Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. IMF (International Monetary Fund) - Međunarodni monetarni fond sa sedištem u Vašingtonu.
2. Indirektno vlasništvo - Označava mogućnost lica koje nema direktno vlasništvo u pravnom licu da efektivno ostvari vlasnička prava u tom licu koristeći vlasništvo koje drugo lice direktno ima u tom pravnom licu.
3. Inflacija - Inflacija predstavlja porast opšteg nivoa cena. Stopa inflacije je stopa promene opšteg nivoa cena i meri se na sledeći način:
Inflaciona stopa = nivo cena (godina-t) – nivo cena (godina t-1) / nivo cena (godina t-1)
4. Inflacioni rizik - Proističe iz mogućnosti neočekivanog opšteg rasta cena iznad projektovane inflacije.
5. Inicijalna banka - Banka koja prima prvi nalog za plaćanje kojim se inicira transakcija plaćanja.
6. Inkaso posao - Vrsta posla gde se vrši naplata po izvršenoj isporuci robe. Zavisno od toga da li se kao povezano lice pojavljuje i banka kupca, inkaso poslovi mogu biti direktni i bankarski.
7. Inostrane hartije od vrednosti - Hartije od vrednosti čije je izdavanje odobrio nadležni organ za hartije od vrednosti u inostranstvu. Inostranim hartijama od vrednosti smatraju se i hartije od vrednosti i drugi finansijski instrumenti koje izdaju domaća pravna lica u inostranstvu.
8. Inostrani finansijski kredit - Kredit kojim inokreditor domaćem licu - dužniku stavlja na raspolaganje finansijska sredstva uplatom na račun dužnika.
9. Inostrani komercijalni kredit - Kredit za uvoz robe koji domaćem licu - kupcu (dužniku) odobrava inostrani prodavac (inokreditor).
10. Inostrani kredit - Sredstva koja inokreditor odobrava domaćem licu - dužniku, uz obavezu vraćanja glavnice sa plaćanjem ili bez plaćanja obračunate kamate.
11. Inostrani robni kredit - Kredit koji inokreditor (banka ili druga finansijska organizacija), koji nije prodavac, kupcu (dužniku) odobrava radi finansiranja uvoza robe, pri čemu inokreditor obavezu izmiruje neposredno isporučiocu.
12. Institucionalni investitori - Institucionalni investitori (osiguravajuća društva, penzioni fondovi, investicioni fondovi, fondacije, investicione kompanije) svoja novčana sredstva uglavnom ulažu u hartije od vrednosti i pojavljuju se kao moćni investitori na tržištu kapitala.
13. Instrumenti finansijskog tržišta - Predstavljaju predmet trgovanja na finansijskom tržištu. Obuhvataju istovremeno i finansijsku akitivu kojom raspolažu investitori, koji unosno ulažu sredstva, i finansijsku pasivu, vezanu za izdavaoce, tj. emitente, koji prikupljaju sredstva. Postoji veliki broj finansijskih instrumenata: hartije od vrednosti, depoziti, prava, devize, potraživanja.
14. Instrumenti monetarne politike - Instrumenti putem kojih centralna banka reguliše količinu novca u opticaju i kamatne stope na tržištu novca radi ostvarivanja ciljeva monetarne politike. Dele se na direktne i indirektne. Direktni instrumenti su eskontna stopa, obavezna rezerva, odobravanje kratkoročnih kredita i sl., a indirektni operacije na otvorenom tržištu.
15. Instrumenti monetarne politike za finu kontrolu - Operacije na otvornom tržištu - indirektni instrumenti monetarne politike.
16. Instrumenti plaćanja - Instrumenti kojima se vrše plaćanja ili naplate sa računa - gotovim novcem ili bezgotovinski: nalog za uplatu ili nalog za isplatu, nalog za prenos i nalog za naplatu.
17. Interkalarna kamata - Kamata koja se obračunava i naplaćuje samo za vreme korišćenja kredita (u toku grejs perioda), odnosno do momenta kada se počinje sa otplatom kredita. Banka kamatu naplaćuje mesečno, prililom prenosa kredita u otplatu ili pripisom glavnom dugu kroz rate/anuitete.
18. Interna konvertibilnost - Interna konvertibilnost određene valute označava pravo rezidenata da određenu valutu razmenjuju za strane valute u neograničenom iznosu, po važećem deviznom kursu.
19. Intervencija centralne banke na tržištu - Intervencija direktnom kupovinom, odnosno prodajom deviza ili indirektnim uticajem na ponudu i tražnju preko tržišta novca.
20. Investiciona jedinica - Investiciona jedinica je srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog investicionog fonda. Vrednost investicione jedinice se izračunava tako što se neto vrednost fonda podeli sa ukupnim brojem investicionih jedinica. Početna vrednost investicione jedinice svih otvorenih fondova iznosi 1.000 dinara.
21. Investicioni fondovi - Specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. Postoji više kategorija investicionih fondova: otvoreni, zatvoreni, specijalni, akcijski, mešoviti itd.
22. ISIN broj - International Securities Identification Number - međunarodna identifikaciona oznaka hartija od vrednosti, koju dodeljuju nacionalne agencije (u Srbiji Centralni registar hartija od vrednosti).
23. Isporučilac predmeta lizinga - Pravno ili fizičko lice koje na davaoca lizinga prenosi pravo svojine na predmetu lizinga, radi njegove predaje primaocu lizinga na držanje i korišćenje, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu.
24. Izdavanje dozvole za rad banke - Narodna banka Srbije izdaje dozvolu za rad banke posle davanja preliminarnog odobrenja i podnošenja zahteva za davanje ove dozvole. Uz zahtev za izdavanje dozvole, osnivači banke prilažu i dokaz o uplati novčanog dela osnivačkog kapitala, kao i dokaz o prenosu nenovčanih sredstava u osnivački kapital banke i izjava o poreklu tih sredstava; dokazi o tome da su obezbedili: odgovarajući poslovni prostor i nabavili i pripremili opremu za nesmetano poslovanje banke, da taj prostor ispunjava zakonom utvrđene uslove što se tiče tehničke opremljenosti, zaštite na radu i zaštite i unapređenja životne sredine, kao i da taj prostor i ta oprema omogućavaju pristup svim relevantnim podacima i informacijama potrebnim za vršenje kontrolne funkcije Narodne banke Srbije; dokaz o tome da su angažovali spoljnog revizora sa Liste koju objavljuje NBS i podatke o organizacionoj strukturi i kadrovskoj osposobljenosti banke.
25. Izdavaoci hartija od vrednosti - Subjekti koji emituju hartije od vrednosti radi prikupljanja finansijskih sredstava. To mogu biti domaća pravna lica, državna zajednica, članice državne zajednice, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i Narodna banka Srbije.
26. Izjava o poravnanju - Pismena potvrda kojom osiguranik izjavljuje da su, prijemom navedenog novčanog iznosa, namirena sva njegova potraživanja iz štetnog događaja po određenom ugovoru o osiguranju.
27. Izveštaj o promenama na kapitalu - Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o promenama (povećanjima i smanjenjima) sopstvenog kapitala jednog pravnog lica u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.
28. Izveštaj o tokovima gotovine - Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o prilivima i odlivima gotovine jednog pravnog lica po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i finansiranja, u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.
29. Izveštaji o bonitetu - Sistematizovani set podataka, pokazatelja i dokumenata o bonitetu pravnih lica i preduzetnika. Odeljenje za registre izrađuje ih u formi standardizovanih (višenamenskih) i specijalizovanih (za određenu namenu) izveštaja.
30. Izvršenje naloga - Sprovođenje instrukcija sadržanih u nalogu za plaćanje - izdavanjem prijemnoj banci odgovarajućeg naloga za plaćanje.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana