Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Hartije od vrednosti - Dokument koji svom vlasniku ili držaocu daje određena imovinska prava, koja može da iskoristi bezuslovno (samim vlasništvom ili državinom) ili pod određenim uslovima. Hartijama od vrednosti se najmasovnije trguje na finansijskim tržištima.
2. Hedž fondovi - Vrsta rizičnijih investicionih fondova, koji u svojim koriste tehniku hedžinga (kupoprodaja u budućnosti po definisanim cenama) kako bi smanjili rizike. Imaju visok stepen zaduženosti u odnosu na sopstvena sredstva.
3. Hiperinflacija - Drastičan pad vrednosti novca praćen visokim rastom cena, najčešće kao posledica visoke budžetske potrošnje finansirane štampanjem novca bez pokrića.
4. Hipoteka - Hipoteka je založno pravo na nepokretnosti, koje ovlašćuje poverioca da, ako dužnik ne isplati dug o dospelosti ili ako dođe do povrede druge obaveze koja aktivira hipoteku, zahteva naplatu potraživanja obezbeđenog hipotekom iz vrednosti nepokretnosti, pre običnih poverilaca i pre docnijih hipotekarnih poverilaca, bez obzira u čijoj svojini se nepokretnost nalazi.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana