Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. TARGET (Trans-European Automated Real-time Gross settlement Express Transfer System) - Elektronski sistem bruto plaćanja u realnom vremenu u zoni evra. TARGET omogućava kako plaćanja između banaka, tako i između klijenata. Plaćanja u evrima preko TARGETA mogu obavljati i zemlje EU koje ne učestvuju u EMU ako raspolažu sistemima za bruto plaćanja.
2. Tehničke rezerve - Sredstva iz kojih društvo za osiguranje izmiruje svoje obaveze iz osiguranja. Ova sredstva obuhvataju prenosne premije, rezervisane štete, rezerve za učešće u dobiti, matematičku rezervu i rezerve za izravnanje rizika.
3. Tekući račun - Račun putem koga se prate transakcije klijenta banke.
4. Testiranje otpornosti na poremećaje (stress testing) - Metod procene reagovanja finansijske institucije na različite nepovoljne scenarije stvorene kompjuterskim programima u smislu adekvatnosti kapitala i/ili aktive.
5. Trajni nalog - Nalog sa kojim vlasnik tekućeg računa zahteva od banke da u određenim vremenskim periodima, sa njegovog računa uplaćuje sredstva na druge račune.
6. Transakcija - Predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nad robom ili novca (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.
7. Transakcioni depozit - Likvidna sredstva koja su potrebna privrednim subjektima, kao i bankama, za obavljanje tekućih poslova.
8. Tranša - Deo pozajmice u uslovima kada se kredit ne koristi ili ne vraća u celosti u istom trenutku.
9. Trasant - Izdavalac menice.
10. Trasat - Dužnik u meničnom poslovanju na čije ime je izdata menica.
11. Tržišna kapitalizacija - Indikator veličine i obima prometa na berzi. Dobija se množenjem tržišne cene svih akcija na berzi sa ukupnim brojem svih akcija.
12. Tržišni rizik - Rizik nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital usled turbulentnih promena na tržištu.
13. Tržište kapitala - Mesto gde se susreću ponuda i tražnja kapitala. Kapitalom se u ovom smislu podrazumevaju različiti oblici finansijskih instrumenata, sa rokom dospeća dužim od godinu dana.
14. Tržište novca - Mesto gde se susreću ponuda i tražnja različitih oblika kratkoročnih finansijskih sredstava, čiji je rok dospeća kraći od jedne godine. Direktni učesnici na ovom tržištu mogu biti samo centralna banka, depozitne finansijske institucije, posredničke i druge finansijske organizacije.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana