Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Kamata - Kamata je trošak pozajmnjivanja novca i kompenzacija poverioca za odricanje od sopstvene potrošnje i rizike koje preuzima kada poverava svoj novac drugima. Obično se izražava kao godišnja kamatna stopa: iznos kamate koja će biti isplaćena tokom jedne godine podeljen je iznosom pozajmljenog novca.
2. Kamatna stopa - Stopa po kojoj se plaća cena za privremeno korišćenje određene količine novca (kamata). To je cena novca. Visina kamatne stope prvenstveno zavisi od ponude i tražnje za kreditima (novcem i kapitalom), ali i od zakonskih i drugih uslova (npr. klasifikacija kredita po odredbama centralne banke).
3. Kamatni rizik - Rizik od mogućeg nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke po osnovu pozicija iz bankarske knjige zbog promena kamatnih stopa.
4. Kapara - Uplata dela kupoprodajne cene koje vrši kupac, a kao garanciju da će izvršiti uplatu preostalog dela kupoprodajne cene u budućnosti.
5. Karenca - Vremenski period od stupanja na snagu ugovora o osiguranju do trenutka punog preuzimanja rizika od strane osiguravača.
6. Kasko osiguranje motornih vozila - Kasko osiguranje motornih vozila je osiguranje motornih vozila od oštećenja,uništenja ili krađe.
7. Kastodi banka - Kastodi banka je banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti da obavlja poslove vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenta i postupa po nalogu klijenta.
8. Kliring - Kliring je utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika u vezi s poslovima s hartijama od vrednosti.
9. Kliring u platnom prometu banaka - Razmena i obrada međubankarskih naloga za plaćanje radi obračuna bilateralnih ili multilateralnih neto iznosa koje svaka banka duguje, ili koje se svakoj banci duguju za poravnanje naloga za plaćanje uključenih u svaki klirinški krug.
10. Kolateral - Sredstvo obezbeđenja banaka pri kreditnim poslovima. Može biti u novčanom ili nenovčanom obliku.
11. Komercijalni zapisi - Dužnički vrednosni papiri koje izdaju preduzeća u svrhu pribavljanja kratkoročnih sredstava, radi obezbeđenja likvidnosti u uslovima poremećaja u prilivima i odlivima sredstava. Po svojim karakteristikama i nameni, komercijalni zapisi su gotovo identični s kratkoročnim obveznicama. Kratkoročno finansiranje nesklada u tokovima gotovine (engl. cash-flow) preduzeća mogu ostvariti: direktno (emisijom komercijalnih zapisa ili kratkoročnih obveznica preduzeća) ili indirektno (uzimanjem kredita od poslovnih banaka). Rokovi na koje se te hartije emituju su najčešće 180 dana. Kamatne stope koje nose komercijalni zapisi su na najvišem nivou od svih hartija kod nas i kreću se između 0,5 i 3,50% na mesečnom nivou, što direktno zavisi od kredibiliteta i boniteta kompanije koja ih izdaje.
12. Komisija za hartije od vrednosti - Nadzorno telo na finansijskom tržištu, koje, između ostalog, donosi akte za sprovođenje Zakona o tržištu hartija od vrednosti, daje dozvole za rad učesnicima na finansijskom tržištu, vrši kontrolu i nadzor nad tim učesnicima i pokreće pred sudom postupak radi zaštite interesa investitora.
13. Komitent - Nalogodavac, koji mora platiti banci dogovorenu proviziju za obavljeni posao; stranka.
14. Kompanijske platne kartice - Posebne kompanijske kartice, koje važe samo u internim mrežama trgovina, hotela, restorana, benzinskih pumpi i sl.
15. Kompenzacija - Način izmirenja obaveze između dužnika i poverioca, kad između njih postoje dve ili više obaveza: poverilac potražuje od dužnika određeni iznos, ali mu istovremeno i duguje određeni (različit ili isti) iznos ponekom drugom osnovu.
16. Konsolidovani finansijski izveštaj - Finansijski izveštaj u kome se prikazuje finansijski položaj ekonomske celine koju čine matično pravno lice i sva zavisna pravna lica u zemlji i inostranstvu na dan 31. decembra i poslovne promene od 1. januara do 31. decembra poslovne godine, a dostavlja se Narodnoj banci Srbije do kraja aprila naredne godine.
17. Konsolidovani spoljni dug - Spoljni dug koji se jedinstveno tretira u procesu reorganizacije.
18. Kontni plan - Sistemsko prikazivanje svih računa pravnih lica i preduzetnika, prema određenoj šemi (kontnom okviru).
19. Konto - Račun
20. Kontokorentni odnos - Otvaranje nostro računa (domaće banke kod strane banke) ili loro računa (stranih banaka kod domaćih) radi obavljanja međunarodnih transakcija.
21. Kontrolno učešće - Kontrolno učešće postoji kada jedno lice ima: 1) direktno ili indirektno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 50% glasačkih prava u pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno vlasništvo nad najmanje 50% kapitala tog pravnog lica, ili 2) mogućnost izbora najmanje polovine članova upravnog odbora ili drugog organa rukovođenja i upravljanja tog pravnog lica, ili 3) mogućnost efektivnog vršenja dominantnog uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica.
22. Konvertibilnost novca - Konvertibilnost novca je karakteristika novca neke države u odnosu na novac drugih država koja omogućava direktnu zamenu jedne za drugu valutu.
23. Konvertibilnost valute - Konvertibilnost valute označava njenu zamenljivost za druge valute, po važećem deviznom kursu, bez ograničenja. Ispunjavanjem svih obaveza po članu 8 Statuta MMF-a valuta je konvertibilna u svim tekućim transakcijama sa inostranstvom, odnosno omogućena je njena zamena za sve svetske valute.
24. Konverzija - Pretvaranje neke valute u drugu stranu valutu; promena prvobitnih uslova (npr. kreditnih) u neke druge uslove sarađivanja.
25. Konverzija zajma - Promena uslova pod kojima je zajam odobren (kamatne stope, rok, itd.).
26. Kopenhaški kriterijumi - Kopenhaški kriterijumi, doneti 1993. godine, odnose se na zemlje pridružene članice Evropske unije, koje moraju da ispune političke uslove (stabilnost demokratskih institucija i vladavina prava, čvrsto uspostavljanje tržišnih instrumenata) kako bi stekle punopravno članstvo u EU.
27. Korespodentska banka - Banka sa kojom je domaća banka uspostavila korespodentski odnos, pa preko nje može poslovati sa inostranstvom.
28. Korespodentski odnos - Odnos u kome strana i domaća banka izmene kontrolne dokumente: spiskove ovlašćenih potpisnika, telegrafski i SWIFT ključ, sa ciljem uspostavljanja plaćanja putem međusobnih računa.
29. Korisnik inostranog kredita - Lice koje koristi povučeni iznos kredita, a koje istovremeno može biti i dužnik prema inokreditoru.
30. Korišćenje inostranih kredita - Povlačenje finansijskih sredstava ili stavljanje na raspolaganje dužniku ili korisniku robe ili usluga na ugovoreni način.
31. Korpa valuta - Slučaj kada se varijacije kursa domaće valute drže u fiksiranim razmerama u odnosu na vrednost nekoliko drugih valuta.
32. Kratkoročni depoziti - Depoziti kod banaka čiji je rok dospeća ili otkazni rok do jedne godine.
33. Kratkoročni inostrani krediti - Inostrani kredit čiji je rok otplate kraći od jedne godine.
34. Kredit - Pravni odnos između poverioca, koji da neku stvar na privremeno korišćenje dužniku, i dužnika. Najzastupljeniji oblik kredita u praksi su novčani zajmovi preko bankarskog sistema.
35. Krediti centralne banke - Aktivna operacija centralne banke koja ima za cilj kreiranje primarnog novca. Glavni oblici kredita centralne banke su krediti bankama i krediti državi.
36. Krediti centralne banke državi - Limitirani krediti koje centralna banka odobrava državi za finansiranje nepredviđenog uskog grla likvidnosti.
37. Krediti centralne banke za likvidnost - Sredstva koja centralna banka odobrava komercijalnim bankama za obezbeđivanje dodatne likvidnosti.
38. Krediti za održavanje dnevne likvidnosti - Kredit koji se odobrava bankama za održavnje dnevne likvidnosti na bazi zaloge hartija od vrednosti.
39. Kreditna kartica - Kreditna kartica je kartica kojom, kao što sama reč kaže, dobijate kredit od banke. Taj kredit koristite upotrebom kartice a to znači kupovinom ili podizanjem gotovine. Potrošeni iznos kredita plaćate u mesečnim ratama. Za razliku od klasičnog kredita, kredit koji ste dobili po kartici obnavljate svakom uplatom i to za iznos izvršene uplate (zato se ovakav kredit naziva revolving). Još jedna prednost kredita po kartici je što sami birate iznos uplate (mada on ne sme biti manji od minimuma koji Vam je prikazan na izvodu). Ako do roka koji je naznačen na izvodu uplatite ceo iznos koji ste potrošili u prethodnom mesecu, banka obično ne naplaćuje kamatu. Period za koji ne plaćate kamatu naziva se grace period.
40. Kreditna linija - Maksimalan iznos kredita koji banka odobrava klijentu - zajmotražiocu (dužniku), tj. maksimalan iznos koji klijent može povući ako su mu potrebna dodatna novčana sredstva u određenom periodu (obično u rokovima od nekoliko meseci), pri čemu taj iznos može biti i revolviran (obnovljen).
41. Kreditna politika centralne banke - Mere i propisi koje centralna banka primenjuje u okviru svoje monetarne politike, kao dela ekonomske politike zemlje, pomoću kojih se, u okviru ostalih mera monetarne politike, korišćenjem instrumentarijuma (grupe instrumenata) monetarne politike utiče na obim kredita i obim novca u opticaju.
42. Kreditne olakšice - Kao kreditne olakšice koriste se krediti za održavanje dnevne likvidnosti banaka na bazi zaloge hartija od vrednosti.
43. Kreditni biro - Elektronski centar za evidentiranje dugovanja građana i privrede. Ova baza podataka sadrži podatke o finansijskim obavezama pravnih i fizičkih lica prema finansijskim institucijama (bankama, lizing kompanijama i državnim fondovima i agencijama koji se bave kreditiranjem). U narednom periodu očekuje se proširenje broja pružalaca usluga koji će dostavljati podatke u bazu Kreditnog biroa (javno komunalna preduzeća, sudovi)
44. Kreditni registar - Kreditni registar obavlja posao prikupljanja i obrade podataka banaka o kreditnoj zaduženosti pojedinih dužnika po bilansnim potraživanjima i vanbilansnim stavkama u iznosu od najmanje 5 miliona dinara. Istovremeno, pruža bankama kvalitetne i kompletne informacije o ukupnoj zaduženosti pojedinih pravnih subjekata, koje mogu uticati na njihove odluke u vezi s korišćenjem kreditnog potencijala, na smanjenje kreditnog i tržišnog rizika, kao i na održavanje njihove likvidnosti.
45. Kreditni rizik - Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke usled neizvršavanja obaveza dužnika prema banci.
46. Kreditni uslovi - Kreditni uslovi obuhvataju podatke o utvrđenim rokovima, ceni, osiguranju i drugim karakteristikama kredita, pripadajuće kamate i sl. bitne elemente, koji se ugovorom regulišu između davaoca i korisnika kredita.
47. Kreditor po inostranom kreditu - Strano lice koje odobrava sredstva domaćem licu - dužniku i kome se duguju plaćanja pod ugovorenim uslovima (poverilac).
48. Kreiranje novca - Stvaranje novog, odnosno dodatnog novca. To je proces puštanja u promet novca koji nije robni novac (zlato), odnosno emisija (izdavanje) novčanica, kovanog novca i depozitnog (žiralnog) novca.
49. Kriterijumi konvergencije za ulazak u EMU - Kriterijumi koje moraju da ispune članice Evropske unije koje žele da postanu deo jedinstvenog monetarnog područja sa zajedničkom valutom - evrom. Kriterijumi konvergencije odnose se na cenovnu stabilnost, visinu budžetskog deficita, odnos javnog duga i BDP-a, stabilnost deviznog kursa i učešće u Mehanizmu deviznih kurseva (ERM II).
50. Kritično potkapitalizovana banka - Kritično potkapitalizovana banka je banka čiji je pokazatelj adekvatnosti kapitala za polovinu ili više niži od propisanog, odnosno čiji je kapital za polovinu ili više niži od propisanog.
51. Kurs - Tržišna cena po kojoj se nešto prodaje ili kupuje.
52. Kursna lista - Lista po kojoj se menja valuta jedne u valutu druge države.
53. Kursna razlika - Razlika koja proizlazi iz iskazivanja datog broja jedinica jedne valute u drugu valutu po različitim kursevima razmene. U praksi, kursna razlika se može primeniti između kupovnih ili prodajnih kurseva banaka ili pak između iste vrste kursa različitih banaka (prodajni kurs u dve različite banke).
54. Kvalifikovano učešće - Kvalifikovano učešće postoji kada jedno lice ima: 1) direktno ili indirektno pravo ili mogućnost da ostvari najmanje 5% glasačkih prava u pravnom licu, odnosno direktno ili indirektno vlasništvo nad najmanje 5% kapitala tog pravnog lica, ili 2) mogućnost efektivnog vršenja uticaja na upravljanje pravnim licem ili na poslovnu politiku tog lica.
55. Kvazinovac - Depoziti nižeg stepena likviditeta, koji se ne koriste za tekuća plaćanja i sastavni su deo novčane mase (M2).
56. Kvota kod MMF-a - Predstavlja učešće u kapitalu MMF-a koje zemlja članica uplaćuje prilikom stupanja u članstvo. Kvote se utvrđuju prema ekonomskoj snazi zemlje i iskazuju u specijalnim pravima vučenja. One čine osnovni izvor finansijskih sredstava MMF-a. Zemlja članica 25% kvote uplaćuje u konvertibilnim sredstvima, a 75% u nacionalnoj valuti.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana