Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Pariski klub - Forum zemalja poverilaca čiji predstavnici razmatraju reprogramiranje zvaničnih kredita odobrenih zemljama koje nisu u stanju da ispunjavaju obaveze servisiranja duga.
2. Pasiva - Sva sredstva koja se nalaze raspoređena u aktivi imaju svoje poreklo i nečije su vlasništvo. Sredstva posmatrana po izvorima ili vlasništvu obrazuju pasivu. Ti izvori su heterogeni, ali se mogu i grupisati u dve osnovne grupe: sopstveni izvori preduzeća i pozajmljeni izvori. Sopstvene izvore obrazuju ulozi osnivača (vlasnika). Njih preduzeće (uspešnim) poslovanjem uvećava. U zavisnosti od pravne forme sopstvene izvore obrazuju: ulog inokosnog vlasnika, ortački ulozi, akcijski kapital i slično. Izvor sredstava iz kojih se finansira aktiva.
3. Pasivne kamatne stope - Kamatna stopa po kojoj dužnik plaća kamatu na dobijena sredstva. Pasivne kamate su one koje banka plaća za uložen novac kod nje.
4. PDV - Porez na dodatu vrednost je najrasprostranjeniji sistem oporezivanja prometa roba (dobara) i usluga u svetu. Primjenjuje se u preko 120 država sveta a izumeo ga je francuski ekonomista Maurice Lauré (Moris Lore) 1954. godine. Obračunava se u svakoj fazi prometa dobara i usluga podložnih oporezivanju, i ne obračunava se na ukupnu prodajnu vrednost u svakoj od faza, već samo na dodatu vrednost, nastalu u konkretnoj fazi.
5. Penzijski plan - Ugovor zaključen između poslodavca, udruženja poslodavaca, profesionalnog udruženja ili sindikata i društva za upravljanje, a na osnovu koga se korisnik usluga društva za upravljanje penzijskim fondom obavezuje da uplaćuje penzijski doprinos u korist svojih zaposlenih. Penzijski plan se ugovara samo sa privatnim penzionim fondovima, dok je u slučaju državnog, uplata penzijskih doprinosa obavezna po sili zakona.
6. PIN kod - Lični identifikacioni broj (personal identification number). Koristi se kod platnih kartica.
7. Plan otplate kredita - Ugovorena dinamika otplate glavnice i kamate po kreditu.
8. Plasmani banaka - Plasiranje raspoloživog depozitnog potencijala banaka (najčešće u vidu kredita).
9. Platna kartica - Instument bezgotovinskog plaćanja. Osnovna podela kartica je na debitne i kreditne.
10. Po viđenju - bez vremenskih ograničenja.
11. Poček - Kreditni aranžman pomoću koga se robe i usluge kupuju na odloženo plaćanje umesto da se plate odmah.
12. Podosiguranje - Osiguranje u vrednosti koja je manja od ukupne vrednosti osigurane imovine (u slučaju štete isplaćuje se samo do visine sume za koju je uplaćeno osiguranje).
13. Pokazatelj budućeg rasta - Procena budućeg rasta vrednosti preduzeća ili banke u zavisnosti od godišnjeg investiranja u stalnu imovinu i godišnjeg nivoa amortizacije. Ovo je najznačajniji pokazatelj u biznis planovima preduzeća i banaka.
14. Pokazatelj deviznog rizika - Procentualno izražen odnos između ukupne otvorene devizne pozicije banke i kapitala banke obračunatog u skladu sa Odlukom o adekvatnosti kapitala.
15. Pokriće na računu - Dovoljan iznos raspoloživih sredstava za izvršena plaćanja, isplate i bankarske tarife u određenom periodu.
16. Politika jeftinog novca - Politika niskih realnih kamatnih stopa putem povećanja ponude novca.
17. Politika neutralnog novca - Politika emitovanja novca svakome ko ponudi bilo koju vrstu aktive iste vrednosti u zamenu.
18. Porez - Porez je nedobrovoljno plaćanje državi koje nije praćeno protivuslugom koju bi od nje primio platilac poreza. Osnovna svrha ubiranja poreza je finansiranje budžeta i propisanih nadležnosti države i njenih jedinica. Porezi su najvažniji izvor budžeta i bez njih država ne bi mogla da funkcioniše i finansira javna dobra i zajedničke potrebe, kao što su odbrana, zaštita svojine i prava građana, javni red i mir, obrazovanje, zdravstvo, infrastruktura i slično.
19. Porteri - Nerezidenti, vlasnici domaćih hartija od vrednosti.
20. Portfelj osiguranja - Svi osigurani rizici kod nekog lica. Portfelj se iskazuje brojem ugovora osiguranja, ukupnom sumom osiguranja ili ukupnom sumom premije osiguranja.
21. Portfolio hartija od vrednosti - Skup različitih hartija od vrednosti (akcija, obveznica i dr.) u vlasništvu nekog lica (fizičkog ili pravnog) kojima upravlja portfolio menadžer ili lice samostalno.
22. Portfolio menadžer - Lice odgovarajućeg obrazovanja, radnog iskustva i ovlašćeno posebnim sertifikatom da upravlja investicionim fondom, tj. imovinom fonda. Sertifikat se dobija nakon završene obuke i položenog ispita, a izdaje ga Komisija za hartije od vrednosti. Svaki investicioni fond mora imati jednog portfolio menadžera, koji upravlja njegovom imovinom.
23. POS terminal (Point Of Sale) - Terminal koji omogućuje plaćanje robe i usluga. Opremljen je softverom za procesiranje transakcija platnim karticama (očitavanje podataka sa kartice, prosleđivanje ka banci prihvatiocu i prihvatanje odgovora banke izdavaoca, na osnovu koga se vrši naplata za kupovinu robe). Koristi se u uslužnim i trgovačkim radnjama.
24. Pošiljalac (novca) - Fizičko ili pravno lice koje nalog za plaćanje daje prijemnoj banci.
25. Potkapitalizovana banka - Banka čija je adekvatnost kapitala niža od propisane, odnosno čiji je kapital niži od propisanog.
26. Poverilac - Fizičko ili pravno lice koje ima potraživanja od svojih dužnika.
27. Pranje novca - Pojam koji označava prikrivanje stvarnog porekla novca koji se nalazi u opticaju. To je finansijska operacija kojom se određena suma novca šalje preko brojnih deponenata (i brojnih računa) kod različitih banaka, kako bi se onemogućile zvanične državne agencije da uđu u trag tom novcu. Novac koji se »pere« najčešće potiče iz kriminalnih radnji, kao što su prostitucija, droga i slično.
28. Pravna lica - Udruženja pojedinaca, organizacije koje obavljaju određene delatnosti saglasno pravu i moralu. Za obavljanje te delatnosti potrebno je da postoji posebna imovina, nezavisna od one koju svaki udruženi pojedinac ima. Ta imovina predstavlja osnovu za vršenje delatnosti.
29. Predstavništvo banke - Banke najčešće pre otvaranja svoje filijale u drugoj zemlji osnuju predstavništvo radi istraživanja bankarskog i finansijskog tržišta, promocije banke, pripreme aktivnosti otvaranja filijale i slično. Za otvaranje predstavništva banke u stranoj zemlji je neophodna dozvola centralne banke.
30. Premija osiguranja - Suma novca utvrđena ugovorom o osiguranju, koju klijent treba da plati kao naknadu za obezbeđenje osiguravajuće zaštite u slučajevima definisanim ugovorom.
31. Premija reosiguranja - Cena reosiguranja koju osiguravač plaća reosiguravaču za snošenje dela rizika u određenom poslu.
32. Prijemna banka - Banka koja prima nalog za plaćanje pošiljaoca.
33. Primalac - Pravno ili fizičko lice čija banka treba da primi nalog za plaćanje od banke pošiljaoca.
34. Primarna emisija - Kreiranje primarnog novca od strane centralne banke.
35. Primarni novac - obuhvata gotov novac u opticaju i bankarske depozite i rezerve.
36. Primarno tržište hartija od vrednosti - Tržište na kome se vrši prvobitna kupoprodaja emitovanih hartija od vrednosti između emitenata i prvih investitora.
37. Privatni spoljni dug - Dug domaćih privrednih subjekata prema inostranstvu koji nije garantovan od strane države.
38. Programirana uplata/isplata - Uplata/splata novčanih sredstava sa računa po posebnom ugovoru. Najčešće se koristi kod ugovaranja uplata za investicione jedinice u investicionim fondovima ili kod redovnih isplata sredstava iz penzionih fondova.
39. Prospekt - Dokument koji se izdaje pri emisiji akcija preduzeća, pri kupovini investicionih jedinica investicionog fonda i sl. U prospektu se obično iznose poslovni ciljevi, imovina i struktura kapitala konkretnog društva, tj. statističke informacije.
40. Provizija - Naknada za posredovanje u određenom poslu. Izražava se u procentima od vrednosti posla. Bankarske provizije su cene za obavljanje bankarskih usluga.
41. Putujući menjač - Radnik banke ili ovlašćenog menjača koji je uključen u blagajničko mesto menjača i koji menjačke poslove obavlja na teritoriji Republike Srbije u prevoznom sredstvu u putničkom saobraćaju ili na privrednim, turističkim ili sličnim manifestacijama.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana