KBC banka potpisuje ugovor sa EIB

Objavljeno: 27.01.2010


Novosti iz banaka izvor: KBC banka

KBC banka danas potpisuje ugovor sa Evropskom investicionom bankom. Radi se ugovoru o kreditiranju MSP i investicionih projekata lokalne samouprave i privrednih subjekata u iznosu od 20 miliona evra sa garancijom KBC Dablin. KBC banka će iz sopstvenih izvora obezbediti dodatnih 20 miliona evra. Od ukupnog iznosa 70% je predviđeno za MSP projekte, a što se tiče lokalne samouprave ili drugih pravnih lica čiji se projekti odnose na ekonomiju znanja, energiju, zaštitu životne sredine, zdravstvo i obrazovanje, industriju, turizam i ostale uslužne sektore (Priority projects) predviđeno je 30% linije. Inače klijentima privrednim subjektima je na raspolaganju cross border kreditna linija u iznosu od 125 miliona evra koju je KBC banka obezbedila preko KBC Deutschland.

Uslovi za mala i srednja preduzeća (uključujući i preduzetnike):
o Ukupan broj stalno zaposlenih pre investicije ne sme da je veći od 250
o Vrednost ukupne investicije ne sme da prelazi 25.000.000 EUR
o EIB može da finansira do 100% vrednosti investicije, s tim da maksimalni iznos ne može da bude veći od 12.500.000 EUR
o Rok na koji važi kredit treba da odgovara dužini trajanja ekonomskog i tehničkog ciklusa investicije

Ukupan iznos kredita za lokalnu samoupravu i druge korisnike nezavisno od veličine i vlasništva ne sme preći 30% kreditne linije.

Namena kredita:
o Kupovina materijalnih sredstava izuzev zemljišta (osim u slučajevima kada je isto tehnički neophodno za sprovođenje investicije)
o Ulaganje u nematerijalnu aktivu kao što je razvoj, planiranje i finansiranje tokom izgradnje
o Troškovi istraživanja i razvoja (naknade, troškovi razvoja i bruto zarade neposredno povezane sa istraživanjem, razvojem i inovacijom
o Izgradnja distributivne mreže na domaćem ili drugim tržištima unutar EU (kupovina aktive ili robne marke, operativni i troškovi radne snage)- samo za SME Project
o Nabavka obrtnih sredstava zbog većeg obima poslovnih aktivnosti

Rok na koji se kredit odobrava
o Za SME projekte – od 4 do 12 godina
o Za projekte lokalne samouprave – 4 do 15 godina
o Grace period: 12 meseci
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana