Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. FED - Sistem američkih centralnih banaka.
2. Fiksna kamatna stopa - Fiksna kamatna stopa je unapred određena kamatna stopa koja se vremenom ne menja.
3. Fiksni režim deviznog kursa - Valutna cena koju centralna banka određuje u određenim vremenskim periodima.
4. Filijala - Organizacioni deo banke bez statusa pravnog lica, koji obavlja poslove koje može obavljati banka u skladu sa Zakonom o bankama.
5. Filijala strane banke - Pravno lice koje ima dozvolu za rad centralne banke određene zemlje i koje delatnost obavlja na teritoriji te zemlje pod uslovima propisanim zakonom.
6. Finansijska aktiva - Količina trenutno raspoloživog gotovog ili depozitnog novca kojim neki privredni subjekt raspolaže, kao i ostala potraživanja od drugih ekonomskih subjekata.
7. Finansijski instrumenti - Element finansijskog sistema, čija je brojnost i raznolikost najočigledniji pokazatelj dostignutog stepena razvoja finansijskog tržišta. Dele se na finansijsku aktivu (finansijska potraživanja - konvertibilne valute, depoziti, hartije od vrednosti) i ostale finansijske instrumente (zavisno od rizika poslovanja - finansijske garancije, kreditne linije, kreditna pisma).
8. Finansijski računi (financial accounts) - Finansijski računi su deo sistema nacionalnih računa na kojima se registruje formiranje, raspodela, trošenje i štednja prihoda na osnovu akumuliranja nefinansijske i finansijske aktive, uključujući i formiranje neto vrednosti za svaki institucionalni sektor.
9. Finansijski sektor - Finansijski sektor čine bankarski sektor, sektor hartija od vrednosti, sektor osiguranja, sektor lizinga, sektor dobrovoljnih penzijskih fondova i drugi sektori koji obavljaju srodne delatnosti.
10. Fiskalne kase - Trgovačka registar-kasa sa ugrađenom i zaključanom (tzv. fiskalnom) memorijom za smeštaj podataka o prometu prodajnog mesta. Otvara se po nalogu poreskih i ovlašćenih organa kontrole.
11. Fiskalni agent - Podrazumeva instituciju zemlje članice koja sa međunarodnom finansijskom institucijom obavlja sve poslove finansijskih transakcija (poslovi u vezi s uzimanjem i otplaćivanjem zajmova). Narodna banka Srbije određena je za fiskalnog agenta za Srbiju kod MMF-a.
12. Fjučersi (futures) - Visokostandardizovani terminski ugovori o kupoprodaji određene aktive (robe, deviza, instumenata finansijskog tržista) čija će se isporuka i plaćanje izvršiti u budućnosti.
13. Fluktuirajuća kamatna stopa - Kamatna stopa vezana za neku promenljivu kratkoročnu kamatnu stopu, najčešće za svetske međubankarske kamate npr. EURIBOR, LIBOR, CPI indeks itd.
14. Fluktuirajući režim deviznog kursa - Valutna cena koja je određena ponudom i tražnjom na deviznom tržištu, sa malim ili nikakvim intervencijama centralne banke države.
15. Fond revolving kredita - Fond koji se formira povraćanjem glavnica i kamata ranije odobrenih kredita i čija se sredstva ponovo koriste za iste namene i pod istim uslovima.
16. Forfeter - Posao prodaje izvoznih potraživanja banaka, zajedno sa sredstvima osiguranja. Pri tome, prodavac potraživanja ne preuzima nikakav rizik, odnosno prenosi ga na kupca.
17. Forfeting - Kupovina trgovinskog duga, odnosno potraživanja, uz popust i bez prava na regres, pri čemu se dug, odnosno potraživanje potvrđuju različitim prenosivim instrumentima (vučena menica, vlastita menica, akreditiv sa odloženim plaćanjem i sl.) koje uvoznik daje izvozniku.
18. Franšiza - Deo štete koji snosi osiguranik, na osnovu zaključenog ugovora o osiguranju.
19. Funkcionalna premija - Deo premije namenjen sprovođenju osnovne funkcije osiguranja. Sastoji se od tehničke premije, a može sadržati i doprinos za preventivu ako je uračunat u premiju osiguranja.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana