Tekst objavljen: 05.01.2016 16:07        


Kamata je cena koja se plaća za korišćenje sredstava banke i izražena je u procentima. Ona predstavlja odnos iznosa godišnje kamate i iznosa kredita. Visina kamatne stope zavisi od vrste kredita, roka na koji se sredstva ustupaju, sredstava obezbeđenja naplate potraživanja, uslova na tržištu i sl. U proteku vremena, kamatna stopa se menja pod uticajem ponude i tražnje na finansijskom tržištu.

Koje sve kamate plaćamo prilikom uzimanja kredita

Nominalna kamatna stopa

Kamatna stopa koja predstavlja relativni broj – procenat, koji određuje koliko se novčanih jedinica plaća po jedinici kredita i koristi se za obračun redovne kamate po datom kreditu. Može biti fiksna ili promenjljiva. U poslednje vreme, sve kredite, izuzev kratkoročnih – sa otplatom do godinu dana, naše banke daju sa promenjljivom nominalnom kamatnom stopom, koja zavisi od kretanja stope rasta cena na malo ili kretanja kamatnih stopa na evropskom bankarskom tržištu, tzv „EURIBOR“ ili „LIBOR“.

EURIBOR (European Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa na pozajmice u evrima među prvoklasnim bankama. Obračunava se dnevno na međubankarske depozite sa rokom od nedelju dana, jedan mesec i do 12 meseci.
LIBOR (London Interbank Offered Rate) je kamatna stopa na kratkoročnom međubankarskom tržištu u Londonu po kojoj banke jedna drugoj nude novac u različitim valutama (USD, GBP i dr.). LIBOR je referentna kamatna stopa za međunarodne
banke i služi kao reper pri odobravanju kredita. Određuju je pet glavnih londonskih banaka, svakog radnog dana.

Efektivna kamatna stopa

Za razliku od nominalne kamatne stope, efektivna kamatna stopa (EKS) predstavlja stvarnu cenu kredita i omogućava vam da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite. Efektivna kamatna stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita. Ukoliko je reč o kreditima koji se odobravaju uz depozit, EKS obuhvata i prihod po osnovu kamate koju banka plaća na taj depozit.

Efektivna kamatna stopa obuhvata i troškove obrade zahteva, troškove puštanja kredita u tečaj, godišnju proviziju na ime naknade za administriranje kredita, naknadu na neiskorišćeni deo okvirnog kredita, iznos premije osiguranja ako je osiguranje uslov za korišćenje kredita, troškove otvaranja i vođenja računa koji su uslov za odobravanje kredita, kao i druge troškove u vezi sa sporednim uslugama koje su uslov za korišćenje kredita a koje snosi korisnik (npr. fiksna provizija na ime naknade za obradu zahteva za osiguranje, troškovi izdavanja izvoda iz registra nepokretnosti, troškovi procene vrednosti nepokretnosti i pokretnih stvari, troškovi overe založne izjave, troškovi upisa založnog prava – hipoteke, troškovi uvida u bazu podataka o zaduženosti korisnika i dr.).

Ukoliko niste sigurni da li su u EKS uključeni svi troškovi po osnovu uzetog kredita, pitajte službenika
banke.

EKS je merilo cene kredita samo ako se upoređuje zaduživanje u istoj valuti!

Interkalarna kamata

Interkalarna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje samo od momenta kada vam se odobri kredit do momenta kada počnete da ga otplaćujete, odnosno do naplate prve rate. U zavisnosti od poslovne politike, banka može obračunatu interkalarnu kamatu da pripiše glavnici duga i naplati je preko anuiteta ili odjednom – posle isteka korišćenja kredita.

Zatezna kamata

Zatezna kamata je kamata koja se obračunava i naplaćuje ukoliko klijent nije izmirio obaveze o roku u skladu sa odredbama zaključenog ugovora.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

1 komentar

  1. User image
    Lazar 05.01.2016 23:29

    Uvek objavite neki lep tekst kao i ovaj, ali se uvek nadje i neka greska...Kamat nije izrazena u procentima, nego je to novcani iznos, kamatna stopa se izrazava u procentima...

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
zatezna kamata eks nks interaktivna kamata

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana