Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Adekvatnost kapitala - To je odnos između kapitala i rizične aktive banke, odnosno sposobnost banke da apsorbuje gubitke nastale lošim plasmanima. Našim zakonom regulisano je da je svaka banka obavezna da poslovanje obavlja tako da obezbedi da u svakom trenutku njen kapital bude u visini koja nije manja od dinarske protivvrednosti iznosa od 10.000.000 evra prema zvaničnom srednjem kursu, kao i da njena rizična aktiva (zbir aktive ponderisane kreditnim rizikom uvećan za ukupnu otvorenu deviznu poziciju) bude pokrivena kapitalom u iznosu od najmanje 12%.
2. Akcept - Akcept je izjava lica na koje se vuče menica, da će u roku dospeća menice na naplatu isplatiti menični dug u celini ili delimično. Ime akceptanta (lica koje isplaćuje menični dug) se nalazi na licu menice. Pre same naplate meničnog duga imalac menice podnosi je akceptantu na akceptiranje, tj. potrebno je da akceptant na licu menice napiše ''prihvatam'' ili ''priznajem'' i da se potpiše. Ovo je bitno zato što, neretko, menicu izdaje jedan pravni subjekat, a drugi pravni subjekt izmiruje obavezu iz te menice.
3. Akceptni nalog - Instrument obezbeđenja plaćanja, a često i instrument obezbeđenja budućeg plaćanja. Akceptni nlaog izdaje dužnik i u njemu naznačuje sumu koja će se tačno određenog dana skinuti sa njegovog računa u poslovnoj banci i preneti na račun poverioca naloga u poslovnoj banci tog poverioca. Koristi se u odloženim plaćanjima između pravnih lica i nije prenosiv sa jednog na drugo lice.
4. Akcije - Vlasničke hartije od vrednosti čijom kupovinom se stiče vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva. Svaka akcija sastoji se iz dva dela: plašta, koji sadrži osnovne podatke o samoj akciji (vrsta, naziv i sedište emitenta, iznos na koji glasi, broj akcija i ukupan obim emisije, prava iz akcije) i kupona, koji sadrži osnovne podatke o isplati dividende. Mogu biti obične akcije, koje svojim vlasnicima daju pravo na dividendu, pravo glasa na skupštini akcionara i pravo da, u slučaju likvidacije ili bankrotstva akcionarskog društva, raspodele preostalu imovinu nakon izmirenja obaveza akcionarskog društva i izvršene isplate vlasnicima prioritetnih akcija, odnosno prioritetne (povlašćene, preferencijalne) akcije, koje svojim vlasnicima daju prioritet u isplati dividende u odnosu na obične akcionare.
5. Akcijski fond - Državna institucija koja se bavi prodajom manjinskog paketa akcija. Akcijski fond je dužan da akcije koje su mu prenete proda najkasnije u roku od šest godina od dana stupanja na snagu zakona kojim se uređuje privatizacija.
6. Akontacija - Uplata unapred. Često se uzima i kao garancija plaćanja. U našoj zemlji se uobičajeno koristi za isplatu prve polovine plate zaposlenih.
7. Akreditiv - Pismo sa kojim se banka obavezuje prema drugoj ustanovi ili osobi da, po izvršenju ugovorenih obaveza, isplati određenu sumu u korist određene treće osobe. Dokumentarni akreditiv je efikasan instrument osiguranja plaćanja u međunarodnoj trgovini.
8. Aktiva - Čine je ili obrazuju sva sredstva u preduzeću pomoću kojih se obavlja zadatak preduzeća u oblasti proizvodnje, prometa ili usluga i ostvaruju ciljevi poslovanja. Čine je materijalna aktiva (materijalne vrednosti) i monetarna aktiva (novčane vrednosti i potraživanja). Aktiva je strana bilansa banke gde se knjiže njena ulaganja. Aktivne kamate su one koje dobija garant (banka) za pozajmljen novac.
9. Aktivne kamatne stope - Stope po kojima banke plasiraju svoja sredstva privredi i stanovništvu. Sve kamate koje čine prihode banke.
10. Aktuar - Stručnjak za ocenu finansijskih kretanja u budućnosti, procenu rizika, utvrđivanje adekvatnosti rezervi i ocenu solventnosti.
11. Akvizicija - Oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno preduzeće stiče kontrolni paket akcija nad drugim preduzećem (ako je to drugo preduzeće akcionarsko društvo), ili ga kupuje, preuzimajući vlasništvo nad njim.
12. Amortizacija - Postupak postepenog smanjenja vrednosti neke stavke aktive, uz istovremeno prenošenje te vrednosti na odgovarajuće račune potraživanja. Kod preduzeća to je postepeno otpisivanje vrednosti imovine preduzeća prema zakonskim propisima. Zakon određuje minimalni procenat vrednosti osnovnih sredstava za koji se mora umanjiti vrednost određenog sredstva, na osnovu njegovog korišćenja i habanja. Amortizacija je jedini rashod koji ne izaziva odliv novca iz preduzeća.
13. Anuitet - Anuitet je redovna, najčešće polugodišnja ili godišnja, isplata novčanog iznosa (kvote) sastavljenog od dela glavnice i dela kamate, koji dužnik mora da plati na ime postepene otplate kredita.
14. Asignacija - Poseban oblik izmirivanja obaveza. Asignacijom izdavalac naloga (asignant, uputilac) daje u zadatak (upućuje) primaocu naloga (asignat, upućenik) da isplati određenu sumu trećem licu (asignator, primalac uputa). Ovo je poslovna aktivnost kojom se izmiruju obaveze i potraživanja pravnih lica u jednoj transakciji, što značajno smanjuje troškove transakcija.
15. Aukcija - Javna prodaja izložene robe putem nadmetanja kupaca. Prodaju na aukciji vrši sam vlasnik, ili češće stručno lice - aukcionar. Prodaja se vrši onom kupcu koji ponudi najvišu cenu. Sistemom aukcije se mogu prodavati hartije od vrednosti (najčešće vlasništvo nad preduzećem).
16. Autorizacija - Automatizovani proces kojim izdavalac kartice (banka ili specijalizovana firma) odobrava finansijsku transakciju korisnika kartice.
17. Avans - Avans predstavlja iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla, a čini deo ili ukupno potraživanje/obavezu u poslovnom odnosu koji će nastati u budućnosti.
18. Ažio - Pozitivna razlika u ceni hartija od vrednosti, ostvarena kada je tržišna vrednost hartije od vrednosti veća u odnosu na nominalnu vrednost hartije od vrednosti.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana