Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. E-Money (E-Cash) - Elektronski novac koji kruži van uobičajenih bankarskih tokova (npr. platna kartica).
2. EBRD - Evropska banka za obnovu i razvoj.
3. EIB - Evropska investiciona banka.
4. Ekonomski rizici - Rizik povećanja cena robe koja treba biti isporučena zbog povećanja cena materijala, radne snage, ako prema ugovoru s kupcem nije moguće povećati cenu i sl. Pojavljuju se kod osiguranja kredita i to uglavnom kod srednjeročnih i dugoročnih kredita i ova vrsta rizika se retko osigurava zbog ekonomskih poremećaja.
5. EKS - EKS (efektivna kamatna stopa) daje realniju sliku o punoj ceni kredita jer se bazira na ukupnim troškovima koje klijent plaća banci prilikom podizanja i tokom otplate kredita, odnosno, ukupnim prihodima ostvarenim na položene depozite.
6. Ekspanzivna monetarna politika - Monetarna politika centralne banke orijentisana na davanje olakšica za funkcionisanje bankarskog sistema, odnosno tržišta novca, koja time doprinosi oživljavanju ekonomskih aktivnosti u zemlji.
7. Ekspozitura banke - Ispostava, filijala neke veće upravne ili privredne jedinice. U bankarstvu označava deo neke banke koja se bavi samo tačno određenim bankarskim poslovima (pr. poslovi sa građanima).
8. Eksterno finansiranje - Odnosi se na poslovanje preduzeća, a podrazumeva finansiranje preduzeća od strane pravnih i fizičkih lica van same firme. U eksterno finansiranje spadaju svi oblici finansiranja iz tuđih izvora (npr. kredit), kao i finansiranje od strane vlasnika preduzeća (npr. nova emisija akcija).
9. Elektronski prenos - Način prenosa naloga za plaćanje i drugih podataka u transakciji plaćanja - telekomunikacijski ili fizičkom isporukom traka, disketa i sličnih nosilaca podataka.
10. Elektronsko bankarstvo - Podrazumeva obavljanje bankarskih transakcija putem telekomunikacionih mreža. U savremenom bankarstvu, najčešće se koristi kao izraz za uslugu koju banke nude svojim klijentima u vidu obavljanja transakcija sa ličnog računa putem Interneta.
11. Emisija - Izdavanje novčanica i papira od vrednosti od strane centralne banke.
12. Emisija hartija od vrednosti - Izdavanje kratkoročnih i dugoročnih hartija od vrednosti odlukom emitenta, u kojoj se propisuju najvažniji elementi hartija.
13. Emisija novca - Puštanje novca u opticaj.
14. Emitenti hartija od vrednosti - Pravna lica koja su, prema važećim zakonskim propisima, ovlašćena da emituju hartije od vrednosti, a čijom prodajom prikupljaju nedostajuća novčana sredstva.
15. ERM (engl. Excange Rate Mechanism) - Mehanizam deviznih kurseva Evropskog monetarnog sistema (EMS) uveden 1979. godine, čiji je cilj bio usklađivanje vrednosti valuta uoči stvaranja jedinstvenog valutnog tržišta. Njegovo važenje prestalo je uvođenjem ERM II u trećoj fazi izgradnje EMU.
16. ERM II - Mehanizam deviznih kurseva koji valute država koje ne učestvuju u EMU povezuje preko zajednički usvojene osnovne kursne stope i fluktuacionih margina.
17. Eskont - Razlika između eskontovane vrednosti menice (vrednosti po kojoj se menica iskupljuje) i njene nominalne vrednosti.
18. Eskontna kamatna stopa - Kamatna stopa na kredite centralne banke poslovnim bankama.
19. Eskontni kredit - Kratkoročni kredit koji banka svom klijentu odobrava kao vid pribavljanja likvidnih sredstava otkupom menica pre njihovog roka dospeća. Iznos eskontnog kredita zavisi od slobodnih sredstava koje banka može da plasira za tu svrhu, a što pak zavisi od monetarne politike centralne banke.
20. EURIBOR - EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) je referentna kamatna stopa po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro. Obračunava se kao prosek indikativnih kamatnih stopa (ne realizovanih kamatnih stopa) na međubankarske depozite različitih ročnosti (15 ročnosti), koje se kreću od jedne nedelje do dvanaest meseci. Kod nas ga banke koriste kako bi se bi utvrdile kamatne stope na različite finansijske proizvode kao što su: hipoteka, štedni računi i krediti.
21. EUROCLEAR - Klirinška organizacija u međunarodnoj trgovini hartijama od vrednosti sa sedištem u Bazelu.
22. Evropska centralna banka (ECB) - Središnja institucija Evrosistema i Evropskog sistema centralnih banaka. Odgovorna je za vođenje monetarne politike u evrozoni.
23. Evropski sistem centralnih banaka (ESCB) - Uključuje Evropsku centralnu banku (ECB) i centralne banke zemlja članica Evropske unije, bez obzira na to da li su usvojile evro ili ne.
24. Evrosistem - Obuhvata ECB i centralne banke zemalja koje su prihvatile evro. Koegzistencija Evrosistema sa Evropskim sistemom centralnih banaka predviđena je sve dok su pojedine članice Evropske unije izvan evrozone.
25. Evrozona - Obuhvata zemlje Evropske unije koje su uvele evro kao nacionalnu monetu.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana