Tekst objavljen: 13.01.2018 13:00        


Raz­li­ka ko­ja od 1. ja­nu­a­ra, po­sle po­ve­ća­nja neo­po­re­zi­vog de­la za­ra­da, osta­je po­slo­dav­ci­ma – oko 3.300 di­na­ra, mo­že bi­ti is­ko­ri­šće­na za po­ve­ća­nje pla­ta, ali i za no­ve in­ve­sti­ci­je.

Minimalna zarada i dalje ispod potrošačke korpe

No­va mi­ni­mal­na ce­na ra­da za za­po­sle­ne od 1. ja­nu­a­ra iz­no­si 143 di­na­ra i ve­ća za oko 13 di­na­ra u od­no­su na pret­hod­nu 2017. go­di­nu. Mi­ni­mal­nu za­ra­du u Sr­bi­ji do­bi­ja oko 350.000 rad­ni­ka i oni će u 2018. go­di­ni pri­ma­ti za oko 2.202 di­na­ra vi­še ne­go la­ne, od­no­sno me­seč­no 24.882 di­na­ra.

Či­nje­ni­ca je, s dru­ge stra­ne, dapo­ve­ća­nje mi­ni­mal­ne ce­ne ra­da za oko 10 od­sto ni bli­zu ne mo­že da po­kri­je ni tro­ško­ve mi­ni­mal­ne po­tro­šač­ke kor­peko­ja je kra­jem ok­to­bra pro­šle go­di­ne iz­no­si­la 36.369,35, a ka­mo­li pro­seč­ne od 69.943,28 di­na­ra.

Isto­vre­me­no je, iz­me­na­ma Za­ko­na o po­re­zu na do­ho­dak gra­đa­na do­šlo i do po­ve­ća­nja neo­po­re­zi­vog de­la za­ra­da sa 11.700 na 15.000 di­na­ra. Isti za­kon pred­vi­đa dapo­čet­ni­ci u bi­zni­su od no­ve go­di­ne mo­gu da ostva­re pra­vo na oslo­ba­đa­nje od pla­ća­nja po­re­za na osnov­nu za­ra­du i to se od­no­si na za­ra­du pred­u­zet­ni­ka i naj­vi­še de­vet no­vo­za­po­sle­nih u nje­go­voj fir­mi.

No­vi­na je i da je do 2019. go­di­ne pro­du­žen rok za već po­sto­je­će olak­ši­ce pri­li­kom za­po­šlja­va­nje ko­je omo­gu­ća­va­ju ga­zda­ma pra­vo na po­vra­ćaj od 65 do 75 od­sto pla­će­nog po­re­za na za­ra­du u za­vi­sno­sti od bro­ja no­vo­za­po­sle­nih.

Iako će se ove me­re od­ra­zi­ti na sma­nje­nje pri­li­va pa­ra u bu­džet re­pu­bli­ke za 7,5 mi­li­jar­di di­na­ra i lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va za 4,9 mi­li­jar­di, cilj je da se na ovaj na­čin sma­nji rad na cr­no. Po­slo­dav­ci tvr­de da će se ove me­re si­gur­no od­ra­zi­ti na sma­nje­nje si­ve eko­no­mi­je, od­no­sno pri­ja­vlji­va­nje rad­ni­ka i pla­ća­nje do­pri­no­sa za PIO, jer će im op­te­re­će­nje na za­ra­de sa­da bi­ti ne­u­po­re­di­vo ma­nje.

Ne­boj­ša Ata­nac­ko­vić, član So­ci­jal­no-eko­nom­skog sa­ve­ta, ka­že da je dr­ža­va is­pu­ni­la obe­ća­nje, s jed­ne stra­ne po­ve­ća­la je op­te­re­će­nje ga­zda­ma kroz ve­ću mi­ni­mal­nu ce­nu ra­da, ali je s dru­ge po­ve­ća­la i neo­po­re­zi­vi deo za­ra­de što po­slo­dav­ci­ma mno­go zna­či.

– Ve­ru­jem da će ve­ći­na onih ko­ji su do sa­da no­vac od ga­zde do­bi­ja­li na ru­ke bi­ti pri­ja­vlje­ni, što će po­ve­ća­ti broj za­po­sle­nih, ali i pri­liv pa­ra u ka­su PIO fon­da po osno­vu do­pri­no­sa. Raz­li­ka ko­ja sa­da osta­je po­slo­dav­ci­ma od oko 3.300 di­na­ra iz­me­đu 11.700 i 15.000 di­na­ra, mo­že da bu­de is­ko­ri­šće­na za po­ve­ća­nje pla­ta , ali i za no­va ula­ga­nja– ka­že Ata­nac­ko­vić.

Či­nje­ni­ca je, me­đu­tim, da će po­slo­dav­ci zbog ovog po­ve­ća­nja neo­po­re­zi­vog de­la za­ra­da svo­jim rad­ni­ci­ma mo­ra­ti da iz­da­ju no­ve ugo­vo­re o ra­du ili anek­se sta­rih. S tim što u tim pa­pi­ri­ma za­ra­da za­po­sle­nog uop­šte ne mo­ra da bu­de ono­li­ka ko­li­ko je dr­ža­va mak­si­mal­no od­re­di­la. Na­pro­tiv. To je za­to što su po­je­di­ni ugo­vo­ri o ra­du za­klju­če­ni na bru­to, a ne­ki na ne­to pla­tu.

Oni­ma ko­ji ima­ju ugo­vo­re­nu ne­to za­ra­du, ovo po­ve­ća­nje ne­će mno­go zna­či­ti, dok će ne­što vi­še pa­ra do­bi­ti oni ko­ji ima­ju ugo­vor na bru­to pla­tu.Raz­li­ka od 3.300 di­na­ra, mo­že se se vi­de­ti i na pri­me­ru bru­to za­ra­de od 50.000 di­na­ra s po­re­zom.

Od ovog ja­nu­a­ra od tog iz­no­sa od­u­zi­ma se 15.000 di­na­ra ko­li­ki je neo­po­re­zi­vi deo za­ra­de, pa je osno­vi­ca za ob­ra­čun 35.000 di­na­ra. Ka­da se na tu osno­vi­cu ra­ču­na po­rez na za­ra­du od 10 od­sto, od­no­sno od­bi­je 3.500 di­na­ra, do­bi­je se 31.500 di­na­ra, što je ne­to za­ra­da rad­ni­ka.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

1 komentar

 1. User image
  Ivan 16.01.2018 9:27

  Poštovani/ poštovana

  Imam par pitanja u vezi povećanja minimalne cene rada, pa vas molim da mi odgovorite:
  1. Da li povećanje minimalne cene rada utiče i na povećanje zarada zaposlenih koji nemaju minimalnu zaradu?
  2. Ukoliko povećanje minimalne cene rada utiče na povećanje zarada zaposlenih čija je zarada veća od minimalne, koji je rok da poslodavac uveća zarade te kategorije zaposlenih i koje su posledice koje poslodavac snosi ukoliko to ne učini?

  Hvala unapred na odgovoru.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
minimalac veći minimalac potrošačka korpa radnici

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana