Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Banka - Najčešće je akcionarsko društvo, koje ima dozvolu za rad od strane centralne banke određene zemlje. U skladu sa dozvolom ona može obavljati različite bankarske poslove (depozitne, kreditne, menjačke, kastodi, platni promet i sl.).
2. Bankarska garancija - Ugovor kojim se banka obavezuje da će primaocu garancije (poveriocu iz osnovnog ugovora) isplatiti određenu sumu novca ukoliko određeno treće lice (originalni dužnik) ne ispuni svoje obaveze o roku dospelosti.
3. Bankarski dan - Deo dana u kome banka obavlja poslove sa klijentima, za koje ima dozvolu od strane centralne banke.
4. Bankarski holding - Bankarski holding je najviše matično društvo u bankarskoj grupi koje nije banka. Ako se najviše matično društvo ne može pouzdano utvrditi, utvrđuje ga Narodna banka Srbije.
5. Bankarski konzorcijum - Udruženje više banaka koje angažovanjem finansijskog kapitala realizuje različite kreditne poslove.
6. Bankarski sistem - Skup poslovnih banaka i centralne banke jedne zemlje.
7. Bankomat - Uređaj koji korisniku platne kartice omogućava podizanje gotovine sa računa u svako doba dana. Savremeni bankomati omogućuju i plaćanje mesečnih obaveza (električna energija, grejanje, telefon,...), kupovinu strane valute i uplate na račun.
8. Bankrot - Potpuni finansijski slom ekonomskog subjekta koji za rezultat ima obustavu plaćanja odnosno nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim finansijskim obavezama. Zakon propisuje uslove pod kojima se može objaviti bankrot, kao i postupak koji se tada primenjuje.
9. Bazelski komitet za kontrolu banaka - Osnovan od strane guvernera centralnih banaka najrazvijenijih zemalja. Njegovi zaključci nemaju pravnu snagu, već predstavljaju preporuke. Redovno objavljuje osnovne standarde kontrole i daje preporuke na osnovu najbolje prakse, u očekivanju da ovlašćeni kontrolori to primene na način koji je pogodan za pojedinačne nacionalne sisteme. Formira zajedničke standarde kontrole u zemljama članicama. Najvažniji sporazumi koje je doneo ovaj komitet su Bazelski sporazum I i II.
10. Bazna inflacija - Bazna inflacija se obračunava na osnovu promena cena na malo robe i usluga koje se formiraju prema uslovima tržišta. Ne obuhvata cene sezonskih roba i usluga, kao ni cene robe koje su pod bilo kakvim režimom regulacije.
11. BELEX15 - Vodeći indeks Beogradske berze ponderisan tržišnom kapitalizacijom u slobodnom prometu. Sastoji se od akcija kojima se trguje metodom kontinuiranog trgovanja i koje su ispunile kriterijum za ulazak u indeksnu korpu na Beogradskoj berzi.
12. BELIBOR (Belgrade Interbank Offered Rate) - Referentna kamatna stopa za dinarska sredstva ponuđena od strane banaka Panela, na srpskom međubankarskom tržištu. Računa se kao aritmetička sredina kotacija preostalih posle eliminisanja najviše i najniže stope, sa dva decimalna mesta.
13. Beokliring (Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti) - Institucija za registrovanje svih emitovanih hartija od vrednosti, kliring i saldiranje novčanih transakcija po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti, kliring i saldiranje hartija od vrednosti i za izvršavanje transakcija uz istovremeno plaćanje i isporuku hartija od vrednosti.
14. BEONIA (Belgrade Overnight Index Average) - Efektivna prekonoćna stopa izračunata kao ponderisani prosek svih prekonoćnih pozajmica na srpskom međubankarskom tržištu, koje su plasirale banke Panela, uključujući i plasmane date drugim bankama van Panela.
15. Berza - Institucija koja predstavlja mesto na kome se trguje različitim hartijama od vrednosti (akcijama, obveznicama i sl.).
16. Berzanska kapitalizacija - Predstavlja ukupnu tržišnu vrednost određene kategorije emitovanih akcija jedne kompanije po tekućoj kursnoj listi berze.
17. Berzanski indeksi - Prosek cena hartija od vrednosti izražen u odnosu na utvrđenu bazičnu tržišnu vrednost prethodnog radnog dana berze. Indeks se koristi za analizu funkcionisanja berze. Najpoznatiji berzanski indeksi su DOW JONES, NASDAQ i FTSE.
18. Berzanski kurs akcija - Odnos tržišne cene akcije i njene nominalne vrednosti.
19. Berzanski posrednik - Pravna lica koja imaju dozvolu za pristup berzi i ovlašćeni su da sklapaju berzanske poslove kao kupci i kao prodavci. Posluju sa drugim ovlašćenim posrednicima, a predmet trgovine su hartije od vrednosti i roba koja je zvanično registrovana na berzi. Berzanski posrednici su brokeri, koji rade za tuđ račun, i dileri, koji rade za svoj račun.
20. Bilans stanja - Dvostrani finansijski izveštaj koji daje pregled aktive i pasive. Aktiva predstavlja sredstva a pasiva izvore sredstava, što automatski znači da strane bilansa moraju da budu u ravnoteži, jer zapravo prikazuju jednu istu stvar sa dva aspekta.
21. Bilans uspeha - Dvostrani pregled rashoda i prihoda u određenom vremenskom periodu. Ovaj računovodstveni izveštaj se sastoji od leve i desne strane (zbog toga je dvostrani pregled). Na levoj strani se beleže svi nastali rashodi – poslovni (nastali kao rezultat obavljanja redovnih poslovnih aktivnosti), finansijski (nastali kao rezultat promena kursa, kamatnih stopa i sl.), vanredni (nastali kao rezultat nepredvidivih okolnosti) i vanposlovni (nastali kao rezultat obavljanja dodatnih, sporednih poslovnih aktivnosti), dok se na desnoj strani beleže svi poslovni, finansijski, vanredni i vanposlovni prihodi. Sabiranjem stavki leve i desne strane bilansa uspeha dobijaju se ukupni rashodi i ukupni prihodi. Ako su ukupni prihodi veći od ukupnih rashoda – ostvaren je dobitak, a obrnuto – ostvaren je gubitak.
22. Blagajnički zapisi - Kratkoročne diskontne hartije koje emituje centralna banka s ciljem povlačenja viškova likvidnih sredstava iz bankarskog sektora. Njihovi kupci su isključivo banke.
23. Blanket - Neispunjen obrazac. Ček je najzastupljenija vrsta blanketa.
24. Blanko - Izraz koji se koristi pri popunjavanju nepopunjenog ili delimično popunjenog polja, dela ili celog dokumenta; prazno.
25. Blu čip akcije (Blue Chip) - Akcije velikih, poznatih i visoko rangiranih preduzeća, koja se odlikuju redovnim isplatama dividendi, kvalitetnim menadžmentom, dobrim plasmanima proizvoda i usluga.
26. Bondholder - Nerezident, vlasnik domaćih hartija od vrednosti.
27. Bonitet - Podrazumeva formalna i materijalna svojstva subjekta koja ga čine sigurnim dužnikom, bilo da je reč o banci u koju se ulažu sredstva ili o fizičkom/pravnom licu kome se daju krediti.
28. Broker - Berzanski posrednik kome se klijenti obraćaju kad žele da kupe ili prodaju vrednosne papire, odnosno realizuju određenu berzansku transakciju. Broker posluje u svoje ime i za tuđ račun; njegova zarada je provizija.
29. Brokerski poslovi - Poslovi koje obavlja brokerska kuća: trgovanje finansijskim instrumentima, pružanje savetodavnih usluga, vođenje portfelja hartija od vrednosti za račun korisnika usluga, poslovi na primarnom tržištu, naplata dividende i kamatnih kupona, zastupanje klijenata u skupštini akcionara, čuvanje hartija od vrednosti i sl.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana