Zvanični kurs Evra za dan 20.09.21. :: 117.5647 rsd
Tekst objavljen: 11.02.2018 13:00        


Pr­lja­vi pro­zo­ri, is­ki­da­ne ro­let­ne, za­man­da­lje­na i isto ta­ko pr­lja­va vra­ta na zgra­di u cen­tru Be­o­gra­da, u Ma­ke­don­skoj 44. Sa­mo pri­ze­mlje u funk­ci­o­nal­nom sta­nju gde je za­ku­pac dro­ge­ri­ja DM.

Stečaj četiri banke ušao u sedamnaestu godinu

Ima i dru­gih ne­pro­da­tih ne­kret­ni­na ko­je su u po­se­du če­ti­ri ve­li­ke dr­žav­ne ban­ke: Ju­ban­ke, In­vest­ban­ke, Be­o­grad­ske ban­ke i Be­o­ban­ke. I po­sle pu­nih 16 go­di­na ko­li­ko tra­je ste­čaj ovu zgra­du nad ko­jom vla­sni­štvo de­le Ju­go­ban­ka u ste­ča­ju i Ju­ban­ka, od­no­sno nje­ni prav­ni sled­be­ni­ci, Agen­ci­ja za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta ne mo­že da pro­da. Po­sled­nji put to je po­ku­ša­la u no­vem­bru pro­šle go­di­ne ka­da je za nju tra­ži­la 5,2 mi­li­o­na evra. Bez uspe­ha.

Ste­čaj nad če­ti­ri dr­žav­ne ban­ke ušao je u se­dam­na­e­stu go­di­nu i kraj mu se ne na­zi­re. Pro­ces uspo­ra­va ve­li­ki broj po­tra­ži­va­nja, broj­ni sud­ski po­stup­ci, a na­ro­či­to oni sa stra­nim ele­men­tom zbog imo­vi­ne u Hr­vat­skoj, Ki­pru, Nju­jor­ku.

U Agen­ci­ji za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta (AOD), ko­ja je u sva če­ti­ri slu­ča­ja ste­čaj­ni uprav­nik, ka­žu da je u do­sa­da­šnjem to­ku ste­čaj­nih po­stu­pa­ka odr­ža­no vi­še od 30 is­pit­nih ro­či­šta na ko­ji­ma je is­pi­ta­no pre­ko 10.000 pri­ja­va po­tra­ži­va­nja. Ne­is­pi­ta­no je oko 50 pri­ja­va po­tra­ži­va­nja i to u po­stup­ci­ma Be­o­grad­ske ban­ke i Ju­go­ban­ke, ko­je su uglav­nom ino­po­ve­ri­o­ci pod­ne­li u ze­mlji i u ino­stra­nim po­stup­ci­ma.

– S ob­zi­rom na to da su u no­vem­bru 2017. za­klju­če­ni po­stup­ci li­kvi­da­ci­je po­slov­nih je­di­ni­ca u Nju­jor­ku, pla­ni­ra­no je odr­ža­va­nje ro­či­šta na ko­jem bi se i ove pri­ja­ve po­tra­ži­va­nja is­pi­ta­le, či­me bi bi­la is­pi­ta­na sva pri­ja­vlje­na po­tra­ži­va­nja po­ve­ri­la­ca, na­vo­de u AOD-u.

Na­kon spro­ve­de­nih glav­nih de­o­ba ste­čaj­ne ma­se u po­stup­ci­ma Ju­go­ban­ke, Be­o­ban­ke i In­vest­ban­ke do 2015. go­di­ne, u to­ku 2016. i 2017. go­di­ne spro­ve­de­ne su dve na­knad­ne de­o­be In­vest­ban­ke, jed­na Be­o­ban­ke i dve de­li­mič­ne de­o­be Be­o­grad­ske ban­ke. Po­ve­ri­o­ci­ma su u pe­ri­o­du 2016–2017. po svih pet spro­ve­de­nih de­o­ba pre­ne­te oko 23 mi­li­jar­de di­na­ra. Da­lje na­mi­re­nje po­ve­ri­la­ca uslo­vlje­no je okon­ča­njem par­nič­nih po­stu­pa­ka po ospo­re­nim po­tra­ži­va­nji­ma i unov­če­njem ste­čaj­ne ma­se.

U struk­tu­ri ste­čaj­ne ma­se, naj­zna­čaj­ni­je je uče­šće po­tra­ži­va­nja od du­žni­ka, i to prav­nih i fi­zič­kih li­ca. U okvi­ru prav­nih li­ca, do­mi­nant­no je uče­šće prav­nih li­ca biv­ših dru­štve­nih pred­u­ze­ća nad ko­ji­ma su otvo­re­ni po­stup­ci ste­ča­ja i u ko­ji­ma je na­pla­ta po­tra­ži­va­nja uslo­vlje­na unov­če­njem imo­vi­ne, uglav­nom ne­po­kret­ne imo­vi­ne na te­ri­to­ri­ji ce­le re­pu­bli­ke. Po osno­vu na­pla­te po­tra­ži­va­nja od du­žni­ka prav­nih i fi­zič­kih li­ca, sve če­ti­ri ban­ke tre­nut­no vo­de pre­ko 1.000 par­nič­nih i iz­vr­šnih po­stu­pa­ka, od če­ga je oko 200 po­stu­pa­ka s ino­e­le­men­tom.

Naj­zna­čaj­ni­ji deo ne­po­kret­ne imo­vi­ne, oko 170.000 kva­drat­nih me­ta­ra, sve če­ti­ri ban­ke je unov­čen pro­da­jom pu­tem li­ci­ta­ci­ja ili ten­de­rom do 2015. go­di­ne. Pre­o­sta­la ne­po­kret­na imo­vi­na je ma­nje atrak­tiv­na ili spor­na, jer se naj­ve­ći broj obje­ka­ta na­la­zi van Sr­bi­je na te­ri­to­ri­ji biv­ših re­pu­bli­ka SFRJ, od če­ga je naj­ve­ća ko­li­či­na spor­ne imo­vi­ne u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj, i to imo­vi­na In­vest­ban­ke i Ju­go­ban­ke u ste­ča­ju. U ve­zi sa spor­nom imo­vi­nom u Hr­vat­skoj vo­de se spo­ro­vi i pred Evrop­skim su­dom za ljud­ska pra­va jer su u do­mi­cil­nim ze­mlja­ma is­cr­plje­ni svi prav­ni le­ko­vi.

U to­ku 2016. i 2017. go­di­ne, za deo ne­po­kret­ne imo­vi­ne u ze­mlji ob­ja­vlje­no je vi­še ogla­sa o pro­da­ji, ali zbog ne­a­de­kvat­nih po­nu­da ili ne­za­in­te­re­so­va­no­sti ku­pa­ca, unov­čen je sa­mo ne­znat­ni deo imo­vi­ne. Ka­da se mo­že oče­ki­va­ti da ste­čaj u sva če­ti­ri slu­ča­ja bu­de okon­čan?

– Na osno­vu od­re­da­ba Za­ko­na o ste­ča­ju, po­stu­pak ste­ča­ja mo­že bi­ti za­klju­čen na­kon unov­če­nja pre­te­žnog de­la ili ce­lo­kup­ne imo­vi­ne ste­čaj­nog du­žni­ka. S ob­zi­rom na to da je u po­stup­ci­ma nad In­vest­ban­kom i Be­o­ban­kom u ste­ča­ju unov­čen pre­te­žni deo imo­vi­ne, ali da po­sto­ji ve­li­ki broj spo­ro­va po osno­vu spor­ne ne­po­kret­ne imo­vi­ne ili po­tra­ži­va­nja od du­žni­ka, u na­red­nom pe­ri­o­du pla­ni­ra­no je in­ten­zi­vi­ra­nje ak­tiv­no­sti na pro­na­la­že­nju mo­de­la za­klju­če­nja ovih po­stu­pa­ka. Po­stup­ke nad Ju­go­ban­kom i Be­o­grad­skom ban­kom u ste­ča­ju, pre sve­ga zbog ino­po­stu­pa­ka u Hr­vat­skoj i na Ki­pru, još ni­je mo­gu­će za­klju­či­ti, od­go­va­ra­ju u Agen­ci­ji za osi­gu­ra­nje de­po­zi­ta.

U struk­tu­ri tro­ško­va po­stup­ka, naj­zna­čaj­ni­ji su tro­ško­vi ko­ji se od­no­se na par­nič­ne po­stup­ke, ali i na osi­gu­ra­nje i obez­be­đe­nje ne­u­nov­če­ne imo­vi­ne, pri če­mu se oni uglav­nom po­kri­va­ju iz te­ku­ćih pri­ho­da i pri­li­va po osno­vu za­ku­pa po­slov­nog pro­sto­ra i de­li­mič­no iz pri­no­sa od sred­sta­va pla­si­ra­nih kod po­slov­nih ba­na­ka.

 

PITAJ BESPLATNI KAMATICA SAVETNIK KOJI JE KREDIT NAJBOLJI ZA TEBE

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
bankarski depoziti državne banke banke stečaj banaka

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana