Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Racio pokrića kamata - Odnos ostvarenog dobitka i plaćenih kamata prema plaćenim kamatama.
2. Racio pozajmljenog kapitala - Učešće pozajmljenog u ukupnom kapitalu, a značaj visine stope je u korelaciji s potrebom sopstvenog kapitala, iznosom leveridža i zaštitom poverilaca.
3. Racio sopstvenog kapitala - Učešće sopstvenog kapitala u ukupnom kapitalu, čija je visina diktirana potrebom sopstvenog finansiranja stalnih sredstava i iznosom leveridža.
4. Račun - Tekući, žiro i drugi račun za izvršenje jedne transakcije plaćanja, otvoren na osnovu ugovora između klijenta i banke.
5. Računi hartija od vrednosti pri Centralnom registru hartija od vrednosti - U Centralnom registru hartija od vrednosti (CrHoV) vode se sledeći računi hartija od vrednosti: 1) emisioni računi, 2) računi hartija od vrednosti članova CRHoV i njihovih klijenata (vlasnički računi, založni računi, računi upravljanja ) i 3) računi deponovanih hartija od vrednosti. Takođe se vode računi novčanih sredstava namenjenih trgovanju hartijama od vrednosti, i to: devizni računi, obračunski dinarski računi i računi garantnih fondova članova CrHoV.
6. Rata - Rata je ugovoreni iznos koji primalac lizinga uplaćuje davaocu lizinga za korišćenje predmeta, rata se uplaćuje prema planu otplate iz ugovora o lizingu. U ratu su uključeni deo glavnice i pripadajuća kamata.
7. Realna kamatna stopa - Izračunava se tako što se od nominalne kamatne stope oduzima stopa inflacije. Na osnovu realne, a ne nominalne kamatne stope se donosi odluka o eventualnom plasmanu sredstava.
8. Realna novčana masa - Nominalna novčana masa korigovana za godišnji iznos inflacije.
9. Realni efektivni kurs - Realni efektivni kurs nacionalne valute je nominalni efektivni kurs te valute deflacioniran relativnom razlikom između domaće inflacije i inflacije zemalja čije valute ulaze u obračun nacionalnog nominalnog efektivnog kursa.
10. Reeskont hartija od vrednosti - Dalja prodaja centralnoj banci hartija od vrednosti (najčešće menica) koje je poslovna banka eskontovala kupovinom od svojih komitenata. Odobravanje kredita bankama na osnovu kupovine eskontovanih menica vrši se pre roka njihovog dospeća.
11. Reeskontna stopa - Stopa po kojoj se vrši reeskontovanje hartija od vrednosti.
12. Referentna kamatna stopa - Kamatna stopa prema čijim promenama se upravljaju druge kamatne stope.
13. Registar podataka o bonitetu - Jedinstvena standardizovana, elektronska baza podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, obrađenih primenom posebne metodologije za utvrđivanje podataka i pokazatelja o bonitetu i integrisanih u celovit informacioni sistem boniteta, dostupna svim korisnicima putem internet servisa (vodi se u Odeljenju za registre).
14. Regres - Pravo lica koje, sa drugim licima, daje garanciju da posle isplate poveriocu može od glavnog ili solidarnog dužnika zahtevati povraćaj bar jednog dela plaćenog iznosa. Kod menice i čeka: pravo imaoca hartije od vrednosti da u slučaju da trasat (lice na čije ime je menica vučena) ili akceptant, ne akceptira tu hartiju ili odbije da je isplati, zahteva od emitenta (lica koje izdaje hartiju od vrednosti) ili indosanta (lica koje prenosi hartiju od vrednosti na drugo lice) naknadu isplaćenog iznosa.
15. Regulatorno telo - Regulatorno telo je nacionalno telo države koje je propisima te države ovlašćeno da daje i oduzima dozvole za rad licima u finansijskom sektoru ili vrši kontrolu ovih lica, odnosno nadzor nad tim licima.
16. Regulisanje količine novca - Osnovna funkcija monetarne politike centralne politike, koja se ostvaruje primenom instrumenata monetarne politike i ima za cilj da se osigura niska stopa inflacije, stabilnost valute i održavanje likvidnosti.
17. Rejting agencije - Agencije koje se bave procenom kreditne sposobnosti i rangiranjem kreditne sposobnosti emitenata hartija od vrednosti. U najpoznatije spadaju Standard&Poors Corporation, Moody's.
18. Renta - Novčani iznos koji se isplaćuje redovno, u određenim vremenskim razmacima, na temelju nekog pravno zasnovanog potraživanja.
19. Rentabilnost - Zahtev (težnja) da se ostvari maksimalni profit sa što manje angažovanih sredstava u procesu reprodukcije.
20. Repo operacija - Transakcija kupovine i prodaje hartija od vrednosti kojom je prodavac saglasan da ih proda kupcu koji je saglasan da prodavcu plati kupovnu cenu, uz istovremenu obavezu da će kupljene hartije od vrednosti na tačno utvrđeni datum prodati prodavcu, koji je obavezan da za te hartije plati kupcu unapred utvrđenu reotkupnu cenu. Te transakcije se obavljaju na aukcijama ili neposrednom kupovinom/prodajom.
21. Reprogram spoljnog duga - Odlaganje originalnog plana otplate na osnovu ugovora sa istim inostranim kreditorom.
22. Reputacioni rizik - Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banka usled stvaranja negativnih mišljenja javnosti koje utiču na tržišno pozicioniranje banke.
23. Restriktivna monetarna politika - Kreditno-monetarna politika putem koje centralna banka ograničava tražnju za novcem i bankarskim kreditima, odnosno utiče na smanjenje kreditne aktivnosti poslovnih banaka.
24. Revalvacija - Porast kursa neke valute u odnosu na drugu valutu.
25. Revizorski izveštaj - Izveštaj, sastavljen nakon obavljanja postupka revizije, koji daje stručno mišljenje u vezi s finansijskim izveštajem, koji treba da je u skladu sa zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima. Prilaže se uz finansijski izveštaj kompanije zainteresovanim korisnicima, koji time dobijaju uvid u pouzdanost finansijskog izveštaja.
26. Revolving kredit - Kratkoročni kredit, koji se obnavlja po određenoj vremenskoj dinamici.
27. Rezerva za opšte bankarske rizike - Rezerva koju banka obračunava i iskazuje u skladu sa svojim unutrašnjim aktima.
28. Rezerva za procenjene gubitke koji mogu nastati po osnovu bilansne aktive i vanbilansnih stavki banke - Čine je posebna rezerva za procenjene gubitke i rezerva za opšte bankarske rizike.
29. Rezerve za izravnanje rizika - Rezerve za izravnanje rizika (vrsta tehničkih rezervi) obrazuju se posebno za svaku vrstu neživotnih osiguranja i koriste za vremensko izravnanje toka šteta u pojedinim vrstama osiguranja.
30. Rezerve za učešće u dobiti - Rezerve za učešće u dobiti (vrsta tehničkih rezervi) obrazuju se u slučaju da osiguranici prihvate da učestvuju u riziku deponovanja i ulaganja sredstava tehničkih rezervi.
31. Rezervisane štete - Rezervisane štete (vrsta tehničkih rezervi) predstavljaju procenjeni iznos obaveza društva za osiguranje za nastale a nerešene štete do kraja tekućeg obračunskog perioda.
32. Rezident - Fizičko lice sa stalnim boravkom u državi; pravno lice registrovano u domicilnoj državi. Prema našim zakonima, svako fizičko lice koje boravi najmanje godinu dana u našoj zemlji.
33. Rizik likvidnosti - Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banka usled nesposobnosti banke da ispunjava svoje dospele obaveze.
34. Rizik zemlje - Rizik zemlje podrazumeva rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital banke zbog nemogućnosti banke da naplati potraživanja od određenog dužnika iz razloga koji su posledica političkih, ekonomskih ili socijalnih prilika u zemlji porekla tog dužnika.
35. Rok otplate inostranog kredita - Period od prvog korišćenja do poslednje otplate glavnice.
36. RTGS - RTGS - Real Time Gross Settlement Sistem izvršava saldiranje svih transakcija na postojećim računima u realnom vremenu.
37. Ručna zaloga - Ručna zaloga je poseban ugovor, u koji najčešće stupaju poverilac (kao zalogoprimac) i dužnik (kao zalogodavac) iz osnovnog pravnog posla.
Ugovorom o zalozi obavezuje se dužnik ili neko treći (zalogodavac) prema poveriocu (zalogoprimcu) da mu preda neku pokretnu stvar na kojoj postoji pravo svojine da bi se pre ostalih poverilaca mogao naplatiti iz njene vrednosti, ako mu potraživanje ne bude isplaćeno o dospelosti, a poverilac se obavezuje da primljenu stvar čuva i po prestanku svog potraživanja vrati neoštećenu zalogodavcu.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana