Ako imate komentar ili sugestiju na rad našeg sajta, molimo vas podelite svoje mišljenje sa nama.

Često postavljana pitanja

Kreditni biro
1. Da li građani mogu dobiti Izveštaj Kreditnog biroa i gde?
Da, građani mogu dobiti Lični izveštaj za sopstvene potrebe, npr. radi ličnog uvida u podatke koji se o njima vode kod banaka i drugih pružaoca usluga, radi reklamacije na tačnost podataka i za druge potrebe. Zahtev za dobijanje Ličnog izveštaja građani mogu podneti kod bilo koje banke ili kod Kreditnog biroa koji će im biti dostavljen na način koji oni sami odrede (faksom, mailom, poštom, a kod Kreditnog biroa i ličnim preuzimanjem).
2. Da li mogu elektronskim putem da dobijem izveštaj Kreditnog biroa?
Da. Dovoljno je da popunite pristupnicu koju ćete dobiti u prostorijama Kreditnog biroa, na adresi: Kreditni Biro u Beogradu, ulica Kralja Aleksandra 86/II.
3. Kako građani mogu izvršiti izmenu netačnih podataka u Kreditnom birou?
Na linku: http://www.ubs-asb.com/LinkClick.aspx?fileticket=2Ky5VmlJTdw%3d&tabid=576&mid=20262 nalazi se obrazac koji popunjavate i dostavljate ga pružaocu finansijskih usluga (banka, lizing kuća i slično). Podsećamo da Kreditni biro ne odgovara za tačnost podataka koje dostavljaju pružaoci finansijskih usluga.
4. Ko dostavlja podatke Kreditnom birou?
Kreditnom birou podatke dostavljaju sve poslovne banke, koje imaju dozvolu za rad, izdatu od strane NBS-a, lizing kuće, osiguravajuća društva, državni fondovi, fondovi za osiguranja i drugi pružaoci finansijskih usluga, koji su odgovorni za tačnost i ažurnost dostavljenih podataka koji se iskazuju u izveštajima Kreditnog biroa.
5. Ko sve može povući Izveštaj od Kreditnog biroa?
Izveštaj od Kreditnog biroa može povući samo ovlašćeni radnik banke, davaoca lizinga ili drugog pružaoca usluge kojima građani podnose zahtev za korišćenje usluge i to samo na osnovu date pismene saglasnosti građanina na koga se izveštaj odnosi.
6. Koje podatke Kreditni biro vodi o građanima?
Kreditni biro za građane vodi podatke o: - tekućim obavezama, kao što su obaveze po osnovu kredita, kreditnih kartica, o pozajmicama po tekućim računima građana, o preuzetim obavezama žiranata i o lizingu; - potencijalnim obavezama, kao što su podaci o datim jemstvima (o žirantima) po kreditima drugih građana; - neurednostima (docnjama, spornim potraživanjima) u izmirivanju tekućih obaveza (iznos i vreme trajanja dospele neizmirene obaveze).
7. Koji je kontakt telefon Kreditnog biroa?
Telefon: +381 11 302 0765, +381 11 302 0571 Email adresa: kreditnibiro@ubs-asb.com
8. Kojim podacima ne raspolaže Kreditni biro?
Kreditni biro ne vodi podatke o deponovanim ulozima kod banaka.
9. Koliko se dugo u Kreditnom birou vide podaci iz prošlosti?
Vide se tri godine od dana konačne otplate obaveza o kojima evidenciju vodi Kreditni biro.
10. U koje svrhe mogu koristiti izveštaj Kreditnog biroa?
Imajte na umu da izveštaj Kreditnog biroa, fizička lica mogu koristiti isključivo u lično-informativne svrhe. Ovaj izveštaj ne može poslužiti za apliciranje za kreditne kartice, dozvoljeni minus ili kredit. Na žalost, moraćete da platite izveštaj Kreditnog biroa, radi apliciranja za pomenute proizvode.
PRATITE NAS
© Copyright 2007-2014
website developed & owned by Dubes doo Sva prava zadržana