Finansijski rezultati Eurobank EFG Grupe za devet meseci 2009.

Objavljeno: 17.12.2009


Novosti iz banaka izvor: Eurobank EFG

Beograd, 16. decembar, 2009. - Finansijski rezultati Eurobanke EFG Grupe u trećem kvartalu 2009. značajno su se popravili u poređenju sa prethodnim kvartalom, potvrđujući njenu snažnu tržišnu poziciju. Unapređenje poslovanja nastavilo se i u trećem kvartalu 2009, zajedno sa inicijativama da se troškovi održe na nižem nivou, osnaži kapital i likvidnost, što je zajedno potvrdilo sposobnost Grupe da se uspešno suoči sa izazovima koje je donela međunarodna finansijska kriza. Poboljšan finansijski učinak nije se ostvario slučajno; na njega je uticala dobit pre rashoda rezervisanja za kreditne gubitke koja je dostigla rekordnu vrednost u iznosu od 414 miliona evra u ovom kvartalu. Takođe, po prvi put je primetan značajan pad stope rasta kredita u kašnjenju. U isto vreme, Eurobank EFG Grupa nastavlja aktivno da podržava fizička i pravna lica u Grčkoj i Novoj Evropi kako bi lakše prebrodili krizu, i preduzima inicijative i akcije koje pomažu oporavku privrede.

• Neto dobit u trećem kvartalu porasla za 26,6%, na 111 miliona evra, u poređenju sa istim kvartalom u prošloj godini
• Dobit pre rezervisanja za kreditne gubitke porasla za 6,4%, na rekordnih 414 miliona evra u trećem kvartalu 2009.
• Operativni troškovi značajno smanjeni za 6,6% na godišnjem nivou, što predstavlja najbolji učinak na grčkom tržištu
• Značajno opao porast kredita u kašnjenju (više od 90 dana)
• Neto dobit iznosi 280 miliona evra, za devet meseci 2009.
• Adekvatnost kapitala snažna i u porastu:
o Sopstveni kapital porastao za 880 miliona evra, na 4,5 milijardi evra od početka godine
o Ukupni Tier I kapital porastao za 1,3% u trećem kvartalu 2009., na 11,5% a racio adekvatnosti kapitala ojačao za 1,2% na 12,7% (najbolji učinak na grčkom tržištu)
• Prikupljeno 2,8 milijardi evra u 2009. na međunarodnim tržištima, bez korišćenja garancije grčke države.

Neto dobit u trećem kvartalu zabeležila je rast od 26,6% u odnosu na drugi kvartal 2009. i dostigla iznos od 111 miliona evra (u odnosu na 88 miliona evra u drugom i 81 milion evra iz prvog kvartala). Kao rezultat toga, neto dobit dostigala je nivo od 280 mil evra za devet meseci 2009, u poređenju sa 647 mil. evra u istom periodu prošle godine. Ukupan racio adekvatnosti kapitala porastao je za 120 baznih poena u ovom kvartalu, i dostigao 12,7% krajem septembra, što ga čini jednim od vodećih na grčkom finansijskom tržištu, pre svega zahvaljujući organskom rastu profita, uspešnom tržišnom plasmanu 300 miliona evra hibridnog kapitala i prodaji 250 mil. evra sopstvenih akcija.

Likvidnost Grupe je među najsnažnijim na grčkom tržištu. Ukupni depoziti klijenata u Grčkoj i Novoj Evropi porasli su za 1,7 milijardi evra za devet meseci 2009, i dostigli 47,4 milijarde evra. Takođe, Eurobank EFG Grupa raspolaže dodatnim raspoloživim rezervama likvidnosti koje iznose 6,7 milijardi evra. Štaviše, Grupa je već smanjila korišćenje olakšica Evropske centralne banke za 50% (6 milijardi evra) i otplatila obveznice sa garancijom grčke države u vrednosti od 500 miliona evra, povlačeći likvidnost direktno sa međunarodnih tržišta u poslednjih šest meseci. Naime, u 2009. god, Grupa je obezbedila 2,8 milijardi evra sa međunarodnih tržišta, bez garancije grčke države.

Prihod od kamata
Neto prihod od kamata porastao je za 1,5% na kvartalnom nivou, i dostigao 599 miliona evra u odnosu na 590 miliona evra u drugom kvartalu 2009. i 544 miliona evra u prvom kvartalu iste godine. Neto prihod od kamata iz poslovanja u regionu Nove Evrope dostigao je 198 mil. evra, čineći 33% neto prihoda od kamata grupacije u ovom kvartalu. Neto kamatna marža grupacije (neto prihodi od kamata u odnosu na prosečnu aktivu) bila je na 2,84% u trećem kvartalu 2009.

Prihod od naknada i provizija
Ukupan prihod od naknada i provizija porastao je za 8,2% u odnosu na prethodni kvartal, i dostigao 130 mil. evra, zahvaljujući oživljavanju kreditne ekspanzije i poboljšanju naknada sa tržišta kapitala. Provizije od bankarskih aktivnosti porasle su za 7,2%, na 109 miliona evra, dok su naknade od drugih aktivnosti dostigle 21 miliona evra u odnosu na 18 miliona u prethodnom kvartalu. Ukupne naknade u Novoj Evropi dostigle su 45 miliona evra u poređenju sa 39 miliona evra u drugom kvartalu 2009, čineći 34% ukupnog prihoda od naknada i provizija grupacije.

Prihodi od trgovanja i ostali prihodi
Prihodi od trgovanja u trećem kvartalu 2009. značajno su se poboljšali u odnosu na drugi kvartal, zahvaljujući prodaji obveznica i akcija iz prodajnog portfolija. Na taj način, ukupan prihod od trgovanja akcijama, obveznicama i devizama iznosio je 44 mil. evra u trećem kvartalu 2009. u odnosu na 18 miliona evra u drugom kvartalu, i 61 miliona evra u prvom kvartalu 2009. Sve u svemu, ukupan prihod od trgovanja, dividendi i ostalih prihoda dostigao je 48 miliona evra u trećem kvartalu 2009, u poređenju sa 41 miliona evra u drugom kvartalu.

Ukupan prihod
Rast prihoda od kamata, naknada i trgovanja doprineo je porastu ukupnih prihoda Grupe za 3,5% u odnosu na prethodni kvartal, i dostigao nivo od 777 miliona evra. Ukupan prihod u Grčkoj porastao je za 3,9% i dostigao 531 miliona evra, dok je prihod iz Nove Evrope porastao za 2,5%, i dostigao 247 mil. evra, doprinoseći 32% ukupnom poslovnom prihodu grupacije.

Poslovni troškovi i efikasnost
Smanjenje troškova nastavlja se sa uspehom i ovom kvartalu. Operativni troškovi Grupe bili su na istom nivou u poređenju sa drugim kvartalom 2009, iznosili su 364 mil. evra, dok su se u isto vreme značajno smanjili za 6,6% u devet meseci 2009. Pozitivni učinak u ovom segmentu potvrđuje da je Eurobank EFG Grupa na pravom putu da postigne cilj, ako ne i da ga premaši, i redukuje svoje troškove za 5% u 2009. Rast prihoda i kontrola troškova doveli su do poboljšanja racija efikasnosti (odnosa troškova i prihoda) na 46,8% u trećem kvartalu 2009, u poređenju sa 48,3% u drugom kvartalu 2009.
Dobit pre rashoda rezervisanja za kreditne gubitke
Poboljšana efikasnost Grupe takođe se ogleda i u porastu dobiti pre rezervisanja za kreditne gubitke za 6,4% u poređenju sa drugim kvartalom, i 14,1% u poređenju sa prvim kvartalom 2009, dostižući rekordni iznos od 414 miliona evra. Ukupna dobit pre rezervisanja za kreditne gubitke iznosila je 1,2 milijarde evra (za devet meseci 2009), što je nivo koji je više nego dovoljan da se apsorbuju negativne posledice prouzrokovane finansijskom krizom.

Rezervisanja za kreditne gubitke
Grupa je još više ojačala svoj bilans stanja u trećem kvartalu 2009, povećanjem rezervisanja za nenaplative kredite za 5,4%, na 303 miliona evra, što je 2,20% vrednosti prosečnih neto kredita. Krediti za koje uplate kasne rastu smanjenom brzinom u odnosu na prethodne kvartale, dok racio nenaplativih kredita ostaje na nivou od 4,9% bruto kredita. Rezervisanja pokrivaju 60% nenaplativih kredita, a ukoliko se u obzir uzmu garancije, znatno premašuju 100%. Očekuje se da značajan pad stope kredita sa docnjom preko 90 dana postepeno rezultira normalizacijom rezervisanja za nenaplative kredite.

Adekvatnost kapitala
Kapitalna pozicija Grupe je prilično snažna. Ukupan Tier I racio porastao je za 130 baznih poena u trećem kvartalu 2009, i dostigao 11,5% u odnosu na 10,2% krajem juna 2009, i 8% na kraju 2008, zahvaljujući organskom rastu profita, uspešnom plasmanu 300 miliona evra hibridnog Tier I kapitala u julu, i prodaji 250 miliona evra sopstvenih akcija u septembru. Time je ukupan racio adekvatnosti kapitala porastao za 120 baznih poena u trećem kvartalu 2009. na 12,7%, sa 11,5% u junu i 10,4% krajem 2008, i jedan je od najviših u grčkom bankarskom sektoru. Od početka godine, sopstveni kapital grupacije porastao je za 880 miliona evra na 4,5 milijarde evra.

Depoziti i likvidnost
Likvidnost Grupe je među najsnažnijima na grčkom tržištu. Ukupni depoziti klijenata u Grčkoj i Novoj Evropi porasli su za 1,7 milijardi evra za devet meseci 2009. i dostigli 47,4 milijarde, sa rezervnim izvorima likvidnosti koje trenutno iznose 6,7 milijardi evra. Odnos između kredita i depozita poboljšan je na 116,5%, sa 120% pre godinu dana, i među najnižim je u odnosu na poredive evropske banke. Štaviše, Eurobanka EFG Grupa smanjila je upotrebu olakšica Evropske centralne banke za 50% (6 milijardi evra), i otplatila obveznice u vrednosti od 500 miliona evra sa garancijom grčke države, direktno ostvarujući likvidnost na međunarodnom tržištu.

Plasmani
Eurobank EFG Grupa nastavlja da podržava fizička i pravna lica u Grčkoj i Novoj Evropi, razvijajući nove proizvode i preduzimajući nove inicijative. Uprkos vidnom usporavanju kreditne ekspanzije u Grčkoj i regionu Nove Evrope, kao posledica globalne ekonomske recesije, novi plasmani grupacije malim i srednjim preduzećima i stambeni krediti dostigli su 3,6 milijardi evra, ili 0,5 milijardi evra za devet meseci 2009. U trećem kvartalu 2009, krediti Grupe porasli su za 0,6% ili 336 miliona evra, na 56,7 milijardi.

Poslovanje u Novoj Evropi
Eurobank EFG Grupa uspostavila je značajno prisustvo u širem regionu Nove Evrope, sa poslovnom mrežom od preko 1.100 filijala i prodajnih mesta u sedam različitih zemalja. Uprkos globalnoj finansijskoj krizi koja je značajno uticala na privrede zemalja u regionu, perspektive rasta na srednji rok i dalje su pozitivne jer se procenjuje da će ove zemlje postepeno ući u fazu stabilizacije uz zajedničko zalaganje MMF-a i drugih međunarodnih institucija koje pružaju finansijsku podršku.
U trenutnim zahtevnim uslovima, glavni cilj Grupe u Novoj Evropi jeste da pruži podršku svojim klijentima, efikasno upravlja svim rizicima, održi nivo troškova i prikupi nove depozite.
Krajem septembra, ukupna aktiva u Novoj Evropi iznosila je 21 milijardu evra, krediti su dostigli 14,3 milijarde, a depoziti klijenata premašili su 9,6 milijardi evra. Ukupan prihod porastao je na 247 miliona evra u trećem kvartalu, sa 241 miliona u drugom kvartalu i 234 miliona evra u prvom kvartalu, tako čineći 32% ukupnog poslovnog prihoda Grupe. Poslovni troškovi dostigli su 151 milion evra, i bili su stabilni na nivou iz prvog kvartala 2009. Porast prihoda zajedno sa kontrolom troškova uticali su na smanjenje odnosa troškova i prihoda na 61% u trećem kvartalu 2009, sa 61,3% u prethodnom kvartalu. Dobit pre rezervisanja za kreditne gubitke porasla je za 12 miliona evra u odnosu na prvi kvartal 2009. i 3 miliona evra u odnosu na drugi kvartal 2009, i zadržala se na nivou od 96 miliona evra. Ipak, neto rezultat je bio negativan za 10 miliona evra, najviše zbog visokih troškova finansiranja i povećanih rezervisanja za nenaplative kredite.* * * * *

EUROBANK EFG SRBIJA

• Neto dobit od 10,2 miliona evra (1,8 milijardi RSD) u trećem kvartalu 2009, porasla za 120% u odnosnu na prethodni kvartal; rast profita rezultat poboljšanog kvaliteta kreditnog portfolija i prihoda
• Dobit pre rezervisanja 29,4 miliona evra na kraju trećeg kvartala 2009.god


BANKA UVEĆALA UDEO NA TRŽIŠTU
Na kraju trećeg kvartala Banka je povećala svoj udeo na tržištu uvećanjem aktive u iznosu od 6,1 odsto, time je zadržala peto mesto na tržištu.
Neto profit u trećem kvartalu iznosio je 10,2 miliona evra što je izuzetan učinak koji je Banku doveo na treće mesto na tržištu u smislu profitnih stopa postignutih u trećem kvartalu.

IZUZETNA ADEKVATNOST KAPITALA
Eurobank EFG je i dalje jedna od najkapitalizovanijih banaka na domaćem tržištu. Banka zauzima treće mesto po ukupnom kapitalu na bankarskom tržištu. Zahvaljujući disciplinovanom upravljanju kapitalom banka je zadržala izuzetnu adekvatnost kapitala: racio adekvatnosti kapitala je bio blizu 21 odsto krajem septembra 2009. godine.


STABILNI PONOVLJENI PRIHODI
Ponovljeni prihodi su dostigli 83 miliona evra. Neto prihod od kamata od približno 9 odsto je zadovoljio očekivanja. Neto prihod od provizija se povećao za 5,5 odsto na 16 miliona evra na kraju trećeg kvartala.


USPEŠAN NASTAVAK INICIJATIVA ZA OGRANIČENJE TROŠKOVA
Banka je nastavila da ostvaruje dobre rezultate u daljem ograničavanju troškova.
Odnos troškova i prihoda je smanjen za 1,5% u odnosu na prethodni kvartal na 47,4% u trećem kvartalu 2009.


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana