EUR 117,78 USD 106,17 CHF 108,38

Kursna lista


Indikativni kurs Evra na dan 21.08.19. :: 117.8183 rsd

Tekst objavljen: 10.02.2018 16:00        


Potrošači, u određenim slučajevima, imaju pravo da odustanu od ugovora kojim su kupili određen proizvod ili uslugu. Situacije u kojima potrošači imaju pravo da odustanu od već zaključenog ugovora, kao i način njegove realizacije regulisani su Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

U kojim slučajevima potrošač ima pravo da odustane od ugovora o kupoprodaji zaključenog sa trgovcem?

Potrošači, po pravilu, imaju pravo da odustanu od ugovora o kupoprodaji koje zaključe na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca.

Ugovori na daljinu su oni ugovori koje potrošači zaključuju posredstvom nekog od sredstava komunikacije (npr. kupovina preko interneta, putem telefona), pod uslovom da prodavac na taj način vrši organizovanu prodaju ili pružanje usluga. Ovo može biti slučaj ukoliko, na primer, preko interneta kupite računar, patike ili zaključite ugovor sa mobilnim operaterom o pružanju usluga.

Jedan od izuzetaka u kojima potrošač ne može odustati od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno putem interneta su ugovori zaključeni na javnim aukcijama. Na primer, neće biti moguće odustati od ugovora kojim je potrošač kupio određeni proizvod preko platforme limundo.com koja organizuje prodaju stvari putem aukcije.

Ugovori zaključeni izvan poslovnih prostorija prodavca su oni ugovori koji se zaključe izvan sedišta ili prodajne jedinice trgovca (prodavnice), kao i oni ugovori koji su zaključeni u poslovnim prostorijama trgovca, ali o čijem zaključenju su vođeni pregovori van poslovnih prostorija trgovca. Takođe, u ovu grupu spadaju i ugovori koji su zaključeni tokom putovanja koje je organizovao trgovac i koje je za cilj ili posledicu imalo promovisanje i prodaju robe ili usluga potrošaču. Na primer, ovakvi su ugovori koje zaključite sa prodavcima koji obavljaju komisionu prodaju i dođu u vaš stan, te vam prodaju određenu robu. Učestalu prodaju na ovakav način vrše, na primer, i prodavci Zepter proizvoda koji u restoranima organizuju prodajne događaje.

Rok u kome potrošač može da odustane od ugovora i način korišćenja ovog prava.

Potrošač može da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija prodavca u roku od 14 dana od dana isporuke robe, odnosno zaključenja ugovora o pružanju usluga. Izuzetno, u slučaju ugovora o osiguranju života na daljinu, potrošač ima pravo da u roku od 30 dana od dana zaključenja odustane od ugovora bez navođenja razloga.

Međutim, potrošač može odustati od ugovorau roku od 12 meseci od dana isteka roka za odustanak od ugovora ukoliko trgovac nije obavestio potrošača o pravu na odustanak od ugovora i ukoliko mu u trenutku zaključenja ugovora, a najkasnije prilikom isporuke robe, nije predao i obrazac za odustanak, čitko i razumljivo obaveštenje o uslovima korišćenja prava na odustanak sa informacijama o prirodi ugovora i prodavcu, kao i primerak potpisanog ugovora.

Ukoliko trgovac, u toku ovog roka od 12 meseci, dostavi potrošaču sva neophodna obaveštenja, od momenta dostave obrasca za odustanak počeće da teče rok od 14 dana.

U praksi se često dešava da trgovci potrošačima ne dostave sva neophodna obaveštenja, već se samo sumarno prilikom dostave proizvoda ili ugovora o pružanju usluga pozovu na pravo potrošača da u roku od 14 dana odustane od ugovora (ovo predstavlja učestalu pojavu kod pojedinih mobilnih operatera). U ovakvim slučajevima, trebalo bi smatrati da trgovac nije ispunio svoju zakonsku obavezu i insistirati na roku od 12 meseci.

Ukoliko trgovac nije dostavio potrošaču poseban obrazac za odustanak od ugovora, potrošač obaveštenje trgovcu kojim odustaje od ugovora može sačiniti i u slobodnoj formi.

Izjava potrošača kojom on odustaje od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija prodavca proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu, a ne od dana kada je trgovac ovakvu izjavu primio.

Međutim, kako je teret dokazivanja da je izjava blagovremeno poslata na potrošaču, preporuka je da se ona šalje preporučenom poštom sa povratnicom, kako bi se obezbedio dokaz o slanju i prijemu pošiljke.

Ukoliko potrošač propusti da blagovremeno uputi trgovcu izjavu kojom odustaje od ugovora, pravo na odustanak od ugovora prestaje da postoji.

Posledice odustanka od ugovora

Ako potrošač u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača ostvari pravo na odustanak od ugovora, smatraće se da ugovor nikada nije bio ni zaključen. U ovom slučaju, potrošač i trgovac su dužni da ispune određene obaveze.

Trgovac je dužan da:
 • vrati potrošaču sve uplate koje je primio, uključujući i uobičajene troškove isporuke i to bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave potrošača da odustaje od ugovora. Trgovac može sačekati sa ispunjenjem ove svoje obaveze dok mu potrošač ne dostavi dokaz da mu je robu poslao nazad ili dok ne primi nazad robu od potrošača (u zavisnosti šta od ovoga prvo nastupi);
 • o sopstvenom trošku preuzme robu koja je bila isporučena potrošaču u njegovom domu u momentu zaključenja ugovora izvan poslovnih prostorija, ako roba ne može da se vrati na uobičajeni način prkeo poštanskog operatera.
Potrošač je dužan da:
 • vrati robu trgovcu bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao izjavu da odustaje od ugovora;
 • plati isključivo direktne troškove vraćanja robe, osim ako se trgovac saglasio da ih on plati ili ukoliko trgovac nije prethodno obavestio potrošača da je na njemu (potrošaču) obaveza da izmiri direktne troškove vraćanja robe u slučaju raskida ugovora;
 • snosi odgovornost za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno koji prevazilazi ono što je potrebno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Ovo će biti slučaj ukoliko, na primer, potrošač nakon što mu bude isporučen računar koji je kupio preko interneta isti bude koristio, na njega instalirao programe i slično. Ovo potrošač ne bi mogao da uradi ni da je računar kupovao u prodavnici, već bi mogao samo da proveri fizičke karakteristike računara i njegovu funkcionalnost.
Međutim, čak i u ovom slučaju potrošač ne gubi pravo da odustane od ugovora već samo snosi odgovornost za umanjenu vrednost robe. Sa druge strane, potrošač neće snositi odgovornost za umanjenu vrednost robe ukoliko mu trgovac nije dostavio obaveštenje o pravu na odustanak od ugovora, trgovcu plati srazmeran iznos vrednosti do tada pruženih usluga ukoliko je zahtevao da se sa pružnjem usluga počne pre isteka roka za odustanak od ugovora (na primer, u slučaju ugovora sa mobilnim operaterom).

Odustanak od ugovora u vezi sa robom kupljenom na kredit

Čest je slučaj da potrošači prilikom kupovine tehničkih uređaja putem interneta istovremeno zaključe i ugovor o kreditu i uređaj otplaćuju na rate.

U slučaju da odustanu od ugovora kojim su kupili određeni proizvod, automatski će prestati dejstvo i svih povezanih ugovora, uključujući i ugovor o kreditu, bez obzira da li je potrošaču kredt odobrio trgovac ili treće lice (banka). Ako je kredit odobrilo treće lice (banka) trgovac je dužan da banku bez odlaganja obavesti o tome da je potrošač odustao od ugovora, a banka je dužna da potrošaču bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana vrati sve iznose koje je potrošač platio do momenta odustanka od ugovora i to sa kamatom. Za potrošača u ovom slučaju prema banci ne mogu nastati bilo kakvi dodatni troškovi niti obaveze.

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora

U nekim slučajevima potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno van poslovnih prostorija poslodavca, dok u svim ostalim slučajevima može.

Slučajevi u kojima potrošač nema pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu ili izvan poslovnih prostorija trgovca navedeni su u članu 37. Zakona o zaštiti potrošača i, između ostalog, uključuju:
 • isporuku robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuku robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuku zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
 • isporuku novina, periodičnih izdanja ili časopisa osim pretplatničkih ugovora za isporuku ovih izdanja;
 • ugovora zaključenih na javnoj aukciji.
Bez obzira na to što su pojedini trgovci u Srbiji i dalje skloni da potrošačima uskraćuju prava koja im zakon garantuje ili da ih usko tumače, na potrošačima je da insistiraju na ostavrenju svojih prava. U slučaju da smatrate da Vam je kao potrošaču trgovac neopravdano uskratio neko Vaše pravo, uključujući i pravo na odustanak od ugovora, budite istrajni, obratite se nekoj od organizacija za zaštitu prava potrošača koje Vam u tim situacijama mogu pomoći.

1 komentar

 1. User image
  Ivica 29.03.2018 8:58

  Poštovani,

  U vezi obrasca za odustanak od ugovora na daljinu... Nisam uz robu dobio fakturu (ugovor) i navedeni obrazac, pa sam prodavca putem maila obavestio o tome. Na mail su mi poslali fakturu na kojoj se, između ostalog, nalaze prava i obaveze kupca u slučaju odustanka od ugovora, ali mi nisu poslali i sam obrazac.

  Da li to znači da ja mogu da im pošaljem obrazac (recimo skinut sa interneta) i nakon isteka roka za odustajanje od 14 dana jer mi nije prodavac poslao obrazac? Ili u ovom roku moram ponovo tražiti od njih da mi obrazac pošalju? Može se desiti da prodavac svali krivicu na mene jer im ponovo nisam tražio da mi obrazac pošalju u navedenom roku od 14 dana i da nakon isteka ovog roka nemam pravo da se premišljam i da im tražim da mi pošalju obrazac.

  I ako se desi da ipak pošaljem obrazac i nakon isteka ovog roka, kako dokazati prodavcu da mi nije poslao obrazac uz robu, čak i ako on izričito tvrdi da jeste ili ako tvrdi da sam kriv što u datom roku od 14 dana nisam insistirao da mi pošlje obrazac?

  S poštovanjem,
  Ivica

Ostavi komentar


Pročitao/la sam i prihvatam uslove korišćenja
Povezane teme:
odustanak od kupovine vraćanje robe tvojepravo.wordpress.com prava potrošača

Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana