Tekst objavljen: 10.03.2018 16:00        


Za proizvod koji ste kupili dobili ste određenu garanciju u pogledu njegove ispravnosti, funkcionalnosti ili nečega drugog. Međutim, tokom trajanja garancije proizvod je pokazao neki nedostatak koji je pokriven garancijom. Koja su Vaša prava po osnovu garancije i kako da ih ostvarite?

Koja su prava potrošača po osnovu garancije

Šta je to garancija?

Garancija predstavlja svaku izjavu kojom njen davalac daje obećanje u vezi sa robom, i pravno je obavezujuća pod uslovima datim u izjavi, kao i oglašavanju u vezi sa tom robom.

Dakle, garancija može biti data ne samo na papiru, već i u elektronskom obliku, kao i kroz oglašavanje prodavca kojim on garantuje za određena svojstva robe. Na primer, prodavac frižidera može deliti pamflete ili objavljivati oglase u kojima stoji da prilikom kupovine daje garanciju od 10 godina na ispravnost frižidera. Iako Vam takvu garanciju prodavac nije dao prilikom same kupovine, pamflet ili oglas u novinama će biti dovoljan dokaz postojanja garancije.

Sa druge strane, garancija nije isto što i garantni list. Garantni list predstavlja dokaz o postojanju garancije, ali garancija može postojati i bez njega (na primer, ukoliko je prodavac obećanje o kvalitetu robe dao prilikom njenog oglašavanja). Dakle, garantni list je samo isprava u pisanom ili elektronskom obliku, koja sadrži sve podatke iz garancije a naročito podatke o:

 • pravima koja potrošač ima na osnovu Zakona o zaštiti potrošača i da garancija ne isključuje niti utiče na prava potrošača koja proizilaze iz zakonske odgovornosti prodavca za nesaobraznost robe;
 • nazivu i adresi davaoca garancije;
 • nazivu i adresi prodavca ako on nije istovremeno i davalac garancije
 • datumu predaje robe potrošaču;
 • podatke koji identifikuju robu (model, tip, serijski broj i sl.);
 • sadržini garancije, uslovima i postupku ostvarivanja prava iz garancije;
 • trajanju garantnog roka i prostornom važenju garancije.
Prodavac ove podatke mora navesti na jasan i čitljiv način i lako razumljivim jezikom,Vi, kao potrošač, možete zahtevati od davaoca garancije da Vam garantni list izda u pisanom obliku, na papiru. Samo ukoliko se Vi, kao potrošač saglasite, garantni list se može izdati i u elektronskom obliku, odnosno na drugom trajnom nosaču zapisa (CD, e-mail i slično).

Propust davaoca garancije da vam u pismenom obliku izda garantni list ne utiče na punovažnost garancije i Vi, kao potrošač, možete zahtevati da se garancija ispuni u skladu sa datom izjavom.

Šta garancija nije? Odnosno, koja je razlika između prava koja imate po Zakonu o zaštiti potrošača i prava koja vam daje garancija?

Vama, kao potrošaču, Zakon o zaštiti potrošača garantuje određena prava u vezi sa robom koju ste kupili (prava po osnovu saobraznosti robe). Jedno od tih prava je i obaveza prodavca da Vam u roku od dve godine od preuzimanja robe garantuje da na njoj neće biti nedostatka saobraznosti.

Garancija ne isključuje niti utiče na prava koja Vi kao potrošač imate u vezi sa saobraznošću robe ugovoru, to su dve odvojene vrste prava koja Vi kao potrošač posedujete.

Prodavac Vam može garancijom dati samo Veća prava od onih koja Vam garantuje Zakon, nikako manja. Ova veća prava se mogu ogledati u dužem garantnom roku, lakšem načinu ostvarenja prava i slično. Ukoliko bi Vam prodavac, prilikom kupovine, garancijom dao manja prava od onih koja Vam pruža Zakon, primenjivaće se pravila Zakona.

Međutim, kako su trgovci skloni da Vaša zakonska prava predstavljaju kao posebnu pogodnost koju Vam isključivo oni pružaju, Zakon o zaštiti potrošača propisuje zabranu takvog ponašanja. Naime, trgovcima je zabranjeno da zloupotrebljavaju izraz “garancija” tako što će pri zaključenju ugovora o prodaji robe i oglašavanju povodom prodaje koristiti izraz “garancija” i druge izraze sa tim značenjem, ako po osnovu ugovora o prodaji potrošač ne stiče više prava nego iz zakonske odgovornosti trgovca za nesaobraznost robe ugovoru, odnosno drugih prava u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača.

Ovakvo poslovanje trgovaca se smatra obmanjujućom, odnosno nepoštenom poslovnom praksom i izričito je zabranjeno. Ukoliko primetite da neki od trgovaca krši ovu zabranu, možete ga prijaviti nadležnoj tržišnoj inspekciji ili nekom od udruženja za zaštitu prava potrošača.

KOJA SU VAŠA PRAVA PO OSNOVU GARANCIJE?
Ukoliko roba koju ste kupili i za koju ste dobili garanciju ne funkcioniše ispravno, možete zahtevati od prodvca, odnosno proizvođača da:
 • u razumnom roku izvrši opravku ili ako to ne učini, 
 • da Vam preda robu koja funkcioniše ispravno (zamena);
 • u svakom slučaju, imate pravo da tražite i naknadu štete koju ste pretrpeli usled toga bili sprečeni da upotrebljavate robu od trenutka kada ste tražili opravku ili zamenu, pa sve dok opravka, odnosno zamena ne budu izvršene.
Ako prodavac u razumnom roku ne bude izvršio opravku ili zamenu, možete raskinuti ugovor ili tražiti sniženje cene, kao i naknadu štete.

Produženje garantnog roka. U slučaju da je izvršena manja opravka, garantni rok se produžava za onoliko vremena koliko ste bili sprečeni da stvar upotrebljavate. Ukoliko je neispravna stvar zamenjena drugom, ili ukoliko je izvršena bitna opravka, garantni rok počinje da teče ponovo od zamene, odnosno vraćanja popravljene stvari.

Troškovi. Prodavac, odnosno proizvođač je dužan da o svom trošku prenese stvar do mesta gde treba da se popravi, ili zameni, kao i da kupcu vrati nazad popravljenu odnosno zamenjenu stvar. Prodavac ne sme uslovljavati potrošača da on lično izvrši prenos stvari do ovlašćenog servisa niti može uslovljavati potrošača da plati troškove transporta kako bi pristupio rešavanju reklamacije.

POSTUPAK ZA PODNOŠENJE I REŠAVANJE REKLAMACIJE
Prilikom podnošenja reklamacije, potrošač je dužan da prodavcu prezentuje račun ili drugi dokaz o kupovini (kopija računa, slip i sl.), kao i dokaz o postojanju garancije (ako potrošaču nije izdat garantni list već je garancija sadržana u reklamnom materijalu koji je dobio od prodavca, kao dokaz postojanja i sadržine garancije može poslužiti i taj reklamni materijal).

Da bi se koristo svojim pravima, potrošač nije dužan da prodavcu dostavi originalnu ambalažu proizvoda.

Rok u kome se podnosi reklamacija

Potrošač može zbog neispravnog funkcionisanja proizvoda zahtevati od prodavca opravku ili zamenu u toku garantnog roka, bez obzira na to kada se nedostatak pojavio. Opet, skrećemo pažnju da ukoliko garancija ne postoji, već prava ostvarujete po Zakonu o zaštiti potrošača, prodavca morate obavestiti o postojanju nedostatka u roku od 8 dana od dana kada ste primetili nedostatak.

Mesto i način izjavljivanja reklamacije

Potrošač može da izjavi reklamaciju:
 • usmeno na prodajnom mestu gde je roba kupljena;
 • na drugom mestu koje je određeno kao mesto za prijem reklamacija;
 • telefonom, pisanim ili elektronskim putem.
Prodavac je dužan da na prodajnom mestu vidno istakne obaveštenje o načinu i mestu prijema reklamacija, kao i da obezbedi prisustvo lica ovlašćenog za prijem reklamacija u toku radnog vremena.

Prodavac je dužan da potrošaču izda pisanu potvrdu ili da elektronskim putem (mailom) potvrdi prijem reklamacije, kao i da potrošaču saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija.

Rok za odgovor na reklamaciju

Prodavac je dužan da kupcu odgovori na reklamaciju u roku od osam dana od dana prijema reklamacije (odgovor prodavca na reklamaciju mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu potrošača i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije).

Ukoliko je dobio prethodnu saglasnost potrošača, prodavac ne može naknadno samostalno menjati način na koji će reklamacija biti rešena (opravka umesto zamene i slično).

Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije, odnosno 30 dana za tehničku robu i nameštaj. Prodavac mora pribaviti saglasnost potrošača za način na koji namerava da pristupi rešavanju reklamacije.

Produženje roka za rešavanje reklamacije

Ukoliko Prodavac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka obavesti potrošača i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije saglasnost potrošača za produženje roka za rešavanje reklamacije. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

Ako je reklamacija osnovana, odnosno ako je nedostatak pokriven garancijom, prodavac snosi sve troškove rešavanja reklamacije (uključujući troškove rada, materijala, preuzimanja i isporuke proizvoda). Dakle, potrošač neće biti dužan da o svom trošku transportuje frižider ili drugi proizvod do ovlašćenog servisa već će to biti obaveza prodavca.

Sa druge strane, ako se pokaže da reklamacija nije osnovana, prodavac će moći da zahteva od potrošača da mu nadoknadi troškove koje je imao povodom ovakve reklamacije (troškove transporta, rada i slično).

21 komentara

 1. User image
  Bora 25.06.2019 13:47

  Kupio sam akumulator kod WinWin Energizer 100 ah.Radio je normalno 4 meseca i jednog jutra nije mogao da pokrene
  vozilo.Pozvao sam autoelektricara da proveri sta je u pitanju.Pregledao je i utvrdio da je akumulator neisprava ne drzi potreban napon za startovanje.
  Poslao sam prodavcu uz reklamaciju.Ogovor je stigao neadekvatno koriscenje.Kad zele da vam poniste svoju obavezu zamene ili povracaj novca sluze se otrcanom frazom neadekvatno koriscenje.Pa u kolima je bio ne u avionu .Sta drgo nego tuzba.

 2. User image
  Sveto 13.11.2019 15:24

  Pre tridesetak dana sam primetio da mi na tv ledi slika samo na nacionalnim frekvencijama.Kupljen je u aprilu t.g. i ima garanciju 3 godine.
  Odnesem kod servisera, on ga ne primi, nego mikaže da su te televizije povećale kvalitet slike i da mi zato ledi slika i da će to biti rešeno za nekoliko dana.
  Rešenja nema, on me izbegava, odugovlači, šta da radim?
  Da li da mu odnesem tv, pa ako neće da ga primi, da li mi vredi da idem u tržišnu inspekciju?
  Hvala mnogo na pomoći.

 3. User image
  Marko 16.01.2020 18:12

  Kupio sam masinu za pranje sudova pre 18 meseci, garancija je 5 godina jer sam kupio i produzenu garanciju. Prodavac odbija da izvrsi zamenu jer masina ne radi adekvatno tj sudovi ostaju neoprani i prljavi. Probali smo sve kod prodavca ali nije hteo da prihvati reklamaciju. Kome da se obratimo?

 4. User image
  Nenad 12.02.2020 22:24

  Kupiosa grafičku za ko. Medjutim ona diže temperaturu i gasi monitor reklamiraosamje medjutim oni su je vratili kao ispravnu ali problem je i dalje prisutan i ponovo je šalju na proveru. Ako mi je ponovo vrate kome da se obratim kojoj ispekciji . I koja su moja prava hvala.

 5. User image
  Aleksandar Petkovic 28.02.2020 17:18

  postovani,kupio sam televizor pre dve godine ,,philips,pokvario se u garantnom roku uz odgovor da tada nije vazila garancija 4 godine nego2godine,idatelevizor ne mogu da poprave..,sta da radim kome da se obratim,pozdrav

 6. User image
  Silvija Đorđević 15.05.2020 11:57

  Kupili smo Vartin akumulator od 40, sa garancijom 36 meseci 05.01.2019. U decembru već par puta teško ili neće da pali. Posle 4 meseca i više puta paljenja na kablove, vraćamo ga u prodavnicu i šalju ga na servis. Odgovor je da nije greška proozvođača, već da dugo nije korišćen. Apsolutno netačno, jer najduže nije vožen auto 10 dana. Šta se dalje može?

 7. User image
  Miodrag 19.05.2020 15:35

  Kupio sam asus monitor 2013.g sa 5.god. garancije koji se pokvario 2017.g. dobio sam drugi isti model . Dali se dobija nova garancija ili se nastavlja na predhodni ?

 8. User image
  toni 24.05.2020 10:30

  Kupio sam u Gigatronu mašinicu za šišanje 13.05.2020. godine,na istoj je 15.05.2020. godine pukla plastična poluga u glavi,koja drzi nožiće,u ta dva dana ista je upotrebljena dva puta,reklamacija je podneta 15.05.2020. godine i odbijena je.Šta da radim?Hvala.

 9. User image
  Aleksandra 03.07.2020 13:06

  Poštovanje!
  Zna li neko koji je razuman rok za rešavanje reklamacija? Veš mašini je pukla remenica, mašina je u garanciji. Za par dana će biti 30 dana kako sam pozvala servis, majstor je bio i rekao da se deo posebno nabavla i nikako da ga nabave...

 10. User image
  Liiljana Petrovic 19.12.2020 1:13

  Kupila sam ugradnu plocu pre dve godine nijeugradjena duteod godinu dana .kad smo je ugrafili pukla je ispod serpu ukojoj se kuvala supa posle vrlo kratkog roka upotrebe .servis je slikao bez ikakvog merenja zakljucijo da je mehanicki ostecen .inace marke whirlpool kupljena u tehnomaniji .obracali smo se i njima nista a u garanciji je pri tome smo kod njih istog momenta kupili sve uredjaje

 11. User image
  Aleksandra M 15.05.2021 2:10

  Kupila sam TV Toshiba u Gigatronu avgusta 2018.god. sa garancijom od 36 meseci. Podnela sam reklamaciju u Gigatronu nakon čega mi je u roku od 8 dana stigla poruka da je reklamacija odbijena od strane njihovog servisa, te da je uređaj poslat kod ovlašćenog servisera na detaljnu dijagnostiku. Interesuje me da li imam pravo na zamenu uređaja, jer me je trgovac koji je napisao reklamaciju informisao da isključivo imam pravo na popravku?

 12. User image
  Milan Milosavljevic 04.08.2021 16:59

  Narucio sam onlaj postom kupovinu televizora iz Tehnomanije .Kao sto je ugovorom predvideo prodavac je isporucio isti brzom postom i prilikom isporuke isti sam platio.Cim sam isti prikljucio ustanovio sam da je neispravan jer nije imao ton i o tome sam prodavca odmah izvestio.Pomislio sam dace isti biti zamenjen jer je neispravan isporucen medutim su me obavestili da isti moram da ponesem u njihov prodajni objekat koji je na udaljenosti od mog mesta 40 kilometra.Nisam imao drugo vec sam poneo isti misleci da ce se tamo isti zameniti ispravnim.I u trgovini su utvrdili ono sto sam i ja ali su me obavestili da isti salju u servis radi dijagnostike i ako u prodavnici su upisali da je potrebna zamena jer se radilo po dokumentaciji podnetoj da je televizor isporucen neispravan.Nakon dva tri dana dobio sam MS poruku da je moj prigovor odbijen i da se dalje nastavlja dijagnostika.Nakon 15 dana pozivam prodavca i dobijam odgovor da su u pitanju samo neki kablovi i da ce se to ubrzo resiti,Evo od tada je proslo jos skoro petnaestak dana ja nisam uspeo da dobijem taj televizor sa pitanjem samom sebi sa kakvom sigurnoscu mogu da dobije kupljen televizor ako je on toliko dugo na opravci.STA TU ZAKON PREDVIDA.

 13. User image
  Dragan 16.09.2021 22:33

  Kupio sam nov traktor, reklamirao sam upravljac koji nije uredu jer kda ga motate na desnu stranu desni tocak se otvara 12cm vise od levog, isto tako ako motate na levu stranu levi tocak se vise namota od desnog za isto 12cm. Dolazili iz servisa pokusavali stelovati ali kazu nemogu ce je to popraviti. Trazio sam da mi zamenu ceo prednji most od traktora ili menjaju traktor kako god samo da dodje do ispravnog traktora. Proslo je vec skoro tri godine od kada cekam i mucim se i nerviraram, za drugi traktor vise nemam novca. Molim vas za misljenje i pomoc

 14. User image
  Dragan Mitrović 14.10.2021 10:19

  Isti problem kao i gosp. Silvija Djordjević 15.05 2020. Da napomenem da je automobil ispravan, proveren kod autoelektričara.

 15. User image
  ljubomir 16.12.2021 13:28

  U avgusto prosle godine kupio sam usisivac ya pepeo u Kraljevu,cetvrti kraljevacki bataljon br.35G/1 prodavnica br 1 Termfrigo.14.11.2021.prilikom koriscenja doslo je do varnicenja i kvara istog.15.11.2021usisivac sam odneo prodavcu na reklamaciju.Isti je zaprimio usisivac i izdao mi pismenu odluku o reklamaciji.Posle desetak dana obavestio me je da je servis poslao poriku da je kvar nastala usled nepravilne uporebe sto je notorna LAZ,jer sam uredjaj koristio i rukovao pravilno.Pristao sam da platim popravku (a da kasnije dokazujem pravilnost upotrebe).Ni posle 32 dana usisivac nisam dobio,a servis pokusava da mi ga dostavi kurirskom sluzbom,sa cim se ne slazem vec trazim da usisivac vrati prodavcu,a prodavac meni,jer sam ga njemu predao.Molim vas ko moze da mi pomogne da resim problem,jer trzisna inspekcija i zastitnik gradjana u Kraljevi tvrde da oni nisu nadlezni,te me upcuju na nevladinu organizaciju potrosaca u Kragujevcu.

 16. User image
  Svetlana 23.05.2022 22:36

  Oktobra 2020 sam kupila Alfin kamin na drva.Samot koji se nalazi izmedju dva spolja kamina poceo je da se kruni vec podle nekoliko lozenja,farba sa vrate se takodje podlupila.Dolazio je serviser dva puta,prvi put je zalepio sa nekim lepkom koji je posle prvog lozenja pobeleo i opet se pocelo kruniti,uradjeno je toliko traljavo da se vidi da je kamin lepljen.Drugi put je dosao isti serviser i stavio neku crvenu masu koja se takodje kruni,tada je nazvao servis i narucio git ,rekao da ce se javiti kada stigne.Serviser je iz Cacka,vise se nije javio . Kamin je sav zamazan nekim masama a tek mu ja 1,5 godina kako se koristi.Garancija istice 01.10.2022.Kome da se obratim,ne zelim ponovo servisera u kuci.

 17. User image
  Mirjana 02.08.2022 17:39

  Kupljen tv u Dinić pre osam meseci sada je nošen u servis i nije popravljen poslali su mi da imam pravo na zamenu ali Dinić ne prihvata da daju isti TV kome da se obratim.

 18. User image
  Sladjana Dobricic 05.08.2022 19:30

  Kupili smo prenosivu klimu preko olajn kupovine u Tehnomanija kada je posle dve nedelje od narucivanja stigla ninije stiglo ni uputstvo ni daljinski i istog dana probali smo rad i videli da nam takva klima neodgovara.Istog dana smo prijavili da nedostaju preteći elementi i onda smo rekli da ne zelimo klimu oni se slozili jer isporuka kasnila i delovi i reklamirali povraćaj uredjaja i povratak novca.Dobilasam odobrenje za povraćaj novca i uredjaja 11.07.2022i tražili žiro račun i rekli su da ce u narednih pet dana doci i pare će leci i da ce me obavestiti.Medjutim ni danas niko me nije konkatirao ja sam vise puta zvala da se već jednom to resi i oni dalje nisu.Pošto mi je novac potreban treba da idem u bolnici lecenje oni su obećali danas da ce doci 5.8 2022 nisu došli niti se iko javio .Samo neznam da Tehnomanija se igra sa kupcima i nepostuje prava

 19. User image
  Biljana Tokmaković 04.11.2022 14:11

  Poštovani, na Beko sporetu kupljenog u aprilu 2022. je pukla staklokeramicka ploča iznad jedne ringle i pukotina se širi i dalje. Pukla je sat vremena nakon koriscenja, dok sporet nije radio. O ploci je vodjeno racuna sve vreme upotrebe. Prijavili smo kvar, majstor je došao i iako je video da nije do upotrebe, rekao nam je da neće priznati kvar i da ćemo morati da kupimo novu ploču, da platimo popravku i izlazak majstora..sve u svemu, do 20.000,00 din troškova. Kome se obratiti? Radila sam u prodaji bele tehnike pre 20 godina, tada su kupci imali veća prava.

 20. User image
  Kamatica tim 07.11.2022 9:23

  Poštovana Biljana,

  Savetujemo se obratite Sektoru za zaštitu potrošača koji postoji pri Ministarstvu trgovine. Oni bi trebali da Vam daju najpreciznije informacije šta možete raditi u ovoj situaciji.

  Srdačan pozdrav,

  Kamatica tim

 21. User image
  Jasmina 21.12.2022 8:02

  Kupila sam trosed u oktobru prosle godine.U avgustu je pukao mebl na naslonu-stranici.Prodavac odbija reklamaciju i kaze da se obratim majstoru.Koliko traje garancija na namestaj i sta mi je činiti?
  Pozdrav!

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
tvojepravo.wordpress.com garancija kamatica prava potrošača zakon o zaštiti potrošača

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana