VARIJABILNA KAMATNA STOPA

25.08.2008

Istraživanja izvor: NBS
Možete ugovoriti kredit sa fiksnom ili promenljivom (varijabilnom) kamatnom stopom.
Kredit sa fiksnom kamatnom stopom je kredit čija je visina kamatne stope određena u momentu potpisivanja ugovora i ostaje ista u periodu otplate kredita, zbog čega se iznos i rata tokom otplate ne manjaju. Kod ovih kredita zajmoprimac uvek unapred zna ukupan iznos kamate koju plaća po kreditu.
Kredit sa varijabilnom kamatnom stopom je kredit čija je visina kamatne stope vezana za određeni promenljivi faktor (inflacija, referentna kamatna stopa, poslovna politika banke). Visina kamatne stope kod ovih kredita se može menjati, najčešće nezavisno od volje zajmoprimca, a samim tim i ukupan iznos kamatnih obaveza po kreditu.
Ugovorom o kreditu utvrđeni su uslovi pod kojima može doći do tih promena. Zbog toga je bitno da ugovor pre potpisivanja pažljivo pročitate i da razumete sve odredbe koje utiču na promenu vaših ukupnih obaveza po osnovu uzetog kredita.
 
DA LI ZNATE DA KREDIT S VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM NOSI KAMATNI RIZIK?
 
Kamatni rizik je rizik da u periodu otplate kredita dođe do promene kamatne stope, što uslovljava promenu rate kredita.
Kamata je cena novca koji želite da pozajmite. To je ona cena koju vi kao zajmoprimac banci plaćate za upotrebu pozajmljene sume u određenom periodu.
Vaša obaveza prema banci se sastoji u periodičnom (najčešće mesečnom) vraćanju određenog dela kredita – glavnice i kamate u vidu rate. Visina rate zavisi od promenljivosti kamatne stope i zato ovakav kredit nosi kamatni rizik.
 
ŠTA JE VARIJABILNA KAMATNA STOPA I KAKO SE OBRAČUNAVA?
 
Ukoliko uzimate kredit s varijabilnom kamatnom stopom, i vi ste izloženi kamatnom riziku u toku otplate kredita u slučajevima kad kamatna stopa raste. Osnovni razlog promenljivosti kamatne stope je način njenog utvrđivanja i iskazivanja, što se bliže definiše ugovorom o kreditu.
Varijabilnu kamatnu stopu čine neka od referentnih kamatnih stopa (obično LIBOR ili EURIBOR) ili stopa rasta cena na malo i dodata marža banke. U zavisnosti od promena LIBOR-a ili EURIBOR-a ili stope rasta cena na malo menja se i kamatna stopa.
 
ŠTA SU LIBOR I EURIBOR?
 
LIBOR i EURIBOR su kamatne stope po kojima poslovne banke širom Evrope međsobno pozajmljuju novac (u evrima ili drugoj valuti) i one predstavljaju referentne kamatne stope koje banke koriste kao osnovicu pri obračunavanju kamatnih stopa na kredite koje odobravaju klijentima.
LIBOR i EURIBOR se svakodnevno utvrđuju.
 
KAKO PROMENE STOPA LIBOR I EURIBOR UTIČU NA PROMENU KAMATNE STOPE?
 
Banka usklađuje svoje kamatne stope sa referentnim kamatnim stopama u vremenskom periodu koji je utvrđen poslovnom politikom banke.
Da biste imali jasniju predstavu o kretanju referentnih kamatnih stopa na osnovu kojih se menjaju i varijabilne kamatne stope koje plaćate na svoje kredite pogledajte sledeće podatke:
-          LIBOR (koji se obračunava za američki dolar, japanski jen i švajcarski franak) se u periodu od 2004. do 2007. godine kretao u sledećim rasponima:
  1. od 1,11 do 5,4806 za američki dolar
  2. od 0,0488 do 0.7106 za japanski jen
  3. od 0.25 do 2.47 za švajcarski franak
 
-          EURIBOR se u pomenutom periodu kretao u rasponu od 1,958 do 4,122 .
 
AKO NAMERAVATE DA ZAKLJUČITE UGOVOR O KREDITU SA VARIJABILNOM KAMATNOM STOPOM, OBRATITE PAŽNJU NA SLEDEĆE:
 
-          visinu kamatne stope u trenutku potpisivanja ugovora
-          šta utiče na izmenu visine kamatne stope (EURIBOR, LIBOR, stopa rasta cena na malo i dr.)
-          kada će banka da izvrši promenu kamatne stope i za koji period ta promena važi
-          da banka ima obavezu da sa svakom promenom visine kamatne stope sačini i dostavi novi plan otplate kredita
-          rok u kome je potrebno da klijent obavesti banku o prihvatanju promene visine kamatne stope ako je ugovorom predviđena njegova saglasnost na tu promenu.
 
PORED TOGA, OBRATITE PAŽNJU I NA:
 
-          troškove obrade zahteva kredita koji plaćate banci
-          sve troškove koji mogu nastati u toku realizacije ugovora o kreditu (porez, uknjižba, takse za razna uverenja i sl.)
-          sredstva obezbeđenja otplate kredita (hipoteka, zalog, hartije od vrednosti i dr.)
-          moguće promene ostalih uslova kreditiranja
-          da li banka zadržava pravo da vrši izmenu uslova kreditiranja nezavisno od volje klijenta i koje uslove može da menja
-          mogućnosti i uslove za prevremenu otplatu kredita
-          uslove za refinansiranje kredita.

 Pogledajte arhivu istraživanja
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana