije, troškova osiguranja i ostalih naknada. Bitno je imati u vidu i da registraciju vozila korisnik lizinga plaća po cenama za pravna lica, a koje su značajno više od cena za fizička lica. S druge strane, finansijski lizing ne zahteva dodatna sredstva obezbeđenja i jedino sredstvo obezbeđenja je vozilo, koje je i predmet lizinga.
 
Mogućnosti prevremene otplate su različite kod bankarskih kredita i finansijskog lizinga. Uobičajeno je da se auto kredit može delimično ili u celosti otplatiti u bilo kom trenutku, dok ova mogućnost ne postoji kod finansijskog lizinga. Naime, delimična ili potpuna prevremena otplata kod finansijskog lizinga je moguća isključivo nakon isteka dve godine redovne otplate mesečnih rata. Ovo pravilo je zakonski definisano i primenjuju ga sve lizing kompanije u Srbiji.
 
 
Kako izabrati?
 
I kod bankarskih kredita i kod finansijskog lizinga postoji zakonska odredba koja obavezuje davaoce ovih usluga da u slučaju kada pojedine odredbe ugovora nisu jasne budućem korisniku kredita ili lizinga, pojasne iste pre potpisivanja ugovora.
 
Kao što se može videti iz prednosti i nedostataka auto kredita i finansijskog lizinga, univerzalna idealna kreditna opcija ne postoji i izbor između ovih opcija će zavisiti od potreba i mogućnosti kupaca automobila. U slučaju da su vam brzina odobravanja kreditnih sredstava ili što manja sredstva obezbeđenja bitna, bolja opcija je svakako finansijski lizing; u slučaju da vam je značajnija što niža cena pozajmljenih sredstava, u najvećem broju slučajeva, bolja opcija će biti bankarski auto kredit.
 
Upoređenje različitih uslova auto kredita i finansijskog lizinga je put kojim svaki zainteresovani kupac automobila treba da započne izbor partnera u kreditiranju. Korisnik kredita najbolje poznaje svoje mogućnosti, prioritete i potrebe, te je i najrelevantniji za izbor između različitih kreditnih opcija.


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana