Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.

Često postavljana pitanja

Štednja
1. Da li građani/državljani Crne Gore mogu da oročavaju devizna sredstva u našim bankama?
U skladu sa važećom zakonskom regulativom u Srbiji, nema ograničenja u pogledu državljanstva lica koja polažu depozite u bankama. Dakle, domaće poslovne banke prihvataju depozite lica koja nisu državljani RS.
2. Da li se plaća porez na dobit ostvarenu dinarskom štednjom i koliko?
U Srbiji se na kamatu koja potiče od deviznih uloga obračunava porez u iznosu od 15 % ostvarene kamate, dok kamata na dinarske uloge ne podleže oporezivanju.
3. Kada i kako se plaća porez na kamatu ostvarenu polaganjem deviznih depozita?
Shodno domaćoj regulativi, banke su u obavezi da pre isplate kamate na devizne depozite obračunaju i umanje kamatu pripisanu glavnici.
4. Ko ima pravo na isplatu osiguranog depozita od strane Agencije?
Prema Zakonu o osiguranju depozita, ovim pravom raspolažu: fizička lica, preduzetnici i mala i srednja pravna lica (član 3. Zakona Banka je u obavezi da depozite ovih lica osigura kod Agencije).
5. Koja je razlika između efektivne kamatne stope i nominalne kamatne stope kod dinarske i devizne štednje?
Generalno gledano, za onoga ko polaže depozit je od značaja NKS, kao i matematički metod koji se primenjuje u postupku izračunavanja iznosa kamate na depozite (štednja). Visina EKS nema bitnog uticaja na iznos kamate.
6. Kolika je maksimalna visina uloga u banci za koji garantuje država?
U skladu sa Zakonom o osiguranju depozita, država Srbija garantuje isplatu depozita položenih na štednju kod poslovnih banaka u visini do 50.000 evra.
7. Šta ako je depozit veći od 50.000 evra?
Razlika od maksimalne osigurane sume do punog iznosa depozita poverilac osvaruje iz stečajne/ likvidacione mese banke.
8. Šta je rentna štednja?
Rentna štednja je poseban vid štednje koji korisniku omogućava da tokom trajanja oročenja redovno dobija kamatu, koja se isplaćuje kao renta, odnosno kao dodatni redovni prihod u periodima do kraja oročenja koje korisnik ugovori sa bankom.
9. Šta je štednja po viđenju?
Štednja po viđenju (ili "a vista štednja") je vid polaganja depozita, pri kojem Vam je u svakom trenutku sav položeni novac na raspolaganju. Znači nema rokova u kome dospeva kamata, niti ste na bilo koji način ograničeni u korišćenju sredstava na računu. Kamata se kod ove vrste štednje obračunava na kraju kalendarske godine.
10. Šta podrazumeva štedni trajni nalog?
Štedni trajni nalog u zavisnosti od opštih uslova poslovanja banke može otvoriti u korist Vašeg štednog računa na kome se nalaze oročeni ulozi. Iz ostvarenog mesečnog priliva po Vašem tekućem računu, Banka vrši prenos ugovorenog iznosa sredstava na oročenu dinarsku ili deviznu štednju pod uslovima koji važe za oročenu štednju/ ili posebno dogovorenim uslovima.
11. Šta se dešava sa uloženom štednjom ukoliko se oročeni novac ne podigne nakon isteka oročenja?
Banke u Srbiji u ugovoru o oročenju sredstava uglavnom uključuju član u kome se definiše da ako klijent ne podigne sredstva nakon isteka oročenja u roku od nekoliko dana (najčešće 3-10 dana), sredstva na računu (uključujući i ostvarenu kamatu) se automatski oročavaju na isti rok. U pojedinim bankama postoji mogućnost da elektronski oročite sredstva. Tada vam se nude mogućnosti da se posle isteka oročenja, sredstva prebace na tekuća (dinarske ili devizne račune) ili takozvani: "roll", to jest, da se sredstva uvećana za kamatu ponovo oroče na isti period.
12. U kojim slučajevima i rokovima Agencija za osiguranje depozita isplaćuje osigurane depozite?
U slučajevima pokretanja postupka stečaja ili likvidacije banke, kao i slučajevima preuzimanja obaveza banke od strane druge banke ili banke za posebne namene. Agencija je prema Zakonu o osiguranju depozita u obavezi da u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva (ne zaboravite da zahtev mora biti kompletan) isplati osigurani iznos.
13. U kojoj valuti se isplaćuju depoziti osigurani kod Agencije?
U slučaju dinarskih depozita, u dinarskoj protivvrednosti, a za devizne depozite u evrima, u skladu sa zvaničnim srednjim kursom (srednji kurs NBS) prema valuti koja je bila položena kao depozit.
14. Ukoliko je neophodno da se sredstva oročena u banci ranije podignu, kakva je procedura i da li se ostvaruje kamata?
Pre oročavanja depozita, proverite u banci kakva je procedura u slučaju prevremenog prekida ugovora o oročenju. Važeća regulativa se bavi ovim vidom transakcija, te je ostavljano poslovnim bankama da same odlučuju o ovom pitanju. U praksi domaćih banka je najčešće pravilo da se u slučaju razoračenja sredstava i podizanja sredstava pre roka dospeća obračunava kamata po viđenju do trenutka razočarenja. Zavisno od konkretnih banaka, procedura razoročavanja može biti momentalna, ali može trajati i do nekoliko dana. Uglavnom je neophodno popuniti zahtev za oročenje, koji ćete dobiti u samoj banci. Podsećamo da pre potpisivanja ugovora o depozitu proverite deo koji se tiče raskida pre ugovorenog roka.
PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana