Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.

Često postavljana pitanja

Kamate i kamatne stope
1. Da li EKS na kredit može da bude manja od NKS ili je uvek veća ili jednaka?
Efektivna kamatna stopa na pozajmljena sredstva od banke ne može biti manja od nominalne kamatne stope, iz prostog razloga što obuhvata dodatne troškove za korisnika kredita. Kada je u pitanju štednja stanovništva efektivna kamatna stopa može biti neznatno manja od nominalne kamatne stope, u slučaju da troškovi administracije padaju na teret ulagača.
2. Da li se po osnovu ostvarene zakonske zatezne kamate plaća porez na ostvarenu dobit od kapitala?
Zakonska zatezna kamata se smatra prihodom od kapitala, te kao takva podleže poreskom obračunu kao i ostale ostvarene kamate, a porez se obračunava u iznosu 20%.
3. Kako se izračunava godišnja kamata?
Obračunavanje godišnje kamate je poprilično kompleksno i zavisi od sistema obračuna koji koristi konkretna banka.
Najjednostavnije, godišnju kamatu možete izračunati množenjem uloga sa procentom koji banka nudi i ukupnu sumu podeliti sa 100:
( ULOG x KAMATNA STOPA U % )/100
Obračun po ovoj formuli će Vam dati okvirni iznos godišnje kamatne stope.
Imajte u vidu da se u našoj zemlji na kamatu koja potiče od deviznih uloga obračunava porez u iznosu 20% ostvarene kamate, a kamata koja potiče od dinarskih uloga ne podleže oporezivanju.
4. Koja je formula za izračunavanje zakonske zatezne kamate?
Stopa zatezne kamate direktno zavisi od stope rasta cena na malo i obračunava se po sledećem principu:


gde je:
K = stopa zatezne kamate;
Ks = stopa rasta cena na malo i
0,5 = fiksna stopa utvrđena zakonom.
Stopa rasta cena na malo se objavljuje mesečno od strane Republičkog zavoda za statistiku.
5. Koja je razlika izmedju komforne i proporcijalne metode obracuna kamate i pri kojoj metodi je veca efektivna kamatna stopa?
Razlika izmedju komforne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope je u tome, što se komforna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno, »kamata na kamatu«, a proporcionalna kao prosta kamatna stopa.
Efektivna kamatna stopa je veća pri korišćenju komforne metode, ukoliko je u pitanju Vaše ulaganje sredstava u banku, jer će Vam banka pri obnavljanju oročenja obračunavati kamatu i na osnovni ulog i na do tada ostvarenu kamatu. Ukoliko je u pitanju kredit, koji Vi uzimate od banke, efektivna kamatna stopa će biti veća pri korišćenju proporcionalne metode, jer se tada kamatna stopa obračunava na osnovno zaduženje, a ne na neotplaćeni deo kredita. Danas se u praksi proporcionalna metoda gotovo nigde ne koristi.
6. Koja je razlika izmedu nominalne i efektivne kamatne stope?
Nominalna kamatna stopa predstavlja cenu otplate kredita i na osnovu nje se vrši obračun mesečnih rata kredita. Nominalna kamatna stopa se obračunava na preostali dug kredita.
Efektivna kamatna stopa je jedinstven način prikazivanja kamatne stope u cilju transparentnosti i lakšeg poređenja bankarskih uslova za odobravanje kredita. U obračun efektivne kamatne stope pored nominalne kamatne stope ulazi i iznos naknada i provizija koje banka obračunava klijentu u postupku odobravanja kredita, kao što su:
• administrativni trošak obrade kredita
• premija osiguranja kredita
• i dr.
7. Koja je razlika između komforne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope?
Razlika izmedju komforne i proporcionalne metode obračuna kamatne stope je u tome, što se komforna primenjuje kao složeni kamatni račun, odnosno, “kamata na kamatu”, a proporcionalna kao prosta kamatna stopa. Danas se u praksi proporcionalna metoda gotovo nigde ne koristi.
8. Šta je domicilna kamata?
Domicilna kamata je neka vrsta referentne kamatne stope u jednoj zemlji. Nema neke posebne formule za izračunavanje ove kamatne stope, jer ona zavisi od zemlje do zemlje.
Domicilnu kamatnu stopu određuje centralna banka konkretne države i njena visina zavisi od velikog broja faktora, a prvenstveno od stanja monetarnog sistema konkretne zemlje.
Ova kamata je uglavnom merilo za određivanje visine kamatnih stopa na kredite, na položene depozite u bankama i druge bitne uslove koje nude poslovne banke svojim klijentima.
9. Šta je interkalarna kamata?
Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava tokom grejs perioda, odnosno u periodu između odobravanja kredita i otplate prve rate kredita. Najčešće se obračunava ili kao jednokratna procentualna naknada ili kao procentualna kamata izražena na godišnjem nivou.
10. Šta je referentna kamatna stopa?
Referentna kamatna stopa predstavlja kamatnu stopu prema kojoj se određuju sve ostale kamatne stope banaka. Nju određuje monetarni odbor Narodne banke Srbije na osnovu makroekonomskih kretanja u zemlji. Ona predstavlja kamatnu stopu koju plaća Narodna banka Srbije poslovnim bankama za deponovanje dinarskih sredstava u dvonedeljnim repo transakcijama.
PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana