Minus po tekućem računu

06.05.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

Minus po tekućem računu, ili kako se još naziva – dozvoljeni minus, pozajmica po tekućem računu, dozvoljeno prekoračenje i sl., je jedan od vidova kreditiranja građana od strane banke.

 
Kako se odobrava dozvoljeni minus?
 
Minusi po tekućem računu se odobravaju na osnovu redovnih mesečnih primanja, najčešće u visini mesečne zarade. Zavisno od paketa koje nude banke, moguće su i varijante dozvoljenog prekoračenja u visini dve, tri, pa i šest mesečnih zarada.
Većina banaka odobrava minuse po tekućem računu „po automatizmu“, nakon prve primljene mesečne zarade. Neke banke naplaćuju jednokratnu naknadu za odobrenje dozvoljenog prekoračenja, tako da je potrebno obratiti pažnju i na cenu ove usluge, ukoliko je Vaša banka primenjuje.
Prema regulativi Narodne banke Srbije, dozvoljeni minus se odobrava u vremenskom periodu od maksimalno 12 meseci. Nakon isteka odobrenog minusa u tom vremenskom periodu, klijent banke je dužan da obezbedi pozitivan saldo na računu bar jedan dan, kako bi ostvario pravo na obnovu ovog vida kreditiranja u istom vremenskom periodu.
 
Koliko košta korišćenje minusa po tekućem računu?
 
Minus po tekućem računu je najskuplji vid kreditiranja građana, te je neophodno da ukoliko ga koristite, činite to sa velikom opreznošću i sa dobrim poznavanjem troškova ovakvog načina kreditiranja.
Prvo pitanje koje treba postaviti službenicima banke je da li se plaća naknada za odobravanje dozvoljenog minusa? Ova naknada se kreće do nekoliko stotina dinara u nekim bankama, dok je u većini banaka ovakva naknada ne naplaćuje.
Efektivne kamatne stope za korišćenje minusa po tekućem računu se kreću od 24 do neverovatnih 45% na godišnjem nivou. Zbog toga se detaljno raspitajte u svojoj banci o efektivnoj kamatnoj stopi na korišćenje minusa po tekućem računu i ne ustručavajte se da promenite banku ukoliko je efektivna kamatna stopa za korišćenje minusa niža u drugim bankama.
Imajte u vidu da se kamata na korišćeni dozvoljeni minus obračunava na dnevnom nivou i da Vam je u interesu da što kraće koristite minus. Svaki svoj prihod koristite za pokrivanje iskorišćenog dozvoljenog minusa, jer ćete značajno smanjiti troškove kamate.
Trudite se da nikada ne koristite maksimalno odobreni iznos dozvoljenog minusa. Vrlo lako se može desiti da pri mesečnom obračunu kamate nemate dovoljno sredstava da bar delimično pokrijete iskorišćeni minus. U tom slučaju ulazite u takozvani „nedozvoljeni minus“, koji sa sobom vuče efektivne kamatne stope i preko 100% na godišnjem nivou. Ukoliko uđete u zonu nedozvoljenog minusa, može se desiti da Vam banka u trenutku kada treba obnoviti pravo na dozvoljeni minus, isti ne odobri.
 
Kada i kako koristiti dozvoljeni minus?
 
Dozvoljeni minus po tekućem računu koristite samo kada Vam je to zaista neophodno. Nikada dozvoljeni minus nemojte koristiti kao dugoročni vid kreditiranja. On služi premošćavanju kratkotrajnom nedostatku novca (nekoliko dana). U tom smislu, vrlo je koristan u slučajevima kada kasni isplata zarade, kod vanrednih troškova koji se moraju odmah platiti i sl.
Vrlo je bitno da obratite pažnju i na sledeće: često će Vam službenici banke reći ili ekran bankomata prikazati „raspoloživo stanje na računu“. Ovo stanje predstavlja zbir Vašeg pozitivnog stanja na računu i dozvoljenog minusa. Zbog toga vodite računa da ne uđete u dozvoljeni minus misleći da samo trošite pozitivan saldo Vašeg računa.
I nikako ne zaboravite: kada god ste u mogućnosti, svojim prihodima podmirite delimično ili u potpunosti iskorišćeni dozvoljeni minus, kako biste plaćali što nižu kamatu za korišćenje istog! Kamata se obračunava dnevno!
 
Prednosti dozvoljenog minusa nad ostalim vrstama kreditiranja
 
Minus po tekućem računu ima niz prednosti u odnosu na ostale vrste kreditiranja.
Za razliku od klasičnih kredita, ovo je dinamični model kreditiranja: on je uvek raspoloživ i uvek ga je moguće podmiriti, bez naknada prevremenih otplata i posebnih procedura odobravanja.
U odnosu na kreditne i charge kartice, minus po tekućem računu Vas ne obavezuje da svakog meseca isplatite deo duga, ali Vas i ne ograničava da ne možete podmiriti Veći deo duga od pripadajućeg za taj mesec. Kod većine banaka, minus po tekućem računu sem kamate nema dodatnih troškova (kao što su članarina, izrada i sl. kod kartica).
U odnosu na sve ostale vidove kreditiranja, uključujući klasične kredite i kartice, minus po tekućem računu zahteva najmanju administrativnu proceduru kako kod aktiviranja, tako i kod ukidanja.
 
Opasnosti kod korišćenja minusa po tekućem računu
 
Vrlo je bitno da se raspitate kod nekoliko banaka o ceni korišćenja minusa po tekućem računu i o pratećim naknadama banke. Razlike između pojedinih banaka mogu biti velike, tako da treba izabrati najbolju opciju za Vas, bez prenagljivanja i žurbe. Pre izbora banke u kojoj ćete koristiti dozvoljeno prekoračenje, dobro uporedite troškove koje ćete imati!
Jedna od najvećih opasnosti kod korišćenja dozvoljenog prekoračenja je „konstantno korišćenje minusa“. Najvažnije je da znate da je ovo vid kreditiranja koji se koristi samo u kratkom periodu. Svako duže korišćenje minusa Vas može puno koštati.
Nikada ne ulazite u dozvoljeni minus do gornje granice! Ovde leži opasnost da uđete u zonu nedozvoljenog minusa i plaćate duplo veće kamate!
Ukoliko nemate mogućnost da izmirite obaveze po dozvoljenom minusu, razmislite o uzimanju kredita za refinansiranje ovakve vrste dugova. Kamate kod ovakvih kredita su drastično niže i ponekad mogu predstavljati jedino rešenje za Vas.
 
Kreditna sposobnost
 
Prema novoj uredbi Narodne banke Srbije 5% odobrenog minusa po tekućem računu će ulaziti u obračun kreditne sposobnosti građana i smanjivati je!


Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana