Iz ugla pravnika: Član 50. Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga

24.11.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

OPŠTI SAVET: u prigovorima koje  dostavljate NBS obavezno se potrudite da jasno i nedvosmisleno dokumentujete da je prekršena neka od odredbi koja je kažnjiva po članu 50. Zakona, jer je to jedini , Zakonom propisan način da se banka kazni za njegovo nepoštovanje.
Uvek imajte na umu, da ljudi koji prave ugovore u ime banke daleko bolje od klijenata poznaju Zakon, pa nije zgore da se i klijenti što više upoznaju sa propisima da bi na ravnopravnom nivou razgovarali sa onima koji iste ugovore sačinjavaju.

 Član 50.  ZAKONA O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA
( kaznene odredbe Zakona)
Predočićemo korisnicima finasijskih usluga, koje su to odredbe zakona za čije nepoštovanje NBS može novčano da kazni pružaoce usluga (banke, lizing kuće i trgovci koji pružaju usluge finansijske pogodbe).
Navedeno, u praksi, znači da, ukoliko se ne ispoštuju odredbe koje ćemo, u daljem tekstu navesti, NBS može da natera banke/lizing kuće/trgovce da izmene ugovore ili anekse i usklade ih sa Zakonom.
Za sva ostala nepoštovanja Zakona, ako i Zakona o obligacionim odnosima NBS može samo da posreduje u sporu i da eventualno korisnika uputi na sudsku zaštitu.
Član 50. Zakona predviđa sledeće novčane kazne: od 500.000din. do 800.000din. Potrebno je napomenuti, da NBS, prilikom pregleda dostavljenih prigovora, na rad pružalaca finansijskih usluga, prvo ceni da li su prekršene odredbe koje su kažnjive po članu 50.
Podsećamo na osnovne postavke odnosa prekršaj-kazna: počinilac se može kazniti po nekom propisu samo, ako za učinjeno delo postoji kaznena odredba u propisu.
Za šta sve važi kazna:
1.    Obavezni elementi ugovora ne smeju da imaju sadržaj koji upućuje na poslovnu politiku pružaoca usluge. Podsećamo i da su unutrašnja akta kuće (statut, odluke izvršnog odbora i drugo) sastavni deo politike kuće.
2.    Davalac usluge novčanu obavezu iz ugovora i njenu otplatu ne sme menjati jednostrano i ne sme vezivati za neodredive lemente, već isključivo za odredive elemente koji se javno objavljuju (EURIBOR, LIBOR, referentna kamatna stopa i slično).
3.    Ugovor o kreditu mora, obavezno, da sadrži:
a) vrstu kreditа;
b) period nа koji se kredit odobrаvа;
c) poslovno ime, ime i аdresu ugovornih strаnа;
d) iznos kreditа koji se odobrаvа i uslove povlаčenjа sredstаvа;
e) kod kreditа indeksirаnih u strаnoj vаluti - vаlutu u kojoj bаnkа indeksirа kredit, tip kursа vаlute koji se primenjuje pri odobrаvаnju i otplаti kreditа (zvаnični srednji kurs), kаo i dаtum obrаčunа;
f) visinu nominаlne kаmаtne stope uz određenje dа li je fiksnа ili promenljivа, а, аko je promenljivа - elemente nа osnovu kojih se određuje (referentnа kаmаtnа stopа, indeks potrošаčkih cenа i dr.), njihovu visinu u vreme zаključenjа ugovorа, periode u kojimа će se menjаti, kаo i fiksni element аko je ugovoren;
g) efektivnu kаmаtnu stopu i ukupаn iznos koji korisnik trebа dа plаti а izrаčunаt je nа dаn zаključenjа ugovorа;
h) plаn otplаte kreditа i prаvo korisnikа dа u toku trаjаnjа ugovorа, u slučаju promene plаnа otplаte, odnosno jedаnput godišnje аko nije došlo do ove promene, može besplаtno dobiti tаj plаn;
i) metod koji se primenjuje kod obrаčunа kаmаte (konformni, proporcionаlni i dr.);
j) obаveštenje o kаmаtnoj stopi kojа se primenjuje u slučаju docnje u sklаdu sа ovim zаkonom;
k) upozorenje o posledicаmа u slučаju neizmirivаnjа obаvezа, uslove, postupаk i posledice otkаzа, odnosno rаskidа ugovorа o kreditu u sklаdu sа zаkonom kojim se uređuju obligаcioni odnosi, kаo i obаveštenje o uslovimа i nаčinu ustupаnjа potrаživаnjа u slučаju neizmirenjа obаvezа;
l) vrstu i visinu svih nаknаdа koje pаdаju nа teret korisnikа kreditа, uz određenje dа li su fiksne ili promenljive, а аko su promenljive - periode u kojimа će ih bаnkа menjаti, kаo i vrstu i visinu drugih troškovа (porezi, nаknаde nаdležnim orgаnimа i dr.);
m) vrste sredstаvа obezbeđenjа, mogućnost zа njihovu zаmenu tokom periodа otplаte kreditа, kаo i uslove аktivirаnjа tih sredstаvа u slučаju neizmirivаnjа obаvezа;
n) uslove i nаčin prevremene otplаte kreditа i visinu nаknаde u vezi s tim;
o) prаvo korisnikа nа odustаnаk od ugovorа, uslove i nаčin odustаnkа;
p) prаvo nа prigovor i mogućnost pokretаnjа postupkа posredovаnjа rаdi vаnsudskog rešаvаnjа spornog odnosа;
p) аdresu Nаrodne bаnke Srbije.
Jasno je da je zamorno čitati ovolike elemente, te vam navodimo tipičan primer nepoštovanja unošenja obaveznih elemenata u ugovor:
Banka u ugovoru unosi element „kamatna stopa“ podrazumevajući da je to EKS( to nigde, ugovoru, nije naglašeno). Kako NKS može ponekad biti i veća od EKS, u obračun anuiteta se unosi stopa veća od one koja je iskazana u ugovoru. Možda, da ste znali kolika je NKS ne biste ni uzeli kredit u toj banci.
4.    Takođe, u ugovoru o: dozvoljenom prekoračenju, lizingu, vođenju tekućeg računa, vođenju platne kartice i  depozitu moraju biti uneti obavezni elementi shodno Zakonu.
5.    Davalac usluge ne sme jednostrano promeniti uslove ugovora, raskinuti ga ili otkazati. Nedozvoljena je izmena obaveznih elemenata iz ugovora bez saglasnosti druge strane.
6.    Ne sme se manjati promenljiva NKS, a da se o tome ne obavesti korisnik i ne dostavi mu se plan otplate.
7.    Mora se primeniti zvaničan srednji kurs NBS pri odobravanju kredita i njihovoj otplati.
8.    Mora se primeniti isti metod obračuna kako za kamatu na kredit, tako i za kamatu na položeni depozit za taj kredit.
9.    Ne sme se naplatiti provizija veća od 1% na deo kredita/lizinga koji se prevremeno otplaćuje.
10.     Ne sme se naplaćivati naknada za podizanje novca sa bilo kog sopstvenog računa bez obzira da li se on podiže odmah posle evidentiranog priliva ili u kasnijem periodu ( za iznose veće od 600.000din. u roku od maksimalno 2 dana).
11.      Ne sme se naplaćivati gašenje računa, kao i gašenje platne kartice. U svojim ogovorima NBS je nedvosmisleno naglasila da bez obzira da li se naknada za gašenje računa/kartice naziva provizija, troškovi ili nekim drugim imenom, ne sme se naplaćivati u svrhu gašenja ili zatvaranja računa/kartice.
12.     Potraživanja se ne smeju ustupati stranim bankama već samo domaćim bankama i to na način da novi uslovi ne mogu biti nepovoljniji od osnovnih. Uz ovo vam dajemo savet da izbegavate potpisivanje blanko saglasnosti u ugovorima u kojima piše da se potraživanja mogu ustupiti trećim licima ili finansijskim institucijama (koje nisu samo banke), na način da će vas banka samo obavestiti o tome.
13.     Možda najbitniji stav za postojeće korisnike kredita. Banke su u obavezi da aktivne ugovore usklade sa Zakonom ili mogu biti kažnjene pomenutom novčanom kaznom i to po ugovoru koji nisu uskladile.


Objasnićemo i sam način kažnjavanja po članu 50. Zakona. Ukoliko NBS ustanovi, iz prigovora klijenta, da je prekršen član 50. naložiće banci/lizing kući da iste ispravi uz istovremeno izricanje novčane kazne. Ukoliko banka/lizing kuća i dalje ne postupi po nalogu NBS, izreći će im se dvostruka kazna, a NBS će javno objaviti spisak banaka/lizing kuća koje ne poštuju Zakon i naloge NBS.
Mišljenja smo da bi dvostruka kazna (1.000.000 do 1.600.000din), kao i javna objava nepoštovanja Zakona mogla da utiče na banke da se pridržavaju slova Zakona. Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana