Piraeus Premium Plan Štednja

Objavljeno: 21.02.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

Piraeus Premium Plan Štednja je depozitni proizvod sa definisanim pojedinačnim rokovima oročenja, tj. sa tri pojedinačno definisana roka oročenja gde je posebno utvrđen nivo kamatne stope. 

          ·              Zašto je ovaj proizvod interestantan?

-          Klijent u svakom trenutku raspolaže svojim ulogom

Po isteku svakog stepena klijentu se povećava procenat kamatne stope

-          Kamata se prilikom  podizanja sredstava koriguje na kamatnu stopu najbližeg odležanog stepena

·    Kome je proizvod namenjen?

Proizvod je namenjen domaćim i stranim fizičkim licima sa boravišnom dozvolom, tj. rezidentima i nerezidentima

·         U kojoj valuti

Piraeus Premium Plan Štednja se primenjuje za uloge u EUR-ima

 

·         Da li postoji minimalni i maksimalni iznos oročenje štednje za ovaj proizvod

Minimalni štedni ulog je 10.000EUR, nema maksimalnog iznosa


·         Period oročenja i kamante stope

Period oročenja je 3 godine, sa sledećim kamatnim stopama

 

Piraeus Premium

I year

II year

III year

NIR /EUR

5.5%

6%

6.5%

 

·         Obračun i pripis kamate

Svaki pojedinačni rok oročenja iskazan je u kalendarskoj godini. Banka obračun i pripis definisanog nivoa kamate vrši prema roku na koji je ulog oročen. Po isteku svakog definisanog roka oročenja, Banka vrši obračun kamate i kamatu prenosi na A vista račun, a iznos glavnice ostaje oročen u narednom roku oročenja sa većom kamatnom stopom. Ukoliko zakon predviđa da se obračunava i plaća porez na prihod od kamate, Banka pri obračunu kamate, obračunava porez i iznos kamate, umanjen za iznos poreza prenosi na A vista račun. Ovaj princip obračuna se primenjuje po isteku svakog roka – stepena.  

·         Da li su dozvoljene sukcesivne uplate na postojeću partiju

Nisu dozvoljene sukcesivne uplate na postojeću partiju

·         Da li su dozvoljene isplate sa partije

Klijent može podići sredstva u svakom momentu oročenja, pri čemu Banka plaća kamatu najbliže odležanog roka. Samo u slučaju da klijent podiže sredstva u prvoj godini oročenja, Banka obračunava kamatu u iznosu od 2% na godišnjem nivou. Prilikom podizanja sredstava u bilo kom proizvoljnom periodu oročenja, obavezno pokrenuti ponovni obračun EKS-a i klijentu uručiti novi Plan isplate depozita. Pri isplati sredstava ne vrši se obračun kamate (osim ako se ne radi o podizanju celokupnog uloga i gašenja partije), već se obračun kamate vrši na kraju obračunskog perioda. U momentu prvog sledećeg redovnog obračuna kamate, nakon perioda u kome je bilo podizanja sredstava, obračun kamate se radi tako da iznos koji se podiže (ono što je isplaćeno) predstavlja jednu osnovicu, a iznos koji ostaje na partiji predstavlja drugu osnovicu za obračun kamate.

·         Da li je moguće ovlašćenje po partiji

Ovlašćenje nije moguće, obzirom da se sredstva po dospeću automatski prenose na A vista račun

·         Da li je moguće reoročenje

Nije moguće reoročenje. Po isteku oročenja, banka vrši gašenje tj. likvidaciju depozitne partije.

 

 

 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana