Tekst objavljen: 29.08.2013 9:00        


Primanje plate preko banke, plaćanje računa, kupovina kredita, kartica i ostalih primamljivih bankarskih proizvoda ono su što je deo naše svakodnevice. I, naravno, svaku od ovih stavki plaćamo. što kroz kamate na pozajmljeni novac, što kroz raznorazne provizije.

Za podizanje novca sa bankomata provizija i do tri odsto

I ko­li­ko god da nam se či­ni da su pro­vi­zi­je ne­za­o­bi­la­zna i ne­bit­na stav­ka, one nas naj­če­šće ko­šta­ju neo­če­ki­va­no mno­go.

Jer pla­ća­mo sve - od odr­ža­va­nja te­ku­ćeg ra­ču­na, čla­na­ri­ne za kar­ti­ce, pro­vi­zi­je za odo­bre­nje kre­di­ta, kar­ti­ca i osta­lih kre­dit­nih pro­iz­vo­da, po­di­za­nje nov­ca sa ban­ko­ma­ta dru­ge ban­ke, e-ban­king uslu­gu, sla­nje nov­ca pre­ko do­zna­ke, iz­da­va­nje ra­zno­ra­znih po­tvr­da.

Za naj­če­šći set uslu­ga ko­je ko­ri­sti­mo kod ban­ke, me­seč­no po naj­jef­ti­ni­jim ta­ri­fa­ma iz­dva­ja­mo pre­ko 2.000 di­na­ra za na­kna­de ban­ke.

Iako se o kom­plek­sno­sti kar­ti­čar­stva ma­lo zna, upra­vo ugo­vor­ni od­nos iz­me­đu kar­ti­čar­ske ku­će i ban­ke iz­da­va­o­ca kar­ti­ce u star­tu od­re­đu­je ce­nu ko­ju pla­ća­mo. Jer na­rav­no sva­ko že­li svoj deo ko­la­ča, ko­ji na kra­ju pla­ća­mo mi. Sve dok ne bu­de po­sto­ja­la po­zi­tiv­na za­kon­ska re­gu­la­ti­va ko­ja će one­mo­gu­ći­ti dvo­stru­ku do­bit na te­ret kraj­njih po­tro­ša­ča, kar­ti­ce tre­ba ko­ri­sti pa­met­no i uz mak­si­mal­no sma­nje­nje tro­ško­va u ko­rist ban­kar­skih pro­vi­zi­ja.
I ov­de ni­je ni­šta spor­no, jer ban­ke za­ra­đu­ju na pro­vi­zi­ja­ma i ka­ma­ta­ma na pla­si­ran no­vac. A ka­ko se od­re­đu­je vi­si­na pro­vi­zi­ja i na­kna­da ko­je ban­ke na­pla­ću­ju, to je ma­nje po­zna­ta stvar. Ako se osvr­ne­mo na sve če­šće sred­stvo pla­ća­nja, kar­ti­ce, kod kar­ti­ca pla­ća­mo i tro­ško­ve iz­da­va­nja i tro­ško­ve odr­ža­va­nja, kao i na­kna­de za po­di­za­nje sa ban­ko­ma­ta dru­gih ba­na­ka.

Ono što je ma­nje po­zna­to je­ste to da ban­ke na­pla­ću­ju i pro­dav­ci­ma ro­be i uslu­ga pro­vi­zi­je za ko­ri­šće­nje kar­ti­ca.

Naj­če­šća pro­vi­zi­ja ko­ju ban­ka uzi­ma od pro­da­va­ca je pet od­sto od iz­no­sa na sli­pu ko­ji se pod­no­si na na­pla­tu, uz za­dr­ža­va­nje nov­ca pro­dav­ca i do se­dam da­na.

Po­di­za­nje nov­ca sa ban­ko­ma­ta dru­ge ban­ke nas isto ta­ko ko­šta. Iako je ne­lo­gič­no za­što tu na­kna­du pla­ća­mo ka­da po­di­že­mo no­vac de­bit­nom kar­ti­com, jer je to naš no­vac, a ne ban­čin, ipak je pla­ća­mo.Jer, ako je mo­gu­će iz­be­ći pla­ća­nje ove pro­vi­zi­je u okvi­ru jed­ne ban­kar­ske gru­pa­ci­je ko­ja po­slu­je na te­ri­to­ri­ji vi­še ze­ma­lja (po­di­za­nje nov­ca u ino­stran­stvu), on­da je mo­gu­će i mi­ni­mi­zi­ra­ti ove tro­ško­ve na do­ma­ćem tr­ži­štu.

Ove pro­vi­zi­je su dra­stič­no ve­će ka­da po­di­že­mo no­vac kre­dit­nom kar­ti­com. Jer tad je pla­ća­mo i na ban­ko­ma­tu svo­je ban­ke, kao i na ban­ko­ma­tu dru­ge ban­ke.

Iako po­di­za­nje nov­ca sa kre­dit­ne kar­ti­ce za­pra­vo zna­či po­vla­če­nje nov­ca iz kre­dit­ne li­ni­je ban­ke (da­kle ne svoj no­vac sa te­ku­ćeg ra­ču­na), pro­vi­zi­ja od tri od­sto ipak je pre­vi­so­ka. Ko­li­ko god da je is­pla­ti­vi­je i si­gur­ni­je no­si­ti kar­ti­cu u nov­ča­ni­ku, ume­sto go­mi­le ke­ša, ova­kva po­li­ti­ka je ono što iz­ve­stan broj ma­lih pro­da­va­ca od­bi­ja od pri­hva­ta­nja kar­ti­ca.

1 komentar

  1. User image
    Jovan 01.09.2013 15:03

    U banku odem jednom mesečno, kad dobijem priliv novca. Ostavim za održavanje računa i podignem SVE. Nikakvih dodatnih troškova nemam, a na mesečnom izvodu su samo te 3 stavke (prihod, podizanje gotovine, održavanje računa).

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
kamatica klijent banke klijenti banke prava klijenta banke zaštita klijenata banke bankomat bankomati podizanje novca

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana