Ugasite račun koji više ne koristite

08.06.2012

Istraživanja izvor: Kamatica

Održavanje tekućeg računa se plaća, bez obzira na to da li na njemu ima prometa ili ne, pa ukoliko se te obaveze ne izmiruju i napravi se nedozvoljeno prekoračenje, banka će to prijaviti Kreditnom birou.

Postupajući po prigovorima korisnika, Centar za zaštitu i edukaciju korisnika finansijskih usluga Narodne banke Srbije od početka se sreće sa velikim brojem prigovora korisnika tekućih računakoji nisu aktivni. „Iznenađeni” neprijatnim saznanjem da duguju novac bankama u kojima imaju nekad otvorene, ali ne više i aktivne tekuće račune, građani su se javljali centru. Najčešće su do tog saznanja dolazili onda kada im je po zahtevu za novi kredit došlo obrazloženje o odbijanju zahteva zbog postojanja dugovanjau Kreditnom birou.

Prema rezultatima istraživanja javnog mnjenja koje je Narodna banka Srbije sprovela marta 2011. godine, u Srbiji je svaki ispitanik imao otvoren tekući račun, što znači 100 odsto ispitanika. Ovaj podatak pokazuje da naši građani ne primaju platu u kovertama, „na ruke”, kao nekada, već da im njihovi poslodavci isplaćuju zaradu na tekući račun. Po ovom pokazatelju, Srbija prednjači u odnosu na većinu zemalja u regionu. Ipak, istraživanje je pokazalo i drugu stranu medalje. Od ukupnog brojakorisnika tekućih računa, čak petina je imala neaktivne tekuće račune, koji nisu korišćeni više od šest meseci. Skoro trećini ovih ispitanika nije bilo poznato da li su u obavezi da plaćaju naknadu za održavanje tekućeg računa.

Samo da podsetimo, da biste otvorili tekući račun, potrebno je da potpišete ugovor o otvaranju i vođenju tekućeg računa sa bankom koju izaberete. Banke su dužne, pored ostalog, da u svakom ugovoru jasno naznače sve naknade koje ste u obavezi da plaćate po osnovu korišćenja tekućeg računa. Uprkos toj činjenici, praksa je pokazala da građani po inerciji potpisuju ugovore, ne čitajući njegove odredbe.

Napominjemo da, ukoliko ste potpisali ugovor sa bankom, to znači da ste na sebe preuzeli sva prava i obaveze koje proističu iz tog ugovora, bez obzira na to da li ste upoznati sa njima ili ne. Zbog toga, Narodna banka Srbije savetuje svim korisnicima finansijskih usluga da uvek pročitaju ugovor pre potpisivanja i zatraže pojašnjenje svih odredaba iz ugovora koje ne razumeju ili ih dovode u nedoumicu.

Ukoliko je korišćenje tekućeg računa uslovljeno plaćanjem naknade za održavanje računa ta obaveza korisnika trebalo bi da bude definisana ugovorom. U skladu sa ugovorom, održavanje tekućeg računa se plaća, bez obzira na to da li je na tom računu bilo prometa ili ne. Nakon određenog vremena, a ukoliko obaveze nisu izmirivane, a račun doveden u nedozvoljeno prekoračenje, banka će prijaviti ovo dugovanje Kreditnom birou.

Svaki građanin, koji želi da podigne kredit ili postane korisnik finansijskog lizinga, mora da zna da je jedan od preduslova za to uredna kreditna istorija. Naime, u slučaju da su u bazi Kreditnog biroa evidentiranevaše neizmirene obaveze po bilo kom osnovu, pa i po osnovu korišćenja neaktivnog tekućeg računa, banka ili davalac lizinga mogu odbiti da sklope ugovor sa vama, ukoliko ste evidentirani kao neredovan platiša.

Takođe, činjenica je da se korisnici bankarskih usluga najčešće žale da ih banke ne obaveštavaju o nastalom dugovanju i po nekoliko godina. Ugovori koje su građani potpisivali sa bankama često nisu imali odredbu o obaveštavanju korisnika, ili su podrazumevali da korisnici izvode sa svog računa preuzimaju na šalterima banke.

Međutim, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih uslugakoji se primenjuje od petog decembra2011. godine, regulisao je pitanje obaveštavanja korisnika finansijskih usluga o svim dugovanjima, uključujući i ona nastala po osnovu korišćenja tekućeg računa. U slučaju dozvoljenog prekoračenja računa, banke su dužne da jedanput mesečno dostave korisniku bez naknade, u pisanoj formi ili nadrugom trajnom nosaču podataka, obaveštenje – izvod o svim promenama na njegovom računu. Takođe, banke su dužne da u slučaju promene visine naknade za održavanje tekućeg računa, o toj činjenici obaveste korisnika najmanje 15 dana pre naplate naknade po novoj visini, a korisnik ima pravo da sredstva sa tog tekućeg računa prebaci u drugu banku, bez naknade.

Imajući u vidu sve navedeno, Narodna banka Srbije savetuje sve građane koji imaju neaktivne tekuće račune duži period, da iskoriste svoje pravo koje im je dato Zakonom o zaštiti korisnika finansijskih usluga i besplatno ugase tekući račun, uz prethodno izmirenje eventualnih obaveza, ukoliko nemaju nameru da ga koriste. Istovremeno je neophodno da se korisnik informiše o načinu i postupku gašenja računa u svojoj banci. Najčešće je potrebno da se zahtev za gašenje računa podnese u pismenoj formi.


 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana