Tekst objavljen: 15.07.2022 17:30        


Pri­vat­ni sme­štaj u ovom tre­nut­ku sku­plji je od pet do se­dam od­sto, hoteli oko 20 pro­ce­na­ta, a do kra­ja le­ta mo­žda bu­de još ko­rek­ci­ja ce­na

Veće interesovanje diže cene turističkih aranžmana


Ka­ko od­mi­če tu­ri­stič­ka se­zo­na sve je ja­sni­je da ce­ne u ve­li­koj me­ri dik­ti­ra i ogrom­na tra­žnja za pu­to­va­nji­ma. Pre­ma po­da­ci­ma do­ma­ćih agen­ci­ja go­to­vo da ne­će bi­ti po­tre­be za „last mi­nit” po­nu­da­ma, jer su aran­žma­ni uglav­nom ras­pro­da­ti. Pro­ble­ma ne­ma ni zbog do­pla­ta za avi­on­ski pre­voz, pa da li su se put­ni­ci pri­pre­mi­li za ve­će tro­ško­ve ili sa­mo že­le da odu na od­mor po sva­ku ce­nu? Upi­ta­ni ko­li­ko su po­sku­pe­li aran­žma­ni i šta put­ni­ci do­bi­ja­ju za to vi­še ne­go ra­ni­je, u agen­ci­ja­ma od­go­va­ra­ju, da je uslu­ga ista, a ce­ne su re­zul­tat po­sku­plje­nja i dru­gih no­vih okol­no­sti u sek­to­ru tu­ri­zma.

Pri­vat­ni sme­štaj u ovom tre­nut­ku ko­šta vi­še iz­me­đu pet i se­dam od­sto u od­no­su na isti pe­ri­od pro­šle go­di­ne, dok su ce­ne ho­te­la ve­će za oko 20 pro­ce­na­ta. Op­šti je uti­sak da u Grč­koj u ko­joj se i ove go­di­ne od­ma­ra naj­vi­še na­ših gra­đa­na, ima za­mer­ki na sme­štaj u ko­ji vla­sni­ci oči­gled­no ni­su mno­go ula­ga­li to­kom pan­de­mi­je, dok je si­tu­a­ci­ja u Bu­gar­skoj, Al­ba­ni­ji i Cr­noj Go­ri dru­ga­či­ja i pri­me­tan je bo­lji kva­li­tet sme­šta­ja i u ho­te­li­ma i u apart­ma­ni­ma. Osnov­ne ce­ne aran­žma­na za sa­da se ni­su me­nja­le, a naj­vi­še po­sku­plje­nja put­ni­ci su ose­ti­li zbog ra­sta ce­na go­ri­va.

Go­ri­vo je u avio-in­du­stri­ji po­ve­ća­no du­plo u od­no­su na ce­nu po ko­joj su čar­ter-le­to­vi ugo­va­ra­ni po­čet­kom go­di­ne, što je iza­zva­lo do­dat­ne tro­ško­ve za put­ni­ke či­ji aran­žman uklju­ču­je avi­on­ski pre­voz. Ka­ko je to za naš list ob­ja­snio Alek­san­dar Se­ni­čić, di­rek­tor Na­ci­o­nal­ne aso­ci­ja­ci­je tu­ri­stič­kih agen­ci­ja Sr­bi­je, go­ri­vo uče­stvu­je u for­mi­ra­nju ukup­ne ce­ne sme­šta­ja sa go­to­vo 40 od­sto, a sa­ma ce­na čar­te­ra od­re­đu­je se na osno­vu pa­ra­me­tra ko­li­ko u tom tre­nut­ku ko­šta go­ri­vo, a ono je čak če­ti­ri pu­ta po­sku­pe­lo.

– Aran­žman po­sku­plju­je za vi­si­nu avio-kar­te po no­voj ce­ni. A ako na­sta­vi da ra­ste ce­na go­ri­va, on­da će­mo ima­ti i do­dat­ne do­pla­te. Si­tu­a­ci­ja je iz­u­zet­no kom­plek­sna, na nju ne mo­že­mo da uti­če­mo, dik­ti­ra je svet­sko tr­ži­šte. Mi smo i ra­ni­jih go­di­na ima­li na­dok­na­de zbog po­ve­ća­nja ce­na go­ri­va, ali one ni­su bi­le dra­stič­ne kao sa­da, i već ima­mo znat­no ve­će do­pla­te za ne­ke de­sti­na­ci­je”. Da pod­se­ti­mo, tu­ri­stič­ke agen­ci­je mo­gu po za­ko­nu, ka­da se do­đe do ova­ko ve­li­kih pro­me­na na tr­ži­štu da po­dig­nu ce­ne do osam od­sto i bez sa­gla­sno­sti put­ni­ka. Za sve pre­ko tog iz­no­sa put­nik ako ni­je sa­gla­san sa ti­me, mo­že ot­ka­za­ti aran­žman i tra­ži­ti po­vra­ćaj nov­ca.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE


Slič­na je si­tu­a­ci­ja i u ve­ći­ni evrop­skih ze­ma­lja. To­kom dvo­go­di­šnje pa­u­ze mno­gi ni­su pu­to­va­li i ovo je pr­vo le­to bez ogra­ni­če­nja, pa se bez ob­zi­ra na eko­nom­sku kri­zu ni­ko ne od­ri­če pri­li­ke da pro­me­ni me­sto bo­rav­ka i ode na od­mor. Vla­sni­ci ho­te­la u naj­po­zna­ti­jim le­to­va­li­šti­ma si­gur­no tr­lja­ju dla­no­ve, jer sti­že bo­lje pla­te­žna kli­jen­te­la. To­me bi tre­ba­lo do­da­ti i či­nje­ni­cu da se ho­te­li bo­re s po­ve­ća­nim ce­na­ma i to ne sa­mo go­ri­va i hra­ne, već i rad­ne sna­ge. To­kom pan­de­mi­je, mno­gi ko­ji su bi­li za­po­sle­ni u ugo­sti­telj­stvu i tu­ri­zmu bi­li su pri­si­lje­ni da po­tra­že no­va rad­na me­sta na ko­ji­ma su i osta­li. Za­to sa­da tu­ri­stič­ka pri­vred­na gra­na va­pi za rad­nom sna­gom, a svi ti po­ve­ća­ni tro­ško­vi od­ra­ža­va­ju se i na ce­ne ho­tel­skih so­ba.

Ka­ko pre­no­si „Doj­če ve­le” pre­ma in­for­ma­ci­ja­ma ta­mo­šnjih in­ter­net por­ta­la za po­re­đe­nje ce­na po­sku­pe­li su od ove go­di­ne i pa­ket-aran­žma­ni. Pro­seč­no dvo­ne­delj­no pu­to­va­nje na omi­lje­no ne­mač­ko ostr­vo Ma­jor­ku ove go­di­ne je sku­plje za 17 od­sto, a naj­vi­še su po­ve­ća­ne ce­ne u ze­mlja­ma ko­je su se ra­ni­je re­kla­mi­ra­le kao po­volj­ne po­put Tur­ske. U po­zna­tim tu­ri­stič­kim me­sti­ma po­put Si­de i Ala­nje, pa­ket-aran­žma­ni su po­sku­pe­li za 45 od­sto, pre­no­si „Doj­če ve­le”. Me­đu­tim, oni pre­no­se i iz­ve­štaj Ne­mač­kog udru­že­nja tu­ri­stič­ke pri­vre­de u ko­jem se na­vo­di je­dan dru­gi fe­no­men. Gra­đa­ni Ne­mač­ke su sa­da sprem­ni da tro­še vi­še, pa oni ko­ji su ra­ni­je bu­ki­ra­li sa­mo no­će­nje sa do­ruč­kom, re­zer­vi­šu pun pan­si­on ili čak i ol in­klu­ziv i od­se­da­ju u ho­te­li­ma sa vi­še zve­zdi­ca.

Lju­bi­ša Ne­šo­va­no­vić, vla­snik agen­ci­je „Ro­bin­zon” ka­že da je ogrom­no in­te­re­so­va­nje tu­ri­sta i to naj­vi­še za pu­to­va­nja avi­o­nom.

– Ne­mam uti­sak da je i kod na­ših put­ni­ka kao kod Ne­ma­ca na­me­ra da vi­še tro­še, ali će­mo zbog ve­li­ke tra­žnje si­gur­no u bu­duć­no­sti pla­ća­ti od­mor sku­plje. Svi gle­da­ju da eko­no­mi­šu, pa ta­ko i vla­sni­ci sme­šta­ja. Re­ci­mo u Al­ba­ni­ji se naj­vi­še pro­da­ju ol in­klu­ziv aran­žma­ni u sku­pim ho­te­li­ma. Naj­ve­ća po­sku­plje­nja se ipak be­le­že u tur­skim le­to­va­li­šti­ma ko­ja ima­ju mno­go sme­šta­ja i kva­li­tet­nih ho­te­la, ali su i oni ove go­di­ne od­lu­či­li da po­dig­nu ce­ne – na­vo­di Ne­šo­va­no­vić. Do­da­je da tu­ri­sti iz za­pad­ne Evro­pe za­ku­plju­ju sme­štaj vi­ših ka­te­go­ri­ja.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
turizam putovanje cene rast cena turistički aranžmani letovanje letovanje 2022 Aleksandar Seničić

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana