Odluka NBS za zaštitu klijenata banaka

20.08.2009

Istraživanja izvor: Kamatica

Odlukom Narodne banke Srbije o odnosu poslovnih banaka prema klijentima – fizičkim licima definisana su prava klijenata i obaveze banke u vezi sa poslovnim odnosom između ove dve strane.

Odvojeno su definisani minimalni uslovi koje poslovne banke moraju da ispune, a u vezi su sa primanjem depozita, davanjem kredita, otvaranjem, održavanjem i gašenjem računa i efektivnom kamatnom stopom (EKS).

 
DEPOZITI
 
Imajući u vidu da se ponuda banaka različitim programima štednje vrlo brzo širi u našoj zemlji, Narodna banka Srbije je donela obavezujuće uslove za poslovne banke u pogledu prikupljanja depozita od građana. Klijent od poslovne banke mora dobiti sledeće informacije: vrsta depozita i period oročenja, minimalan ulog, troškovi koje snosi klijent, nominalna kamatna stopa i jasni uslovi pod kojima se ona menja, plan otplate, da li se plaća porez... Najbitnije unapređenje u informisanju od strane banke u ovoj odluci je to što ona tačno mora definisati uslove pod kojima se može promeniti kamatna stopa koja se obračunava, kao i periode u kojima se ona menja. Takođe, banka će morati da navede elemente iz kojih je sastavljena kamatna stopa, kao i uslove pod kojima će oni uticati na promenu ukupne kamatne stope.
 
 
KREDITI
 
Obzirom da je u proteklom periodu najviše reklamacija klijenata bilo na marže banaka i promene kamatnih stopa na odobrene kredite, Narodna banka Srbije je donešenom odlukom pojasnila i unapredila uslove koje poslovne banke moraju da ispune pri obavljanju kreditnih poslova.
Kada su u pitanju krediti banke će svoje klijente morati da obaveste o vrsti kredita, rasponu nominalne i efektivna kamatne stope, da li je kamata fiksna ili varijabilna, da li je metod obračuna konformni ili proporcionalni, koliki su prateći troškovi kredita, da li je moguća prevremena otplata i jasni uslovi pod kojima se obavlja, visini kamatne stope u slučaju docnje. Ovog puta je daleko jasnije definisano da banka mora objaviti sastavne elemente kamatne stope, kao i jasne uslove pod kojima se ona menja. U Odluci se precizira da poslovna banka mora odrediti i periode u kojima se vrši „osvežavanje“ kamatnih stopa koje su vezane za neku promenljivu kamatnu stopu (EURIBOR, LIBOR, referentna kamatna stopa NBS). U okviru definisanja minimalnih uslova za kredite, ovom odlukom se obuhvataju isti uslovi i za korišćenje minusa po tekućem računu, kao i korišćenje kreditnih kartica.
 
 
OTVARANJE, ODRŽAVANJE I GAŠENJE RAČUNA
 
Banke će primenom ove odluke biti u obavezi da klijenta obaveste o troškovima vezanim za tekuće račune i to kako na otvaranje, održavanje i gašenje računa, tako i o kamati koja se plaća za sredstva na računu, ali i o kamati koja se obračunava za dozvoljeni minus i nedozvoljeno prekoračenje.
 
 
PISMENO DAVANJE INFORMACIJA
 
Odlukom je naloženo poslovnim bankama da klijentima po osnovu zahteva dostave sve informacije, podatke i instrukcije vezane za poslovni odnos sa bankom. To znači da će klijenti na sopstveni zahtev moći da dobiju kopiju ugovora i detaljnije ga prouče pre nego ga potpišu. U praksi, ovo će značajno unaprediti informisanost klijenata, jer više neće biti primorani da tekst ugovora vide pri samom potpisivanju. Ovo se odnosi na sve ugovore, kako za kredite, tako i za depozite, kreditne kartice, tekuće račune i ostale poslove koje klijent sklapa sa bankom.
 
Narodna banka Srbije u ovoj Odluci strogo obavezuje banke da klijentu obezbede informaciju o tome da li su pojedinačni troškovi fiksni ili varijabilni, kao i da ukoliko su varijabilni, banka mora detaljno da obrazloži uslove njihove promene. Ovakvim zahtevom Narodne banke Srbije trebalo bi da se ukine praksa banaka da kamatnu stopu podižu bez obaveštavanja klijenata o tome i pozivanjem na promenu tržišnih uslova poslovanja. Za svaku važniju promenu poslovna banka je dužna da obavesti klijenta u roku od 15 dana, a klijent ima pravo da ne prihvati nove uslove. U tim slučajevima banka mora da da rok od 30 dana u kom se može raskinuti ugovor sa klijentom.
 
 
Generalno posmatrano, značajan broj banaka je uslove predviđene ovom odlukom i ranije poštovao. Mišljenja smo da će obavezujući karakter Odluke uticati na one banke koje to nisu poštovale, što je izuzetno pozitivno u izjednačavanju uslova poslovanja banaka.
Ipak, verujemo da će i u periodu kada ova odluka počne da se primenjuje biti vrlo bitno koliko informacija sam klijent zahteva od banke.
 
Delimičan problem i nedostatak je to što nigde nije definisano kome da se obrati klijent u slučaju da neka banka ne poštuje ovu Odluku. Pretpostavljamo da jedina adresa ostaje Centar za zaštitu korisnika NBS, ali se dalje postavlja pitanje i mogućnosti blagovremenog uticaja NBS na banke u takvim situacijama. Sigurno je da klijentu koji kredit želi u kratkom roku, neće biti od velikog značaja da mesec dana nakon što je podneo zahtev za kredit, banka ispravi nepravilnosti koje je on primetio.
 
Ukupno gledano, ova Odluka daje veća prava klijentima banaka na informisanje, a prava vrednost iste će zavisiti od spremnosti klijenata da iskoriste svoja prava. Građani, kojima je kredit potreban u vrlo kratkom roku, možda neće ni imati vremena da iskoriste sva svoja prava da se informišu.


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana