Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Valuta - Monetarna (novčana) jedinica u novčanom sistemu države; rok na određeni dan.
2. Vanberzansko tržište hartija od vrednosti - Institucionalni (profesionalni) investitori mogu zaključivati transakcije sa hartijama od vrednosti i van berze, gde se u direktnom kontaktu mogu dogovarati oko uslova njihove prodaje i uslova saldiranja.
3. Vanredni finansijski izveštaj - Finansijski izveštaj koji sastavljaju pravna lica i preduzetnici na dan statusne promene, prodaje, ili kada je otvoren, odnosno zaključen postupak stečaja ili likvidacije, u kome se prikazuju podaci o finansijskom položaju i poslovnim promenama u poslovnoj godini do dana promene.
4. Vansudsko poravnanje - Sporazum o uređenju dužničko-poverilačkog spornog ili neizvesnog odnosa bez učešća suda, čime se osiguranik odriče svih sadašnjih ili budućih zahteva prema osiguravaču.
5. Vinkulacija - Potpun ili delimičan prenos osiguranikovog prava potraživanja na neko treće lice, čime se to pravo ograničava.
6. Virman (opšti nalog za prenos) - Bezgotovinski instrument platnog prometa pomoću koga se, radi plaćanja izvesnih novčanih obaveza, vrši prenos sredstava sa računa nalogodavca na račun korisnika, nezavisno od toga da li se vode kod istog ili različitog nosioca platnog prometa (uglavnom banke).
7. Vrednost imovine dobrovoljnog penzijskog fonda - Vrednost koja se obračunava prema tržišnoj vrednosti i predstavlja zbir vrednosti hartija od vrednosti iz portfolija fonda, nekretnina u vlasništvu fonda, depozita novčanih sredstava fonda kod banaka, gotovine i potraživanja
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana