Opšti administrativni troškovi na istom nivou kao i prethodne godine

Objavljeno: 24.05.2012


Novosti iz banaka izvor: Kamatica

Opšti administrativni troškovi, u iznosu od 753 miliona evra, ostali su na potpuno istom nivou kao u uporedivom periodu prethodne godine. Niži prihod, međutim, znači da je racio troškova/prihoda uvećan za 2,0 procentna poena na 58,2%.

Najveća stavka u okviru opštih administrativnih troškova, koja učestvuje sa 51%, su troškovi zaposlenih, koji su neznatno uvećani za 2 miliona evra na 381 milion evra. Ova stavka uvećana je u Rusiji, Ukrajini i Austriji, a opala je u Mađarskoj, Češkoj i Rumuniji. 

Ukupna aktiva uvećana za 1% u poređenju sa krajem 2011. godine

Na dan 31.03.2012. godine, ukupna aktiva RBI-a iznosila je 148,8 milijardi evra, što je za 1%, ili za 1,8 milijardi evra, više u odnosu na kraj 2011. godine. Tek mali deo ovoga rezultat je valutnih efekata. Uvećanje aktive rezultat je većih plasmana komitentima i većih rezervi gotovine, dok je uvećanje depozita od banaka i komitenata dovelo do uvećanja obaveza.

Plasmani komitentima čine najveći udeo u aktivi. Dostigli su 52% ukupne aktive i uvećani su za 1% na 82,5 milijarde evra, posebno zbog većih plasmana komitentima u javnom sektoru u centrali grupacije, kao i rasta kreditnog poslovanja u Rusiji.

Stopa adekvatnosti kapitala prvog reda uvećana na 10,7%

Bilansni kapital RBI-a, koji se sastoji od konsolidovanog kapitala, konsolidovanog profita i kapitala nekontrolisanih udela, uvećan je za 5% ili za 538 miliona evra na 11.474 miliona evra u poređenju sa krajem 2011. godine.

Ukupno, ovo rezultira viškom sopstvenih sredstava od 83,5% ili 5.759 miliona evra, što je poboljšanje od 14,8 procentnih poena. Na osnovu ukupnog rizika, racio dopunskog kapitala I bio je 10,2%, sa stopom adekvatnosti kapitala prvog reda od 10,7%. Racio sopstvenih sredstava uvećan je na 14,7%.

Dostizanje ciljnog racija EBA-e za RZB grupaciju po planu

Krajem oktobra, Evropska bankarska institucija (EBA) predstavila je ciljni racio dopunskog kapitala I, prema definiciji EBA-e, od 9% za sistemski važne banke u Evropi. U Austriji, ova grupa banaka uključuje Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) kao nadređenu finansijsku instituciju RZB grupacije (Kreditinstitutsgruppe), od kojih je RBI najveća podgrupa.

Novi minimalni racio kapitala mora da se dostigne do 30. juna 2012. godine. Uzimajući u obzir mere koje su već izvršene ili su blizu završetka, RZB grupacija trenutno dostiže racio dopunskog kapitala I prema definiciji EBA-e od 9,3% i time je u skladu sa planom.
 Pogledajte arhivu novosti iz banaka
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana