Novi zakon na strani banaka ili klijenata?

17.11.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

Početkom decembra, tačnije 05. Decembra stupa na snagu novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Korisnici usluga banaka, lizing kompanija, osiguravajućih kuća, penzionih fondova, menjačnica itd biće zaštićeni više nego do sada.
Zakon ima dosta novina. Neke od njih ćemo spomenuti sada a u narednim tekstovima ćemo se pozabaviti detaljima.
Finansijska usluga možeda bude loša ukoliko neko od službenika nije uradio svoj posao kako treba. Kod ovakvih slučajeva lakše se možete izboriti za pravdu.

Mnogo je veći problem sa uslugama gde je menadžment institucije usvojio poslovnu odluku koja je suprotna principima obligacionih odnosa i dobrih poslovnih odnosa. U ovim slučajevima korisnici mogu da budu značajno oštećeni neosnovanim izmenama ugovora, nepožtovanjem ugovora, naplatom troškova i cenama koje nisu definisane ugovorima.
Često je predmet spora i metodologija obračuna, izbor kursa ili nenavoženje naknada za prevremeni izlazak iz poslovnog odnosa. U ovim slučajevima korisnici moraju da budu zaista uporni i vični kako bi se izborili za svoja prava. Nije retko i da oštećeni potraže pravdu na sudu.

Novi zakon unaprediće usluge i umanjiti nesporazume koji su se dešavali do sada. Naravno sporova će i dalje biti a njima će se baviti licencirani posrednici Narodne Banke.

Bolje je sprečiti nego lečiti

Kada odlučite da da koristite neku bankarsku uslugu planirajte i odvojite vreme das dobro informišete.
Da bi se predupredili problemi koji mogu nastati na relaciji odnosa klijenata i finansijskih institucija neophodno je da klijenti pored poznavanja dobrih običaja poslovanja finansijskih institucija poznaju svoja prava i obaveze u tim odnosima, ali i mogućnosti koje im se pružaju u zaštiti sopstvenih prava i interesa u odnosima sa finansijskim institucijama.

Uvode se licence za posrednike u sporu
Narodna banka Srbije, u skladu sa svojim ovlašćenjima i obavezama, predstavlja nadzorni organ u poslovanju finansijskih institucija, ali i stub zaštite klijenata finansijskih institucija u odnosima sa istim.
Najveći broj finansijskih usluga koje građani koriste se odnosi na banke. Sa druge strane o bankarskim uslugama se mnogo više zna i na mnogo više mesta je moguće je doći do informacija šta i kako je dobro uraditi. Narodna banka Srbije štiti građane i u odnosima sa lizing društvima, siguravajućim društvima, dobrovoljnim penzijskim fondovima i menjačnicama.
Vrlo je važno znati da Narodna banka Srbije ne može zaštititi klijente koji se smatraju oštećenim zbog toga što su bili nedovoljno informisani o načinu i opštim pravilima poslovanja finansijskih institucija.
Novi zakon podrazumeva postojanje posrednika Narodne banke, koji su licencirani i nalaze se na zvaničnoj listi. Posrednici su u obavezi da postupaju neutralno tokom procesa posredovanja.
Proces posredovanja Narodne banke je besplatan.

Veoma mali broj nezadovoljnih korisnika se žali pismeno
Ukoliko je razlog nezadovoljstva nekom uslugom to što je ona zapravo mnogo skuplja nego što je ugovoreno klijenti će se sigurno žaliti.
Ima i onih slučajeva kada se klijenti odluče da se ne žale kako se ne bi gubili više vremena ili zato jer ne veruju da se problem može rešiti.
Ono što nije zabeleženo, kao da se nije ni desilo. Ako smatrate da ste ožtećeni spremite se na pisanje prigovora. Bolje je preporučenim pismom nego e mailom.
Statistika kaže da se tek jedan od dvadeset pet nezadovoljnih korisnika u Srbiji odluči da se pismeno žali i podnese prigovor banci da je nezadovoljan uslugom ili da smatra da je oštećen. Iz tog razloga i organi upravljanja banaka nemaju prave informacije o reklamacijama klijenata.
U centralama banaka kažu da bi mnogo lakše bilo unaprediti usluge i otkloniti uska grla u radu kada bi klijenti pisali primedbe na usluge koje su im pružene. Klijenti se pozivaju da svaku reklamaciju na rad obavezno prijave.
Banke na sajtovima imaju stranice koje su namenjene za prihvat prigovora a iste je moguće reći i putem kol centra. Razgovori sa kol centrom se obično snimaju tako da ste na taj način imate nešto više garancija da vaš „slučaj“ neće biti zaboravljen.

10 najinteresantnijih izmena novi zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga:

  1. Narodna banka Srbije će tromesečno objavljivati informacije o Bankama koje su prekršile ovaj zakon.
  2. Gašenje računa biće besplatno.
  3. Izdavanje potvrda o ugašenom računu i zatvorenom kreditu takođe će biti besplatne.
  4. Naknada za podizanje gotovine, i dinara i deviza se ukida u potpunosti.
  5. Banke za nove kredite sa promenjljivom kamatom neće smeti da naplaćuju naknadu za prevremenu otplatu. Za kredite sa fiksnom kamatom naknada je maksimalno 1%.
  6. Ako dođe do zloupotrebe platne kartice od strane trećeg lica vlasnik kartice može da snosi trošak od najviše 15 000 dinara.
  7. Svi obračuni za nove kredite i lizing biće po srednjem kursu.
  8. Klijent ima pravo da nakon potpisivanja ugovora i uplate kredita odustane od kredita, dozvoljenog prekoračenja računa, ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, ugovora o lizingu – u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.
  9. Banka ne može naplatiti klijentu troškove izdavanja platne kartice i PINa ako je klijent odustao od kartice.
  10. U obračun efektivne kamatne stope ulaze i troškovi u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita,a koje snosi korisnik (npr. troškovi upisa hipoteke, fiksna provizija na ime naknade za obradu zahteva za osiguranje, toškovi održavanja tekućeg računa i drugo)

 Šta uraditi kada ste oštećeni
Prvi korak u pokušaju rešavanja problema koji nastane u vašem odnosu sa nekom finansijskom institucijom – bankom, lizing kompanijom, menjačnicom, osiguravajućim društvom ili društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima treba da bude direktno obraćanje službenom licu te institucije.
Iskustva govore da se veliki deo problema, koji nastaju u odnosu građana i finansijskih institucija, relativno jednostavno rešavaju u direktnom kontaktu sa ovlašćenim licem institucije.
Ukoliko problem nije rešen na ovaj način, drugi korak trebalo bi da bude pismeno obraćanje finansijskoj instituciji. Pismeni prigovor šaljite preporučenim pismom, sa povratnicom kako biste imali dokaz o prijemu vašeg prigovora i obavezno zadržite kopiju prigovora. Nakon ovog koraka, finansijska institucija ima obavezu da vam u roku od mesec dana dostavi pismeni odgovor. Prigovor se ne naplaćuje bez obzira da li je osnovan ili ne.
Ukoliko vam odgovor u ovom roku nije dostavljen ili ste nezadovoljni predloženim rešenjem, možete se obratiti Narodnoj banci Srbije, odnosno uputiti prigovor Centru za korisnike finansijskih usluga, na postupke finansijske institucije sa kojom imate problem u poslovanju.
Narodna banka Srbije u skladu sa svojim obavezama i ovlašćenjima razmatra vaš prigovor. Ukoliko se utvrdi povreda zakona NBS izriče mere predviđene zakonom .
Ukoliko to nije slučaj na zahtev korisnika ili banke organizuje se postupak posredovanja – medijacije, kojom se problem pokušava rešiti u razgovorima tri strane – lica koje se žalilo, finansijske institucije na čije usluge je upućen prigovor i Narodne banke Srbije. Smatra se da će finansijska institucija detaljnije razmotriti vaše žalbe, ukoliko u medijaciji učestvuje nadzorni organ, a to je u ovom slučaju Narodna banka Srbije.
Ukoliko čak ni ovaj korak ne dovede do rešavanja problema, Narodna banka Srbije će vam dati savet u smislu procene opravdanosti vaših zahteva, a vama preostaje kao krajnja opcija pokretanje sudskog postupka protiv konkretne finansijske institucije.

Korisnici opreativnog lizinga nisu zaštićeni novim zakonom
Ono što bi korisnici operativnog lizinga trebali da znaju je da oni nisu zaštićeni novim Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga. Operativni lizing odnosno poslovni zakup ne spada u finansijske usluge jer i nije regulisan zakonom o Finansijskom lizingu. Korisnici zakupa nemaju mogućnost arbitraže centralne banke i eventualnog- bržeg rešavanja spora. Oni, ako se smatraju oštećenim pravdu moraju da potraže preko nadležnih sudova kao i u bilo kom drugom privrednom sporu.
Finansijski lizing spada u finansijske usluge i pokriven je novim zakonom. Korisnici finansijskog lizinga mogu na isti način kao i korisnici kredita da se na nepravilnosti u uslugama požale Narodnoj banci.

Zašto novi zakon ne odgovara lizing kućama
Po novom Zakonu o zaštiti korisnika finansijskih usluga klijent ima pravo da nakon potpisivanja ugovora i uplate kredita odustane od kredita, dozvoljenog prekoračenja računa, ugovora o izdavanju i korišćenju kreditne kartice, ugovora o lizingu – u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora, bez navođenja razloga za odustanak.

Od ustajanje je bez naknade a slučaju odustajanja klijent vraća ceo iznos koji je dobio i plaća samo kamatu za kratak period koliko je novac bio kod njega.

Isto važi i za lizing i to je veliki problem lizing kućama.

Novi zakon omogućava kupcu automobila da u roku od 14 dana odustane od lizinga. Kupac je dužan da automobil vrati lizing kući a na lizing kući je da se snađe šta će sa korišćenim novim automobilom.Kupac je u obavezi da lizing kući nadoknadi štetu nastalu umanjenjem vrednosti novog automobila.

Lizing kuća zapravo u ovom slučaju dobija korišćeni automobil koji joj ne treba, i dug od klijenta koji se predomislio i koji tek treba naplatiti.


 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana