Tekst objavljen: 24.06.2014 12:00        


Nakon što su poplave pogodile veliki deo teritorije Srbije i ugrozile u manjoj ili većoj meri, prema nekim procenama, imovinu i do četvrtine stanovnika naše zemlje ispostavlja se da većina uništene i oštećene imovine nije bile osigurana.

Karan: Brze i efikasne procene i isplate šteta

Osiguranici naše Kompanije koji su pogođeni poplavama osim brze I efikasne procene I isplate šteta, mogu računati na fleksibilnost u slučaju neraspolaganja primercima polisa, jer svakako naša Kompanija raspolaže istima. Takođe, kao I uvek, postoji fleksibilnost u načinu I dinamici plaćanja premije osiguranja, kaže Sanja Popov Karan, direktor Direkcije za osiguranje individualnih korisnika, samostalnih preduzetnika, malih, srednjih i velikih preduzeća.

Koliko je vaša osiguravajuće kuće do sada dobila zahteva za isplatu štete načinjene poplavama? Koliko zahteva i koje vrednosti uopšte očekujete?

Do danas prijavljeno 390 šteta u iznosu 250.000.000 Očekuje se još oko 240.000.000 bez EPS-a i EMS-a.
 
Koji je procenat osigurane imovine kada su u pitanju građani, a koliko kada je u pitanju privreda?

Kоmpаniја Dunаv imа lidеrsku pоziciјu u оsigurаnju imоvinе i drži 44,5% ukupnе prеmiје imоvinskih оsigurаnjа nа tržištu. Glеdаnо pо tipоvimа imоvinskih оsigurаnjа, tržišnо učеšćе Kоmpаniје Dunаv u оsigurаnju imоvinе оd pоžаrа је 42%, u оstаlim imоvinskim оsigurаnjimа kоје оbuhvаtајu оsigurаnjе mаšinа оd lоmа, оsigurаnjе stаnоvа, rаčunаrа, lоm stаklа, оsigurаnjе оd prоvаlnе krаđе i drugо je 46%, а u оsigurаnju pоlјоprivrеdе 44%. U strukturi prеmiје imоvinskih оsigurаnjа u Kоmpаniјi Dunаv, 40% čini оsigurаnjе mаšinа оd lоmа, skоrо trеćinа sе оdnоsi nа оsigurаnjе оd pоžаrа, 14% оtpаdа nа оsigurаnjе pоlјоprivrеdе, dоk prеmiја оsigurаnjа stаnоvа, vikеndicа, stvаri dоmаćinstvа učеstvuје sа оkо 7%. Gоtоvо idеntičnа strukturа prеmiје imоvinskih оsigurаnjа prisutnа је i nа ukupnоm tržištu оsigurаnjа u Srbiјi. Glеdаnо pо ugоvаrаčimа оsigurаnjа, 15% prеmiје imоvinskih оsigurаnjа оdnоsi sе nа fizičkа licа, а 85% nа prаvnа licа. Оvа strukturа vаrirа pо pојеdinim vidоvimа imоvinskih оsigurаnjа, tаkо sе nа primеr učеšćе fizičkih licа u prеmiјi оsigurаnjа оd pоžаrа је оkо 7%, u оstаlim imоvinskim оsigurаnjimа оkо 12%, а u оsigurаnju pоlјоprivrеdе 47%.

Na koji način je moguće povećati taj procenat kako bi, za slučaj slične situacije u budućnosti, građani i privreda imali barem nekakvu sigurnost?

Za delatnost, kao što je osiguranje, edukacija budućih klijenata u cilju podizanja svesti o potrebi za osiguranjem, je izuzetno važna. Kao lider na tržištu, naša Kompanija je uvek koristila svaku priliku da prezentuje, edukuje, da predoči stanovništvu značaj osiguranja u zaštiti imovine –od stana ili kuće, do automobila, odgovornosti, zdravlja... Svakako, nizak standard stanovništva je od velikog uticaja na prioritete trošenja skromnog kućnog budžeta, ali naša Kompanija nastoji da kroz edukaciju našim građanima, kao I preduzećima, dokaže da osiguranje mora I treba da zauzme visoko mesto u ovim prioritetima, šta više – obezbeđuje ostvarenje drugih prioriteta (zdravlje, materijalnu sigurnost…). Na žalost, nakon katastrofalnih poplava, ponovo smo suočeni sa visokim iznosima sredstava koji će biti potrebni pojedincima da samostalno finansiraju vraćanje svoje imovine u prvobitno stanje. Kompanija Dunav na tržištu osiguranja u Srbiji ima najveći broj osiguranika - fizičkih lica I preduzeća, no on generalno treba da bude daleko veći, sa podizanjem svesti ali i sistemskim rešenjima od strane države.

Da li su potrebne (i kakve) sistemske mere kako bi se kultura osiguranja u Srbiji razvila na vreme umesto što u centar pažnje dođe tek kada preostane samo da se konstatuje šteta?

Postoji više načina kako bi se finansiranje štetnih posledica usled elementarnih nepogoda moglo obezbediti – uvodjenje obaveznog osiguranja o čemu se sada mnogo govori I piše, uslovljenost subvencija države postojanjem osiguranja itd. Svi ovi modeli podrazumevaju neophodnost bliske saradnje države i osiguravajućih društava, a za budzet države za saniranje elementarnih nepogoda znače sigurno rasterećenje.

Da li ste pripremili (i kakve) olakšice za osiguranike sa područja oštećenih poplavama?

Osiguranici naše Kompanije koji su pogođeni poplavama osim brze I efikasne procene I isplate šteta, mogu računati na fleksibilnost u slučaju neraspolaganja primercima polisa, jer svakako naša Kompanija raspolaže istima. Takođe, kao I uvek, postoji fleksibilnost u načinu I dinamici plaćanja premije osiguranja.

Koji bi bili saveti građanima koji, poučeni nedavnom situacijom, razmišljaju o osiguranju života, ali i svoje pokretne i nepokratne imovine? Na šta da obrate pažnju i kako da odaberu odgovarajuće osiguranje?

Osim osiguranja života, sopstvenog kao i sebi blisklih, kao nečemu od najveće važnosti, za buduće normalno funkcionisanje u realnom svetu koji je pun iznenađenja i nepredvidivosti, potrebno je razmišljati i o očuvanju svoje nepokretne i pokretne imovine koja nam omogućava jedan normalan život, bez svakodnevnih stresova i ponekad nepredvidivih događaja koji su van naše moći da njima upravljamo, a koji mogu iz korena promeniti naše živote. Nepredviđene elementarne nepogode, naročito kada , kako vidimo, mogu poprimiti katastrofalne dimenzije, stalna su opomena da moramo razmišljati na način da preventivno učinimo sve što je u našoj mogućnosti da njihove posledice minimiziramo. Naša kuća u tom smislu već duži niz godina nudi kompletna osiguravajuća pokrića , kako pravnim licima tako i građanima, koja imaju za svrhu preventivnu zaštitu njihove imovine od velikog broja iznenadnih i neočekivanih opasnosti.Ponekad je ta zaštita u punom obimu, ponekad u skraćenom , sve zavisno od izbora osiguranika i njihove trenutne finansijske situacije.Takođe na izbor od kojih opasnosti je potrebna zaštita imovine u mnogome zavisi i od samog kvaliteta gradnje objekta, mikro i makro lokacije gde se građevinski objekat nalazi ( ruralnom ili gradskom naselju, udaljenosti od stalnih voda, na ravnom ili strtmom terenu, da li se radi o spratnom ili prizemnom stanu i sl.), podrazumevajući da u svemu ima bezrezervnu pomoć, a kasnije i finansijsku ponudu predstavnika osiguravača.

Koje biste osiguravajuće proizvode preporučili građanima koji sada razmišljaju o osiguranju?

Smatramo za najpovolniju varijantu – ujedno najjednostavniju , što možemo i preporučiti kada je u pitanju osiguranje nastanjenih stanovi (kuća) kao i stvari domaćinstva u tim objektima, kompleksno po širini pokrića, osiguranje koje se sprovodi u smislu Uslova za osiguranja stvari domaćinstva, koji pružaju pokriće od : požara, udara groma , eksplozije, oluje, grada, pada vazdušne letelice, manifestacija i demonstracija, poplave i bujice, izlivanjnja vode iz vodovodnih i kanalizacionih cevi, klizanja tla, odronjavanja zemljišta, snežne lavine, provalne krađe i razbojništva, odgovornosti, uz mogućnost dodatnog pokrića loma stakla, kao i zemljotresa po posebnim uslovima. Pogodnost ovakvog načina osiguranja je sigurno što se na istoj polisi, kao predmet osiguranja može naći i nastanjen stan – kuća.Osnovno pokriće je od : požara i udara groma, eksplozije, oluje, grada, udara sopstvenog motornog vozila u osigurani građ. objekat, pada letelice, manifestacije, uz mogućnost DOPUNSKOG UGOVARANJA Poplave, bujice, visoke vode ; izlivanja vode iz instalacija, zemljiotresa i niza drugih rizika, zavisno od mogućnosti nastanka određenih rizika, prema oceni osiguranika. I pored ovako široko pruženog pokrića, smatramo da je premija optimalna, prihvatljiva , plativa u 12 mesečnih rata.

Takođe, šta osiguranici treba da rade nakon što pretrpe štetu kako bi im osiguranje bilo brzo isplaćeno (smeju li da sami preduzimaju radnje kako bi osposobili svoj dom, automobil, mašine... ili je najpre potrebno sačekati da osiguravač utvrdi nastalu štetu)?

Po pravilu, osiguranik ne bi trebalo da menja mesto štetnog događaja dok osiguravač ne dođe i ne izvrši izviđaj, ali neke situacije nalažu hitnost u preduzimanju mera saniranja štete. Pre svega je potrebno da osiguranik blagovremeno prijavi štetu osiguravaču, a od osiguravača će dobiti informaciju da li da sačeka procenitelja ili da odmah počne sa saniranjem štete. Ukoliko sam preduzme ove radnje, potrebno je da obezbedi dokaze o stanju oštećene stvari pre saniranja štete (da je fotografiše, da sačuva delove), kao i da sačuva dokaze o svim merama koje je preduzeo na saniranju štete (račune o čišćenju, račune o popravci...). Naknada štete se isplaćuje u roku od 14 dana od dana utvrđivanja osnova i visine štete tj. u roku od 14 dana od dana kompletiranja dokumentacije kojom se nedvosmisleno utvrđuje obaveza osiguravača na naknadu i određenu visinu štete.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
Dunav osiguranje dunav osiguranje dunav

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana