Tekst objavljen: 25.12.2016 14:29        


Bankarski sektor Srbije u prvih devet meseci ove godine ostvario je pozitivan neto finansijski rezultat pre oporezivanja od 32,8 milijardi dinara što je za 23,1 odsto više nego u istom period prethodne godine, navedeno je u izveštaju Narodne banke Srbije (NBS) za treće tromesečje 2016. 

Dobit banaka u Srbiji porasla za 23,1 odsto

Sa ukupnim dobitkom od 37,3 milijarde dinara, poslovale su 22 banke, dok je osam banaka ostvarilo negativan finasijski rezultat u ukupnom iznosu od 4,5 milijardi dinara.

Kako je navedeno, preko 75 odsto ukupnog dobitka sektora opredeljuje pet banaka sa najvećim neto dobitkom, dok tri banke sa najvećim neto gubitkom čine preko 75 odsto ukupnog gubitka sektora.

Tržišno učešće banaka koje su na kraju trećeg tromesečja 2016. poslovale sa gubitkom iznosi 15 odsto.

Prema podacima NBS-a, glavni pokretač porasta neto dobitaka u trećem kvartalu 2016. je bilo smanjenje neto kreditnih gubitaka i oni su iznosili 15,6 milijardi dinara, u poređenju sa istim periodom prošle godine kada su bili 28,6 milijardi dinara.

Banke su zabeležile neto rashod po osnovu direktnog otpisa nenaplativih potraživanja koji je za 53,2 odsto viši u odnosu na prethodnu godinu, odnosno porast sa 455 miliona na 697 miliona dinara.

Obeležje bankarskog sektora Srbije u trećem tromesečju 2016. su i ostvareni niži neto prihodi po osnovu kamata, dok su neto prihodi po osnovu naknada na nivou iz istog perioda prethodne godine.

U izveštaju je navedeno da ostvareni neto dobitak po osnovu kamata na kraju trećeg tromesečja ove godine iznosi 93,2 milijarde dinara, što je za 4,6 odsto manje u odnosu na 2015, a navedeno smanjenje je posledica izraženijeg pada prihoda po osnovu kamata, odnosno smanjenje za 15,6 milijardi dinara u poređenju sa 2015.

U strukturi ukupnih prihoda i rashoda od kamata, posmatrano po vrstama poslova, jedino su prihodi od kamata po osnovu hartija od vrednosti u stranoj valuti zabeležili povećanje u odnosu na one iz trećeg tromesečja prošle godine, a na strani rashoda takođe su jedino rashodi po osnovu hartija od vrednosti zabeležili povećanje.

Na kraju septembra 2016, prihodi i rashodi po osnovu hartija od vrednosti čine 20,2 odsto ukupnih prihoda od kamata i 3,2 odsto ukupnih rashoda od kamata.

Najveće smanjenje je zabeleženo kod prihoda od kamata po osnovu kredita u dinarima, za 12,7 odsto - sa 96,8 milijardi na 84,4 mlijarde dinara, dok je u strukturi ukupnih rashoda po osnovu kamata, najveće smanjenje zabeleženo kod rashoda kamata po osnovu depozita ukupno za 10,3 mlijarde dinara, ili 39,1 odsto.

Ukupni operativni rashodi bankarskog sektora u prvih devet meseci 2016. iznose 82 mlijarde dinara i neznatno su viši, za 0,2 odsto, u odnosu na prethodnu godinu.

Neto efekat promene kursa dinara na rezultat bankarskog sektora Srbije na kraju trećeg tromesečja 2016. je bio pozitivan s obzirom da je ostvaren neto prihod u iznosu od 6,5 milijardi dinara, iako je reč o smanjenju od 1,8 odsto u odnosu na neto prihod ostvaren u 2015.

Kursne razlike koje se odnose na devizna potraživanja i obaveze imale su za posledicu neto rashode bankarskog sektora u iznosu od osam milijardi dinara, dok je u 2015. po ovom osnovu zabeležen neto prihod od 6,1 milijardi dinara.

U kvartalnom izveštaju NBS-a je navedeno i da je ukupan operativni dobitak bankarskog sektora na kraju trećeg tromesečja ove godine iznosio 130,4 milijardi dinara i manji je za 4,9 odsto u odnosu na isti period 2015.

Ukupna neto bilansna aktiva bankarskog sektora Srbije je na kraju septembra 2016. iznosila 3.172 milijardi dinara, što predstavlja rast od 51,6 milijardi dinara, odnosno 1,7 odsto u odnosu na drugo tromesečje 2016.

Dominantan udeo u neto aktivi bankarskog sektora ima kategorija kredita i potraživanja sa 62,4 odsto, uz tendenciju umerenog porasta u poređenju sa krajem prethodnog tromesečja , koja je rezultat rasta plasmana stanovništvu i privrednim društvima.

Tokom trećeg tromesečja 2016, bruto krediti bankarskog sektora Srbije u nominalnom iznosu su se povećali za 42,6 milijardi dinara i iznose 1.977,1 milijardi dinara što je rast od 2,2 odsto.

Povećanje kreditne aktivnosti na bruto nivou je najizraženije u sektoru stanovništva i privrednih društava, dok je najveće nominalno smanjenje zabeleženo u sektoru finansija i osiguranja.

Izveštaj pokazuje da je valutna struktura kredita bankarskog sektora Srbije je i dalje pretežno devizno indeksirana i na kraju septembra 2016. udeo deviznih i devizno indeksiranih kredita bio je 70,1 odsto, a dominantna valuta indeksacije kredita u bankama u Srbiji je evro, sa udelom od 62,7 odsto. Slede krediti u švajcarskim francima i američkim dolarima sa udelima od 5,2 odsto i 1,7 odsto.

Ukupni bruto problematični krediti (NPL) bankarskog sektora su tokom trećeg tromesečja 2016.godine smanjeni za 7,8 milijardi dinara i na kraju septembra iznosili su 396,5 milijardi dinara i to u svim posmatranim sektorima.

Najveći deo bruto NPL kredita se i dalje odnosi na privredna društva, slede nefinansijska pravna lica u stečaju, dok kod sektora stanovništva bruto NPL krediti iznose 73,2 milijardi dinara, što čini 18,5 odsto ukupnih kredita tog sektora.

Bankarski sektor Srbije je na kraju septembra 2016. godine činilo 30 banaka sa organizacionom mrežom od 1.717 poslovnih jedinica što je nepromenjeno u odnosu na kraj prethodnog tromesečja i sa 24.021 zaposlenih, odnosno 107 manje u odnosu na kraj prethodnog tromesečja.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
prihod banke Narodna banka Srbije dobit banke bankarski krediti

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana