Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Leveridž akcija - Akcija finansirana zajmom.
2. Leveridž faktor - Odnos stope prinosa na sopstveni kapital i ukupna sredstva.
3. Leveridž otkup - Odnosi se na preuzimanje kompanije korišćenjem pozajmljenih finansijskih sredstava.
4. LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) - Kamatna stopa koja se koristi na kratkoročnom međunarodnom bankarskom tržištu u Londonu. Po toj ceni banke nude jedna drugoj novac. Visinu LIBOR-a odredjuju pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca.
5. Lica povezana sa bankom - Lica povezana sa bankom su: 1) članovi bankarske grupe u kojoj je banka; 2) članovu upravnog i izvršnog odbora banke, članovi organa upravljanja i rukovođenja člana bankarske grupe u kojoj je banka, zaposleni u banci, kao i članovi porodice ovih lica; 3) lica sa učešćem u banci i u licima koja su članovi bankarske grupe u kojoj je banka, kao i članovi porodice ovih lica; 4) pravna lica u kojima lica iz tač. 2) i 3) imaju kontrolno učešće.
6. Lice u finansijskom sektoru - Banka, društvo za osiguranje, pokrovitelj emisije hartija od vrednosti, društvo za upravljanje investicionim i dobrovoljnim penzijskim fondovima, brokersko-dilersko društvo, privredno društvo koje obavlja poslove finansijskog lizinga, kao i drugo pravno lice koje se pretežno bavi finansijskom delatnošću u zemlji i inostranstvu.
7. Lični ček - Lični (personalni) ček je instrument bezgotovinskog plaćanja. Prvenstveno služi za bezgotovinska plaćanja robe i usluga, a u posebnim slučajevima i za gotovinske isplate. Izdavalac ličnog čeka je fizičko ili pravno lice i na njemu je sva odgovornost za naplatu ličnog čeka.
8. Likvidacija - Postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravnog lica, uz potpuno namirenje njegovih poverilaca. Razlozi za likvidaciju mogu biti: odluka vlasnika pravnog lica, prestanak pravnih uslova za postojanje pravnog lica, prestanak prirodnih uslova za obavljanje delatnosti pravnog lica, istek roka na koji je pravno lice osnovano i dr.
9. Likvidatura - Prostor u banci gde se vrše likvidacijski poslovi (šalteri banke i blagajnici). Likvidacija znači poravnanje (obračun) međusobnih novčanih obaveza, odnosno računa.
10. Likvidnost - Sposobnost da se bezuslovno mogu ispuniti dospele obaveze u jednom vremenskom intervalu.
11. Limit - Iznos najviše dozvoljenog prekoračenja (negativnog stanja) na računu, odnosno iznos najvećeg mogućeg zaduženja po odobrenom kreditu ili po kreditnoj kartici.
12. Lista spoljnih revizora - Lista koju NBS objavljuje jednom godišnje radi utvrđivanja revizora koji u narednoj godini mogu obavljati reviziju finansijskih izveštaja banaka.
13. Lizing - Lizing (engl. leasing) - operacija ili transakcija na osnovu koje se jedno preduzeće, umesto da kupi opremu ili mašine koje su mu potrebne, obraća jednoj specijalizovanoj ustanovi koja mu potrebnu opremu daje u zakup na određeni rok (dovoljno dug da se u tom roku izvrši amortizacija opreme).
14. Lizing poslovi - Oblik finansiranja iz eksternog izvora ili finansiranja iz pozajmljenih izvora.
15. Lizing rata - Lizing rata je iznos plaćanja koji primalac lizinga po osnovu korišćenja predmeta lizinga periodično plaća davaocu lizinga prema uslovima navedenim u ugovoru o lizingu.
16. Lizing ugovor - Ugovor o uslovima najma (zakupa), zaključen između jednog davaoca i jednog primaoca lizinga za određeni period, s ciljem finansiranja pokretnih i nepokretnih dobara.
17. Lombardni kredit - Kredit koji se odobrava na bazi zaloge hartija od vrednosti.
18. LTV racio - Kod nekretnine koja se kupuje i nad kojom se uspostavlja hipoteka, predstavlja odnos iznosa kredita banke i kupoprodajne cene nekretnine koja se kupuje i stavlja pod hipoteku pomnožen sa 100.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana