Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Garancija - Pismena ugovorna obaveza jednog saugovarača prema drugom da će snositi rizik nekog posla, odnosno nadoknaditi štetu. Garancija može biti novčana i stvarna. Posebna vrsta garancije jeste jemstvo.
2. Glavnica - Osnovni, «pozajmljeni» iznos koji je dužnik dužan poveriocu i na koji se najčešće obračunava kamata.
3. Godišnji finansijski izveštaj - Finansijski izveštaj u kome se prikazuje finansijski položaj jednog pravnog lica na dan 31. decembra (stanje imovine, kapitala i obaveza) i njegove poslovne promene u periodu od 1. januara do 31. decembra poslovne godine (prihodi, rashodi i rezultat); u širem smislu obuhvata i promene iz tokova gotovine (prilive i odlive gotovine) i promene na kapitalu (povećanja i smanjenja) u toku poslovne godine; sastavlja se obavezno jednom godišnje, po isteku poslovne godine, i dostavlja najkasnije do kraja februara naredne godine Narodnoj banci Srbije koja vrši prijem, kontrolu i obradu podataka.
4. Gotovina - Papirni i kovani novac kojim možete u svakom momentu raspolagati.
5. Gotovinski tok - Slobodna novčana sredstva upotrebljiva za različite oblike angažovanja.
6. Granična kamatna stopa - Najviša ili najniža kamatna stopa po kojoj se obavlja određeno korišćenje ili angažovanje sredstava.
7. Granično osiguranje - Osiguranje od autoodgovornosti u međunarodnom drumskom saobraćaju za koje ne postoji zaključena zelena karta. Vlasnik, odnosno korisnik motornog vozila koje ne poseduje zelenu kartu dužan je da prilikom ulaska u stranu državu zaključi granično osiguranje (od autoodgovornosti) za štete prouzrokovane trećim licima na području te države za vreme boravka u njoj.
8. Grejs period - Grejs period podrazumeva da se tokom određenog perioda ne otplaćuju ni kamata ni glavnica. To je, praktično, period između isplate kredita i dospeća prve rate ili anuiteta. Najčešće se koristi kod dugoročnih kredita privredi, jer se najčešće efekti neke investicije ne osećaju na početku korišćenja kredita. Grejs period može trajati od nekoliko meseci do nekoliko godina.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana