Pozitivan finansijski rezultat u 2010. godini

Objavljeno: 10.02.2011


Novosti iz banaka izvor: NLB banka

Pozitivan finansijski rezultat, rast bilansne sume, poboljšanje kvaliteta bilansa i ključnih pokazatelja su osnovne karaketeristike poslovanja NLB Banke Beograd tokom 2010. godine. Na taj način, NLB Banka Beograd je, u otežanim uslovima privređivanja i oštroj konkurenciji, uspela da unapredi svoju tržišnu poziciju u bankarskom sektoru Srbije. 

Dobit iz redovnog poslovanja iznosila je preko milijardu dinara (oko 10 miliona EUR-a). Nakon formiranja rezervacija po međunarodnim računovodstvenim standardima, finansijski rezultat na dan 31.12.2010. godine iznosio je 53,2 miliona dinara, što je znatno povoljnije u odnosu na prethodnu godinu. Ovakav rezultat je postignut, pre svega, zahvaljujući dinamičnom rastu prihoda od 10%, uz istovremenu kontrolu troškova (smanjenje za 9%).

Ukupna aktiva iznosila je oko 51 milijardu dinara, odnosno 14% više nego na kraju 2009. godine. Osim toga, u posmatranom periodu, u velikoj meri je izmenjena, odnosno poboljšana struktura bilansa. U aktivi, pojačana je kreditna aktivnost u nebankarskom sektoru za oko 8%. Najviše plasmana usmereno je u privredu, ali je intenzivirano i kreditiranje stanovništva. Takođe, na strani pasive, depoziti nebankarskog sektora su povećani za trećinu u odnosu na kraj prethodne godine. Ovi podaci su odraz povećanog poverenja privrede i građana u NLB Banku Beograd.

Kvalitet bilansa je unapređen i jačanjem kapitalne osnove. Krajem 2010. godine, realizovana je dokapitalizacija NLB Banke Beograd u iznosu od 15 miliona EUR. Na osnovu toga, povećan je koeficijent adekvatnosti kapitala i poboljšani bilansni pokazatelji. Pojačane aktivnosti na naplati dospelih potraživanja i mere za unapređenje kreditnog portfolija su isto tako pozitivno uticale na performanse NLB Banke Beograd.

Dobrim poslovnim rezultatima realizovanim u 2010. godini, značajno je doprinela saradnja sa Vladom Republike Srbije, Nacionalnom korporacijom za osiguranje stambenih kredita, Fondom za razvoj Republike Srbije, Narodnom bankom Srbije i drugim nadležnim državnim organima i institucijama. Zahvaljujući tome, NLB Banka a.d. Beograd je obezbedila značajnu kreditnu podršku privredi i građanima uz subvenciju kamatne stope. Tokom posmatranog perioda, NLB Banka a.d. Beograd je bila naročito aktivna u realizaciji programa lokalnog ekonomskog razvoja na Balkanu – LEDIB. Na osnovu ugovora sa Narodnom bankom Srbije i Vladom Kraljevine Danske, NLB Banka je stekla eksluzivno pravo da usmerava sredstva iz ovog programa u regionalni razvoj Srbije pod veoma povoljnim uslovima. Na taj način omogućeno je otvaranje radnih mesta i podsticanje privredne aktivnosti na području Nišavskog okruga.

U toku 2010. godine, NLB Banka a.d. Beograd je realizovala i nekoliko veoma značajnih projekata. Među ove projekte spada i emisija dugoročnih obveznica sa fiksnom kamatnom stopom denominiranih u EUR. To je prva serija ovakvih obveznica u Srbiji. Na ovaj način je prikupljeno gotovo 500 miliona dinara i promovisan novi instrument na jednom segmentu finansijskog tržišta. Takođe, treba istaći da je NLB Banka Beograd krajem prošle i početkom ove godine preuzela ulogu administratora za isplatu slovenačkih penzija građanima Srbije koji su stekli ovo pravo. Važan projekat predstavlja i zamena kartica sa magnetnom pistom savremenijim i bezbednijim čip karticama.

NLB Banka Beograd realizovala je i nefinansijske ciljeve postavljene za 2010. godinu. To se pre svega odnosi na jačanje imidža, povećanje satisfakcije klijenata kroz unapređenje kvaliteta usluga i ostvarivanje uloge u sferi društvene odgovornosti i savesnog poslovanja. Ovi ciljevi nisu kratkoročni, nego predstavljaju bitan elemenat strategije koji će opredeljivati poslovanje i u narednom periodu.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana