Iz ugla pravnika - novi krediti po novom zakonu

24.11.2011

Istraživanja izvor: Kamatica

ZAKON O ZAŠTITI KORISNIKA FINANSIJSKIH USLUGA


Novi korsnici kredita su, u donekle, boljem položaju od onih koji imaju kredite u otplati do dana primene Zakona o zaštiti korisnika finansijkih usluga.

1.    PRAVILA UGOVORANJA

Članovima 7 i 8 Zakona je definisano da ugovori između banaka i korisnika moraju biti sačinjeni isključivo u pisanom obliku ili „drugom trajnom nosaču podataka“.

Novina je i to, da Zakon nedvosmisleno zabranjuje odricanje od prava korisnika koja su mu Zakonom zagarantovana, te se može smatrati da članovi ugovora koji sadrže saglasnost korisnika da se odriče prava koja ima po Zakonu, ništavni.

Novčane ugovorne obaveze moraju biti odredive, kaže član 8. Zakona. U praksi ovo znači da nijedan deo ugovora koji se odnosi na kamatu, visinu iznosa kredita i rok otplate ne može biti u zavisnosti od neodredivih elemenata kao što su:poslovna politika banke, unutrašnja akta banke, rizik zemlje i slično, već isključivo od elemeta koji se javno objavljuju (EURIBOR, indeks potrošačkih cena, referentna kamatna stopa i ostalo).

2.    PRAVO NA ODUSTANAK

Članom 12 se jasno definiše pravo na odustanak korisnika kredita:
Definisana su dva slučaja: kada kredit nije obezbeđen hipotekom i kada je obezbeđenje hipoteka.
U prvom slučaju (gotovinski, potrošački, auto krediti i njima slični) korisnik ima rok od 14 (četrnaest) dana od dana potpisivanja ugovora da od istog odustane, dok je za hipotekarne kredite (stambeni, krediti za rekonstrukciju i drugo) određeno da korisnik može odustati sve dok ne počne da koristi sredstva kredita (prebacivanje novca prodavcu na osnovu ugovora o kupoprodaji i drugo).

Korisnik koji odustaje od kredita je dužan, da banku pisanim putem ili putem „trajnog nosača podataka“ obavesti o svom odustanku i to na način da postoji potvrda da je banka obaveštenje primila (preporuka je da se to uradi pisanim putem, preporučenom pošiljkom sa povratnicom).
Banka ima pravo da naplati troškove koje je imala prilikom izdavanja kredita , ali samo one koji su nedvosmisleno definisani u samom ugovoru kao stvarni troškovi.

3.    OBAVEŠTAVANJE U PREDUGOVORNOJ FAZI

Zakon jasno daje obavezu bankama da o svim uslovima izdavanja kredita potpuno obaveste korisnika na način da korisnika nijednog trenutka ne dovede u zabludu. Kako Zakonom nije propisana kaznena odredba za nepoštovanje člana 17. stav 1. Postavlja se pitanje šta će se desiti ako korisnik u predugovornoj fazi bude doveden u zabludu vezano za ugovor koji potpisuje.

Uzimajući u obzir Zakonsku obavezu da banka uruči korisniku ponudu u kojoj će jasno biti definisani elementi budućeg Ugovora o kreditu i novčanu kaznu koju je Zakon propisao zbog nepoštovanja stavova 4. do 6. člana 17. Neophodno je da budući korisnik kredita detaljno prouči šta će sve potpisati ukoliko se odluči za kredit banke.
Takođe je bitno i da je banka u obavezi, na zahtev korisnika, mu uruči nacrt Ugovora i to beznaknade.

4.     OBAVEZNI ELEMENTI UGOVORA

Zakon je u članu 19. stavu 1. jasno predvideo obavezne elemente ugovora. Takođe je Zakonom nedvosmisleno određeno da banka ne može menjati obavezne elemente ugovora jednostrano, odnosno, bez saglasnosti obe ugovorne strane. Na kraju teksta, dajemo direktne lunkove na kojima možete pronaći, sve pomenute, obavezne delove ugovora.

5.    KURS PO KOME SE OTPLAĆUJU KREDITI


Novi krediti (zaključeni posle dana primene Zakona, tj. 05.12.2011.) imaju se se otplaćivati po srednjem zvaničnom kursu. Isto je definisano članom 34. Zakona.

6.    KAMATA NA DEPOZIT

Ukoliko je za korišćenje kredita neophodan depozit, korisnik kredita, shodno članu 35. Zakona ima pravo da se na kamatu za depozit koristi isti način obračuna kamatne stope. Dakle, ne ista visina kamatne stope, već samo način obračuna. Učešće za kredit ne spada u ingerenciju ovog člana niti ijednog drugog člana Zakona.


6.    PREVREMENA OTPLATA KREDITA

Član 36. Zakon se bavi ovom problematikom. Kaže se ovako: ako je kamatna stopa u ugovoru fiksna ili za ugovore o kupovini nepokretnosti (ne mora bit stmbeni prostor)  banka MOŽE ugovoriti naknadu za prevremenu otplatu. Ona ne sme biti već od 1% „iznosa prevremeno otplaćenog kredita“ (ako otplaćujete 1000 eura, naknada iznosi 1% od tog iznosa, a ne na ostatak duga) ako je od dana prevremene otplate i dana poslednje rate ostalo više od jedne godine. Ova naknada iznosi 0,5% ako je rok do zadnje rate kredita manji od jedne godine.
  
7.     USTUPANJE POTRAŽIVANJA TREĆIM LICIMA

Član 39. Zakona se bavi ovim razmatrajući samo slučaj kada banka ustupa potraživanje drugoj banci, ustupanje potraživanja finansijskim institucijama, koji se mogu registrovati kao takve, a nisu banke Zakon se nije bavio, niti je ijednim članom Zakona zabranjeno ustupanje potraživanja trećim licima-finansijskim institucijama. Jedini odgovor koji je NBS dala bankama je:
„1. Dа li ovo znаči dа bаnkа može dа prodа potrаživаnjа strаnoj bаnci?

ODGOVOR: Ne. Člаnom 2. stаv 1. tаčkа 6. Zаkonа određeno je dа se pod dаvаocem
bаnkаrske usluge (u dаljem tekstu: bаnkа) podrаzumevа bаnkа u smislu zаkonа kojim se
uređuju bаnke. Člаnom 2. stаv 1. Zаkonа o bаnkаmа određeno je dа je bаnkа аkcionаrsko
društvo sа sedištem u Republici Srbiji, koje imа dozvolu zа rаd Nаrodne bаnke Srbije i obаvljа depozitne i kreditne poslove, а može obаvljаti i druge poslove u sklаdu sа zаkonom.“
Stoga preporučujemo korisnicima da pre potpisivanja ugovora dobro prouče član u kome se pominje ustupanje potraživanja banke trećim licima.
    
Sam ZAKON i odgovore bankama kao i dopunu odgovora bankama možete naći na sledećim linkovima:

1.    Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga:   http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/20/zakoni/zastita_korisnika_finansijskih_usluga.pdf
2.    Odgovori bankama na pitanja vezana za Zakon:    http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/63/odgovori_na_pitanja_banaka.pdf
3.    Dopuna odgovora bankama na pitanja vezana za Zakon:     http://www.nbs.rs/export/sites/default/internet/latinica/63/odgovori_na_pitanja_banaka_dopuna.pdf    

 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana