Tekst objavljen: 10.05.2015 15:27        


Finansijski lizing je posao u kome vi zaključujete ugovor, na osnovu koga davalac finansijskog lizinga stiče obavezu da od isporučioca, koga ste vi izabrali, pribavi predmet lizinga, koji ste takođe vi izabrali (npr. automobil određenih karakteristika i sl.), i da vam taj predmet da na korišćenje.

Šta je finansijski lizing?

Istovremeno, vi kao primalac lizinga stičete obavezu da davaocu finansijskog lizinga plaćate ugovorenu naknadu (lizing naknada) u ugovorenim iznosima i rokovima, kao i da snosite sve troškove i rizike u vezi s predmetom lizinga.

  IMAJTE U VIDU
 • Na vaš zahtev, davaoci finansijskog lizinga imaju obavezu da vam pre podnošenja zahteva za finansiranje izdaju informativnu ponudu u kojoj je sadržana visina lizing naknade i drugih troškova.
 • Pre zaključenja ugovora o lizingu, davalac lizinga je dužan da vam stavi na uvid konačan obračun troškova sa svim bitnim podacima, kao i plan otplate u kome su prikazane vaše obaveze po osnovu ugovora o lizingu. Takođe, kada se u skladu sa ugovorom menja sadržina nekih elemenata obračuna, davalac lizinga je dužan da vam sačini i dostavi novi obračun i plan otplate. Način obračuna efektivne stope lizing naknade omogućava njenu uporedivost i sa efektivnom kamatnom stopom koja se obračunava kod bankarskih kredita, što je bitno kada birate da li ćete do predmeta koji vam je potreban doći putem finansijskog lizinga ili kupovinom tog predmeta sredstvima kredita dobijenim od banke.
 • Uslučaju neizmirenja duga, može doći do oduzimanja predmeta lizinga.

Šta je potrebno da znate o finansijskom lizingu?

 • Vlasnik predmeta finansijskog lizinga je davalac finansijskog lizinga s kojim ste zaključili ugovor o lizingu, a vi ste samo korisnik predmeta lizinga.
 • Vi kao primalac lizinga, pored lizing naknade, snosite i sve druge troškove vezane za predmet lizinga: troškove održavanja, osiguranja i registracije, i to u iznosu koji pravna lica plaćaju za predmet lizinga, budući da je vlasnik predmeta, davalac finansijskog lizinga, pravno lice.
 • Vi možete postati vlasnik predmeta lizinga samo ako je takva mogućnost predviđena ugovorom, i to posle isteka roka na koji je ugovor zaključen uz isplatu ugovorenog iznosa lizing naknade.
 • Dok traje ugovor, predmet lizinga ne možete prodati, založiti, dati u zakup, niti možete tim predmetom na bilo koji drugi način raspolagati.
 • Naknada štete zbog uništenja ili oštećenja predmeta lizinga po osnovu osiguranja od navedenih rizika isplaćuje se davaocu finansijskog lizinga, jer je on vlasnik predmeta, a ne vama, iako ste vi plaćali premiju osiguranja.
 • Predmet lizinga je sredstvo obezbeđenja davaoca finansijskog lizinga u slučaju neplaćanja lizing naknade u skladu sa ugovorom.
Ako, npr. za automobil koji koristite po osnovu finansijskog lizinga ne izvršite plaćanje lizing naknade u ugovorenom roku, imate obavezu da davaocu finansijskog lizinga vratite predmet lizinga i platite sve dospele, a neplaćene rate lizing naknade, zateznu kamatu, kao i naknadu predviđenu ugovorom.

Obratite pažnju

U izboru između ponuda različitih davalaca finansijskog lizinga, proverite visinu efektivne stope lizing naknade. Ako je vaša obaveza izražena u stranoj valuti, tj. ako je reč o ugovoru s tzv. valutnom klauzulom.
Ako je reč o fiksnoj kamatnoj stopi ili o promenljivoj kamatnoj stopi.
Ta stopa, pored nominalne kamatne stope, uključuje i druge troškove i naknade koje davalac finansijskog lizinga zaračunava:

 • troškove upisa ugovora u Registar finansijskog lizinga,
 • troškove odobrenja, odnosno obrade zahteva za finansiranje isl.

Ako je vaša obaveza izražena u stranoj valuti, tj. ako je reč o ugovoru s tzv. valutnom klauzulom.– Obratite pažnju na to koji kurs će biti primenjen prilikom utvrđivanja dinarske protivvrednosti na dan dospeća vaše obaveze plaćanja. Najčešće je to prodajni kurs banke po izboru davaoca lizinga.

Ako je reč o fiksnoj kamatnoj stopi ili o promenljivoj kamatnoj stopi.– U slučaju da se primenjuje promenljiva kamatna stopa, potrebno je da vam bude objašnjeno pod kojim uslovima, u kojim vremenskim intervalima i na koji način će promenljiva kamatna stopa uticati na visinu vaše obaveze. Ako zaključite ugovor s promenljivom kamatnom stopom, snosite rizik da vam rata lizing naknade bude povećana, i to za iznos povećanja kamate i za iznos dodatnog PDV-a, koji se kod finansijskog lizinga obračunava i na kamatu, što svakako predstavlja dodatni trošak u odnosu na druge vidove finansiranja (kamata kod bankarskih kredita nije oporeziva).

Ako treba da platite interkalarnu kamatu i u kom iznosu. – Interkalarna kamata je ona kamata koja se davaocu lizinga plaća za period od dana kada on isporučiocu plati predmet lizinga do dana isporuke predmeta lizinga ili plaćanja prve rate lizing naknade. Uslučaju da se interkalarna kamata naplaćuje, potrebno je obratiti pažnju da li je u ugovoru jasno određen krajnji rok isporuke.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
finansijski lizing šta je lizing naćin finansiranja finansijskog liz šta je finansijski lizing troškovi ugovora finansijskog lizin

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana