Novo reosiguranje u Srbiji

Objavljeno: 28.12.2009


Novosti iz banaka izvor: DDOR Re

Narodna banka Srbije izdala je dozvolu za rad Akcionarskom društvu za reosiguranje „DDOR RE“ a.d.o. sa sedištem u Novom Sadu. Delatnost ovog društva je obavljanje poslova reosiguranja.

Njegovi osnivači su pravna lica „The Lawrence Re Ireland“ Ltd. iz Dablina, s učešćem od 99,998%, i „DDOR Novi Sad“ iz Novog Sada, s učešćem od 0,002%. Predsednik Upravnog odbora je Marijana Lemić-Saramandić.

Većinski strani osnivač je reosiguravajuća kompanija koja posluje u sastavu poslovne grupe „Fondiaria“, čija je matična kompanija, „Fondiaria-
-SAI“ s.p.a. iz Italije, na osnovu sprovedenog javnog tendera 2007. godine, postala većinski vlasnik „DDOR Novi Sad“.

Osnivanjem „DDOR RE“ a.d.o. poslovanje „DDOR Novi Sad“ se usaglašava s propisima, s obzirom na to da će ovo društvo portfelj reosiguranja preneti na „DDOR RE“ i od 1. januara 2010. godine odvojiti poslove osiguranja od poslova reosiguranja i nastaviti da se bavi isključivo poslovima osiguranja.

Osnivanjem novog društva za reosiguranje na tržištu osiguranja Republike Srbije dodatno se povećava reosiguravajući samopridržaj i jačaju kapaciteti za zadržavanje tehničkih rezervi u Republici Srbiji, a istovremeno jača i konkurencija, koja bi trebalo da doprinese povoljnijim uslovima i većem interesovanju osiguravača za prenos dela rizika u reosiguranje, sareosiguranje i retrocesiju.

I ova investicija u našu zemlju, u iznosu od pet miliona evra, direktno utiče na jačanje finansijskih potencijala i dokaz je da Narodna banka Srbije uspešno održava stabilnost domaćeg finansijskog sistema uprkos svetskoj finansijskoj krizi.
izvor: NBS

Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana