DinaCard kartice - uputstvo i upotreba

08.05.2008

Istraživanja izvor: Kamatica

 

 

Šta je DinaCard kartica?

DinaCard kartica je domaća platna kartica koja se koristi za plaćanje (kupovinu) robe i usluga i za podizanje gotovog novca.
 
·        dobija se besplatno ili po vrlo niskoj nadokanadi u odnosu na inostrane kartice,
·        koristi najveću mrežu prodajnih mesta u zemlji,
·        koristi najveću mrežu bankomata u zemlji,
·        koristi najveću mrežu ekspozitura i šaltera za isplatu gotovine u zemlji.
DinaCard kartica može da se koristi na teritoriji Republike Srbije. Svi bankomati, prodajna mesta i šalteri banaka na kojima možete koristiti DinaCard karticu obeleženi su nalepnicom sa znakom DinaCard. Gotovina može da se podiže na više od 1800 bankomata (0-24 h) i na više od 1650 šaltera banaka članica sistema DinaCard. Roba i usluge mogu se plaćati na više od 50.000 prodajnih mesta.
 
Debitne kartice omogućavaju korisniku da plaća robu i usluge i podiže gotovinu do visine iznosa sredstava koja ima na računu, uključujući i dozvoljeni minus.
Kreditne kartice omogućavaju korišćenje sredstava kojima banka izdavalac kreditira korisnika kartice, po prethodno zaključenom ugovoru.
 
Korisnici debitnih DinaCard kartica mogu biti sva punoletna fizička lica (u slučaju poslovne kartice – pravna lica) koja imaju otvoren tekući račun u jednoj od 28 banaka izdavalaca DinaCard kartice.
U pojedinim slučajevima, kao na primer kod Prepaid (Gift) kartica, korisnici mogu biti i maloletna lica između 14 i 18 godina starosti.
Banke u skladu sa svojom poslovnom politikom definišu uslove izdavanja kreditnih DinaCard kartica. Uobičajeno je da banke proveravaju kreditnu sposobnost i pouzdanost klijenta (da li je u prošlosti uredno izmiravao svoje obaveze prema banci), kao i da određuju starosnu granicu za izdavanje kreditnih kartica. Pri utvrđivanju kreditnog limita banke obavezno uzimaju u obzir visinu mesečnih primanja budućeg korisnika, kako mesečna rata za otplatu ne bi prešla određeni procenat mesečnih primanja.
 
Ukoliko želite da uzmete debitnu ili kreditnu karticu, neophodno je da se, kada odete u banku, upoznate sa uslovima izdavanja platnih kartica u toj banci.
·        Debitna - DinaCard kartica izdaje se besplatno ili uz manju naknadu (na primer, prilikom izdavanja dodatne kartice). Pri korišćenju debitnih DinaCard kartica za plaćanje robe i usluga ne naplaćuje se provizija. Kad je reč o podizanju gotovine na bankomatima uobičajeno je sledeće:
o       za podizanje na sopstvenim bankomatima banke uglavnom ne naplaćuju proviziju;
o       ukoliko se gotovina podiže na bankomatu neke druge banke, provizija postoji, a definišu je banke u skladu sa svojom poslovnom politikom. One se obično kreću u rasponu od 1% do 3%.
·        Prilikom uzimanja kreditne DinaCard kartice, važno je obratiti pažnju na:
o       naknadu za izdavanje kartice. Ona se plaća jednokratno pri izdavanju kartice;
o       godišnju članarinu za korišćenje kartice. Članarina se može obračunavati jednom godišnje ili je banke mogu podeliti u jednake mesečne rate;
o       kamatnu stopu za korišćenje kartice, kao i na to da li je kredit odobren sa nekom klauzulom (devizna, rast cena na malo i sl.). Važno je istaći i to da se kamata po kreditnim karticama obračunava samo na iskorišćeni iznos kredita, a ne na ceo odobreni limit;
o       proviziju za isplatu gotovine. Kod kreditnih kartica, za razliku od debitnih, provizija se naplaćuje za isplatu gotovine na sopstvenim bankomatima i šalterima banaka, kao i na šalterima i bankomatima drugih banaka;
o       obezbeđenje koje je potrebno za kreditnu karticu. Obezbeđenje su uglavnom menica potpisana od strane korisnika kartice, depozit ili administrativna zabrana.
·        I kod debitnih i kod kreditnih kartica korisno je informisati se i o ostalim provizijama koje banke naplaćuju. To su obično provizije:
o       pri izdavanju nove kartice nakon što je stara izgubljena/ukradena/trajno blokirana i sl.,
o       za izdavanje novog PIN-a, ukoliko je stari izgubljen ili zaboravljen,
o       ukoliko je kartica korisnika iz nekog razloga zadržana u bankomatu,
o       za dodatne debitne i kreditne kartice.
·        Kako podizanje gotovine na bankomatu predstavlja dodatnu pogodnost, a često i znatnu uštedu vremena, korisno je informisati se o mreži, odnosno lokacijama bankomata određene banke, kao i o dnevnim limitima za podizanje gotovine na bankomatima po kartici. Iz bezbednosnih razloga, uobičajeno je da banke imaju određeno ograničenje za podizanje gotovine na svojim bankomatima, ali i po svakoj kartici čiji su izdavalac.
Ako želite da koristite bankomat, potrebno je samo slediti uputstva na bankomatu, koja su veoma jednostavna. Nakon ubacivanja kartice, potrebno je prvo ukucati PIN (lični broj za identifikaciju), a nakon toga izabrati ili ukucati iznos. Posle isplate željenog iznosa na bankomatu preporučljivo je sačekati račun, koji se u ovom slučaju ne potpisuje. Korisno je zadržati ga zbog kontrole izvoda iz računa za koji je kartica vezana.

Ako ste na prodajnom mestu, račun koji dobijete od prodavca se, nakon transakcije karticom na POS terminalu, potpisuje. Ne zaboravite da pre potpisivanja treba da proverite da li je iznos na računu jednak vrednosti robe/usluge koju plaćate karticom.
 
Veliki broj kreditnih kartica u našoj zemlji spada u tzv. revolving kartice. Ovaj izraz se zapravo koristi da se opiše način otplate duga po kartici. Revolving model podrazumeva da se na mesečnom nivou uvek otplaćuje određeni (ugovoreni) procenat duga, dok se ostatak prenosi u sledeći mesec. Dakle, za razliku od potrošačkih kredita, dug se ne otplaćuje u jednakim mesečnim ratama, već se rate (iznos određenog procenta duga) smanjuju u skladu sa smanjenjem ukupnog duga. S druge strane, ovakva otplata duga je obično vremenski duža od otplate klasičnog potrošačkog kredita. Procenat duga koji se otplaćuje na mesečnom nivou obično se kreće između 5% i 30%.
 
Ukoliko izgubite platnu karticu, potrebno je da to odmah prijavite svojoj banci i sledite uputstva službenika banke. Ukoliko se gubitak desi tokom nekog neradnog dana ili noću, sve banke su dužne da imaju korisnički servis koji je korisnicima kartica na raspolaganju 24 časa dnevno. Na poleđini svake DinaCard kartice nalazi se broj korisničkog servisa banke, koji treba nakon dobijanja kartice da zapišete ili sačuvate na neki drugi način, kako biste gubitak kartice mogli odmah da prijavite. Ukoliko niste u mogućnosti da kontaktirate (svoju) banku izdavaoca, gubitak kartice prijavite najbližoj banci na kojoj je istaknuta nalepnica sa znakom DinaCard.
Ukoliko ste uredan korisnik kartice, vaša banka će to uraditi automatski po isteku roka njene važnosti.
 
DinaCard 3, 6, 12 ili 24 su najčešći modeli kreditne revolving DinaCard kartice. Kod njih se na kraju meseca plaća 1/3, 1/6, 1/12 ili 1/24 ukupnog duga po kartici, a ostatak duga se prenosi u sledeći mesec.
 

izvor: NBS               Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana