Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Magični četvorougao - Četiri primarna, iako nekompatibilna, cilja makroekonomske politike: puna zaposlenost, stabilnost cena, stabilnost deviznog kursa (platnobilansna ravnoteža) i stabilan privredni rast.
2. Makroekonomska ravnoteža - Makroekonomska ravnoteža je osnovni ekonomski cilj svake zemlje, a podrazumeva istovremeno postizanje stabilnosti cena, visokog nivoa zaposlenosti i spoljnoekonomske ravnoteže (platnog bilansa), uz stalan privredni rast.
3. Malus - Doplatak na premiju koji plaća osiguranik ukoliko je prijavljena najmanje jedna šteta za koju je odgovoran osiguranik.
4. Market mejkeri - Firme koje su spremne da istovremeno kupe ili prodaju određenu količinu hartija od vrednosti po konkretnoj ceni. Istovremeno daju ponudu i tražnju za određenom hartijom i održavaju tržište te hartije likvidnom.
5. Mastrihtski kriterijumi - Mastrihtske "kriterijume konvergencije" moraju da ispune one članice Evropske unije koje žele da postanu deo jedinstvenog monetarnog područja sa zajedničkom valutom - evrom. Kriterijumi konvergencije su: 1) cenovna stabilnost, 2) određeni nivo dugoročne kamatne stope, 3) visina budžetskog deficita, 4) nivo javnog duga i 5) stabilnost deviznog kursa i učešće u Mehanizmu deviznih kurseva (ERM II).
6. Matematička rezerva - Matematička rezerva (vrsta tehničkih rezervi) obrazuje se i obračunava za izmirenje budućih obaveza po osnovu dugoročnih ugovora o životnom osiguranju.
7. Matično pravno lice - Pravno lice koje ima kontrolu nad ekonomskom celinom koju čini zajedno sa jednim ili više zavisnih pravnih lica u zemlji i inostranstvu, a po osnovu učešća u kapitalu ili u upravljanju.
8. Međunarodna investiciona pozicija - Međunarodna investiciona pozicija je statistički prikaz eksternih finansijskih potraživanja i dugovanja rezidenata jedne privrede u određenom trenutku. Ona na kraju jednog perioda odražava finansijske transakcije, promene vrednosti i ostala prilagođavanja koja su se dogodila tokom tog perioda, a koja utiču na nivo finansijske aktive i pasive. Eksterna finansijska aktiva jedne zemlje obuhvata potraživanja od nerezidenata, monetarno zlato i specijalna prava vučenja u posedu monetarnih vlasti. Neto međunarodna finansijska pozicija zemlje predstavlja razliku između njene finansijske aktive i pasive.
9. Međunarodni monetarni fond (MMF) - Međunarodna finansijska organizacija osnovana 1945. godine u Bretonvudsu. Ciljevi MMF-a su: razvoj međunarodne monetarne saradnje, obezbeđenje ravnomernog rasta međunarodne trgovine radi povećanja nivoa zaposlenosti, proizvodnje i realnog dohotka, obezbeđenje stabilnosti kurseva i aranžmana za kurseve između članica, uspostavljanje multilateralnog sistema plaćanja po tekućim transakcijama i uklanjanje deviznih ograničenja koja koče porast svetske trgovinske razmene, pružanje finansijske pomoći zemljama sa platnobilansnim problemima i otklanjanje neravnoteže u međunarodnim platnim bilansima članica. Danas MMF ima 184 članice, koje svoja prava i učešće u radu ove institucije ostvaruju preko predstavnika u organima upravljanja. Najviši organ upravljanja MMF-a je Odbor guvernera, u kome svaka zemlja ima po jednog predstavnika i njegovog zamenika. Poslovima rukovodi Odbor izvršnih direktora, koji čine 24 izvršna direktora. Pet zemalja članica sa najvećom kvotom (SAD, Japan, Nemačka, Francuska, V. Britanija), zajedno sa Kinom, Rusijom i Saudijskom Arabijom, imenuju po jednog izvršnog direktora, a ostale izvršne direktore biraju zemlje organizovane u okviru 16 konstituenci.
10. Meke valute - U meke valute ubrajaju se valute zemalja koje su izrazito podložne devalvacijama, odnosno valute koje imaju delimičnu konvertibilnost.
11. Menica - Pismeni dokument, izdat u strogo zakonskoj formi, u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos, ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši tu isplatu. Postoji više vrsta menica. Jedna od njih je sopstvena - kada se izdavalac obavezuje da će sam izvršiti isplatu, dok je vučena ona kojom izvršilac poziva drugo lice, odnosno trasata da izvrši isplatu. Blanko menica je neispunjen menični obrazac snabdeven potrebnim potpisima i zakonski može postati menica čim se ispune ostali bitni podaci. Blanko menica se upotrebljava za obezbeđenje zajma pojedinca ili organizacije - ako dužnik normalno otplaćuje zajam, pri izvršenoj potpunoj uplati blanko menica se vraća dužnicima. Ali ako dužnik prestane sa otplatama blanko menica se popunjava na ostatak duga, a dug se isplaćuje po meničnom postupku. Sve izjave u vezi sa menicom daju se napismeno i potpisano na menici, a svaki potpisnik na menici je i obaveznik.
12. Menjački poslovi - Poslovi kupovine od fizičkih lica i prodaje tim licima efektivnog stranog novca i čekova koji glase na stranu valutu i mogu biti unovčeni u stranu valutu; mogu ih obavljati banke, Narodna banka Srbije i rezidenti - pravna lica i preduzetnici koji imaju ovlašćenje NBS za obavljanje menjačkih poslova i s bankom, odnosno NBS zaključen ugovor o obavljanju tih poslova.
13. Menjačko mesto - Prostorna i organizaciona jedinica u kojoj se obavljaju menjački poslovi. Može da ima jedno ili više blagajničkih mesta, kao i bankomat za menjačke poslove.
14. Mere monetarne politike - Skup pravila i mera koje centralna banka preduzima da bi ostvarila utvrđene ciljeve monetarne politike.
15. Merodavna premija - Premija tekuće godine uvećana za prenosnu premiju prethodne i umanjena za prenosnu premiju naredne godine.
16. Merodavna tehnička premija - Tehnička premija tekuće godine uvećana za tehničku prenosnu premiju prethodne i umanjena za tehničku prenosnu premiju naredne godine.
17. Merodavne štete - Rešene štete tekuće godine uvećane za rezervisane štete na kraju godine i umanjene za rezervisane štete prethodne godine.
18. Merodavni rezultat - Odnos merodavnih šteta i merodavne premije.
19. Merodavni tehnički rezultat - Odnos merodavnih šteta i merodavne tehničke premije.
20. Minimalni uslovi kreditne sposobnosti banaka - U skladu sa Zakonom o Narodnoj banci Srbije, Narodna banka Srbije može utvrditi minimalne uslove kreditne sposobnosti koje banka treba da ispuni da bi poslovala s njom.
21. Mišljenje o bonitetu - Ocena sposobnosti izmirivanja obaveza doneta na osnovu seta podataka o bonitetu, primenom kvalitativne i kvantitativne analize rizika poslovanja.
22. Mišljenje ovlašćenog revizora - Dokument u kome ovlašćeni eksterni revizor posle izvršene revizije izražava svoje mišljenje o podacima u finansijskom izveštaju pravnog lica, u smislu da li su podaci prikazani istinito i objektivno i u skladu sa zahtevima međunarodnih računovodstvenih standarda, odnosno standarda finansijskog izveštavanja; predstavlja sastavni deo usvojenog finansijskog izveštaja i ulazi u bazu finansijskih izveštaja.
23. Monetarna baza - Primarni novac koji predstavlja ukupan iznos likvidnih obaveza centralne banke prema sektoru banaka, države i stanovništva.
24. Monetarna politika - Aktivnosti koje preduzimaju država i organi koje ona ovlasti, a kojima se reguliše novčani opticaj s ciljem da se postignu odgovarajući ekonomski efekti.
25. Monetarna reforma - Temeljna reforma u oblasti novca, reorganizacija novčanog sistema koju država jedne zemlje preduzima radi stabilizacije celokupne privrede. Najčešće je posledica upropašćivanja valute usled velike inflacije i prekomernog zaduženja države, zbog čega funkcije novca gube značaj.
26. Monetarna statistika - Obuhvata bilanse Narodne banke Srbije i ostalih depozitnih institucija (domaćih banaka), kao i monetarni pregled (konsolidovani bilans). Podaci u monetarnim pregledima klasifikuju se prema institucionalnim sektorima (domaći sektor i inostranstvo) i finansijskim instrumentima.
27. Monetarni indikatori - Oznaka za one monetarne parametre koje centralna banka može kontrolisati i koji brzo i pouzdano mogu pokazati uticaj mera monetarne politike.
28. Monetarni odbor Narodne banke Srbije - Čine ga guverner i viceguverneri Narodne banke Srbije. Utvrđuje monetarnu politiku, a posebno: uslove i način izdavanja kratkoročnih hartija od vrednosti, uslove pod kojima se sprovode operacije na otvorenom tržištu, politiku kursa dinara, način upravljanja deviznim rezervama, eskontnu stopu i druge kamatne stope Narodne banke Srbije, kao i mere za održavanje likvidnosti banaka. Donosi odluke većinom glasova prisutnih članova, a u slučaju izjednačenog broja glasova odlučuje glas guvernera.
29. Monetarni pokazatelji - Pokazatelji koji mere efikasnost i određuju pravac i intenzitet monetarne politike; reprezentuju varijabilu koju kontroliše centralna banka.
30. Monetarno zlato - Zlato koje državi služi da podmiri svoje obaveze prema inostranstvu kada nije u stanju da ih podmiri drugim izvorima plaćanja (izvozom robe ili kreditima).
31. Monetizacija - Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.
32. Moratorijum - Odlaganje plaćanja zaostalih obaveza.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana