SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Objavljeno: 23.04.2007


Novosti iz banaka izvor: Metals banka-Novi Sad

METALS-BANKA AD Novi Sad, sa zadovoljstvom obaveštava javnost i svoje akcionare da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dana 20.04.2007. godine, na osnovu Rešenja Komisije za hartije od vrednosti br. 4/0-03-592/11-07 od 20.04.2007. godine, izvršio svim akcionarima upis izdatih akcija XXI emisije METALS-BANKE na njihove vlasničke račune i da sa upisanim akcijama mogu slobodno raspolagati.


Time je i zvanično potvrđeno da je upis akcija XXI emisije javnom ponudom u celosti, tj 100% uspeo i da je izdato svih 55.000 običnih akcija nominalne vrednosti 12.850,00 dinara po akciji.


Distribucijom akcija XXI emisije akcijski kapital METALS-BANKA je povećan za 706.750.000,00 dinara, a ukupan kapital, računajući i emisionu premiju, za 2.074.107.000,00 dinara. Tako da ukupan kapital «METALS-BANKE»na današnji dan iznosi 6.517.858.000,00 dinara tj. 81.473.230,00 EUR ( po kursu od 80,00 din. za EUR)


Budući da su upis i uplata akcija XXI emisije bili veći od raspisanog obima emisije od 55.000 akcija, odnosno da je upisano i uplaćeno ukupno 563.933 akcije, odnosno 21.923.021.682,00 dinara, «prag prolaznosti» je iznosio 5,81%, tako da je saglasno odredbama Odluke o distribuciji javnom ponudom običnih akcija XXI emisije i tačkom 8.5 Javnog poziva za upis i uplatu običnih akcija XXI emisije, izvršena raspodela preostalog broja emitovanih akcija, posle iskorišćenog prava prečeg upisa (po osnovu prava prečeg upisa upisano i uplaćeno 23.631 obične akcije), od 31.369 obične akcije na pojedine uplatioce – akcionare srazmerno broju upisanih i uplaćenih akcija, .


Zahvaljujemo se svim akcionarima – uplatiocima akcija XXI emisije na ukazanom poverenju, a predstavnicima medija i stručne javnosti na ispoljenom interesovanju.


Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana