Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. CAMEL - Predstavlja jedinstveni sistem rangiranja banaka. Spisak kriterijuma za rangiranje: Capital adequacy (adekvatnost kapitala), Asset quality (kvalitet aktive), Management quality (kvalitet upravljačke strukture), Earnings (zarada) i Liquidity (likvidnost).
2. Cash flow - Slobodna novčana sredstva upotrebljiva za različite oblike angažovanja.
3. Cedent - Poverilac koji po osnovu nekog pravnog posla svoje potraživanje ili svoje pravo na vlasništvo ugovorom prenosi na drugo lice (na cesionara), o čemu dužnik ne mora biti obavešten. 
4. Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (CRHoV) - Institucija za registrovanje svih emitovanih hartija od vrednosti, kliring i saldiranje novčanih transakcija po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti, kliring i saldiranje hartija od vrednosti i za izvršavanje transakcija uz istovremeno plaćanje i isporuku hartija od vrednosti.
5. Cesija - Ustupanje potraživanja ili prava pismenom izjavom poverioca (cedenta) u korist novog poverioca (cesionara).
6. Cesionar - Reosiguravač koji preuzima deo rizika osiguravača - cedenta.
7. Ciljana inflacija - Stopa inflacije koju centralna banka planira za određeni period (najčešće godinu dana).
8. Cobrand platne kartice - Kartice nastale u saradnji kartičnih sistema i drugih pravnih lica ili više kartičnih sistema radi zadovoljenja zajedničkih interesa.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana