Tekst objavljen: 02.01.2020 13:00        


U skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, član privrednog društva može biti isključen odlukom skupštine ili odlukom suda

Pod kojim uslovima je moguće isključenje člana iz privrednog društva?

Isključenje člana društva odlukom skupštine

Osnivačkim aktom, odnosno statutom u slučaju akcionarskog društva može se predvideti i obaveza plaćanja ugovorne kazne za slučaj neblagovremenog izvršenja, odnosno neizvršenja obaveze unošenja nenovčanog uloga. Ako član društva propusti da svoju obavezu izvrši i u naknadnom roku, društvo može doneti odluku o isključenju tog člana iz društva, odnosno u slučaju akcionarskog društva odluku o povlačenju i poništaju bez naknade akcija tog akcionara koje nisu uplaćene, odnosno za koje nije unet nenovčani ulog u društvo, piše advokat Dragana Đorđević, iz advokatske kancelarije Djordjevic Lawyer.

U ovom slučaju skupština odluku o isključenju člana društva donosi dvotrećinskom većinom glasova preostalih članova društva, osim ako je osnivačkim aktom određena druga većina.

Odluka skupštine o isključenju člana društva može se doneti samo u odnosu na sve članove društva koji nisu izvršili svoju obavezu da uplate odnosno unesu u društvo određeni ulog ni u naknadno ostavljenom roku koji ne može biti kraći od 30 dana od dana slanja pismenog poziva društva da tu obavezu izvrši.

Isključenjem člana društva udeo tog člana društva postaje sopstveni udeo društva, a isključeni član nema pravo na naknadu za svoj udeo.

Odluka skupštine o isključenju člana društva predstavlja osnov za brisanje isključenog člana iz registra privrednih subjekata.

Isključeni član ostaje u obavezi da uplati odnosno unese upisani ulog i izvrši dodatne uplate na koje je bio obavezan, ako je to neophodno za namirenje poverilaca društva. Za izvršenje obveze prema društvu po osnovu svog neuplaćenog odnosno neunetog uloga u osnovni kapital društva, kao i za obavezu dodatnih uplata u pogledu tog udela odgovaraju solidarno prethodni vlasnik udela člana društva koji je isključen I isključeni član društva, prema stanju na dan prenosa udela.

Društvo zadržava pravo da tužbom nadležnom sudu od isključenog člana društva zahteva i naknadu štete.

Isključenje člana društva odlukom suda

Društvo može tužbom koju podnosi nadležnom sudu zahtevati isključenje člana društva, iz razloga određenih osnivačkim aktom ili iz drugih opravdanih razloga, a naročito ako član društva:
- namerno ili grubom nepažnjom prouzrokuje štetu društvu- ne izvršava posebne dužnosti prema društvu propisane ovim zakonom ili osnivačkim aktom- svojim radnjama ili propuštanjem, protivno osnivačkom aktu, zakonu ili dobrim poslovnim običajima, sprečava ili u značajnoj meri otežava poslovanje društva.
Odluku o podnošenju tužbe za isključenje člana društva donosi skupština društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.

Na zahtev društva sud može odrediti privremenu meru suspenzije prava glasa člana društva čije se isključenje traži, kao i drugih prava tog člana društva ili privremenu meru uvođenja prinudne uprave u društvo, ako nađe da je to nužno i opravdano radi sprečavanja nastanka štete za društvo.

Osnivačkim aktom ne može se unapred isključiti pravo društva da podnese tužbu za isključenje člana društva, niti pravo isključenog člana društva na naknadu vrednosti udela.

Tužba za isključenje člana društva može se podneti u roku od šest meseci od dana saznanja za razlog za isključenje, a najkasnije u roku od pet godina od nastanka razloga za isključenje.

Ako na zahtev člana koji poseduje udeo koji predstavlja najmanje 5% osnovnog kapitala društva, skupština u roku od dva meseca od dana podnošenja zahteva ne odluči o zahtevu za podnošenje tužbe za isključenje člana društva ili odbije zahtev ili se tužba ne podnese u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o podnošenju tužbe, član koji je podneo zahtev ima pravo, da u naknadnom roku od 30 dana, podnese tužbu sudu u svoje ime, a za račun društva.

Isključenjem člana društva udeo tog člana društva postaje sopstveni udeo društva.

Isključeni član ostaje u obavezi da uplati odnosno unese upisani ulog i izvrši dodatne uplate na koje je bio obavezan, ako je to neophodno za namirenje poverilaca društva.

Naknada za udeo u slučaju isključenja odlukom suda
Isključeni član društva može tužbom nadležnom sudu protiv društva tražiti naknadu vrednosti svog udela.
Tužba se može podneti u roku od 180 dana od dana pravnosnažnosti presude o isključenju člana društva.

Osim ako je osnivačkim aktom određeno drugačije, sud će naknadu vrednosti udela isključenog člana odrediti u visini vrednosti dela likvidacionog ostatka koji bi pripao isključenom članu srazmerno njegovom udelu u osnovnom kapitalu društva, na dan pravnosnažnosti presude o isključenju tog člana iz društva, na koju se obračunava kamata u visini eskontne stope Narodne banke Srbije uvećane za 2% počev od dana pravnosnažnostipresude o isključenju.

Sud će prilikom određivanja naknade vrednosti udela isključenog člana odrediti i rok za isplatu te naknade, uzimajući u obzir nansijsku situaciju u kojoj se društvo nalazi i očekivane, prihode društva u redovnom toku poslovanja, s tim što taj rok ne može biti duži od dve godine od dana pravnosnažnosti presude, osim ako je osnivačkim aktom određen duži rok, ali ne duži od pet godina.

U skladu sa presudom nadležnog suda društvo može isplaćivati naknadu za udeo članu društva koji je isključen samo iz:
- sredstava rezervi društva koje se mogu koristiti za te namene- sredstava ostvarenih prodajom sopstvenog udela društva stečenog isključenjem tog člana društva.
Do potpune isplate naknade udela članu društva koji je isključen iz društva, društvo ne može deliti dobit svojim članovima i dužno je da:
- svu ostvarenu dobit raspoređuje u sredstava rezervi društva koje se mogu koristiti za te namene- sva sredstva društva koristi isključivo za isplatu te naknade.
Ako društvo ne isplati dosuđenu naknadu članu društva koji je isključen u roku određenom presudom, član društva koji je isključen može tražiti prinudno izvršenje samo prodajom sopstvenog udela koji je društvo od njega steklo.

Ako sredstva ostvarena prodajom sopstvenog udela u izvršnom postupku nisu dovoljna za namirenje potraživanja člana društva koji je isključen u pogledu dosuđene naknade, preostali deo tog potraživanja se gasi.
Društvo ima pravo da od isključenog člana potražuje naknadu štete.

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
privredna društva

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana