Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Datum valute - Datum kada je potrebno izvršiti nalog za plaćanje, prema instrukcijama uplatioca.
2. Davalac finansijskog lizinga - Davalac finansijskog lizinga je pravno lice koje prenosi na primaoca lizinga ovlašćenje držanja i korišćenja predmeta lizinga, na ugovoreno vreme i uz ugovorenu naknadu i dinamiku plaćanja. Davalac lizinga zadržava pravo svojine na predmetu lizinga.
3. Debitna kartica - Debitne kartice omogućavaju korisniku da plaća robu i usluge u trgovinama na POS terminalima i podiže gotovinu na bankomatima i šalterima banaka do visine iznosa sredstava koje ima na računu, uključujući i dozvoljeni minus.
4. Deflacija - Suprotno od inflacije tj. porast vrednosti novca; smanjenje novčanih sredstava u opticaju sa namenom izazivanja povišene kupovne moći novca i sniženja cena.
5. Dekurzivna kamata - Obračun kamata po isteku odgovarajućeg vremenskog perioda, dakle unazad. Ovakav obračun kamata kod nas je najčešći.
6. Denominacija - Operacija sniženja nominalne vrednosti novca, kada se novčanicama oduzima određeni procenat dotadašnje nominalne vrednosti.
7. Depozit - Novčano potraživanje klijenta prema banci koje nastaje polaganjem novčanog depozita, štednog uloga, ili drugog novčanog računa.
8. Depozitne olakšice - Stalna olakšica kojom se bankama omogućava da viškove svojih likvidnih sredstava preko noći deponuju kod centralne banke uz odgovarajuću kamatu.
9. Derivati - Izvedene hartije od vrednosti koje se vezuju za neku drugu osnovnu aktivu (robu, druge hartije od vrednosti, devize i sl.). Kretanje cena osnovne aktive, za koju su vezani derivati, vrši direktan uticaj na visinu cena derivata. Najznačajniji derivati su fjučersi, opcije, varanti i sl.
10. Devalvacija - Sniženje kursne vrednosti novca, s obzirom na vrednost zlata i stranih valutam što je vrsta novčane reforme, koju izvršava država (npr. zbog inflacije).
11. Devize - Deviza je svako potraživanje u inostranstvu koje glasi na stranu valutu. Vrlo često se koristi u užem smislu kada označava stranu valutu.
12. Devizne rezerve - Predstavljaju vrstu dopunske zaštite likvidnosti. Devizne rezerve države (tj. njene centralne banke) čine: inostrane hartije od vrednosti, depoziti na računima u inostranstvu, efektivni strani novac, zlato i specijalna prava vučenja. Devizne rezerve poslovnih banaka čine: efektivni strani novac u trezorima banaka, devize na računima u inostranstvu i hartije od vrednosti koje banke imaju u svom portfelju.
13. Devizni kurs - Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje. Preko deviznog kursa se uspostavlja veza između cena u zemlji i u inostranstvu. Zavisno od toga u kojoj meri centralna banka neke zemlje utiče na devizni kurs postoji nekoliko vrsta deviznih kurseva: fiksni, fleksibilni, vođeni, puzajući i višestruki.
14. Devizni rizik - Rizik mogućnosti nastanka negativnih efekata na finansijski rezultat i kapital usled promene deviznog kursa.
15. Devizno tržište - Mesto na kome se sučeljavaju ponuda i tražnja deviza i efektivnog stranog novca između subjekata u okviru jedne nacionalne ekonomije ili između različitih nacionalnih ekonomija.
16. DinaCard - Nacionalna platna kartica koja se može koristiti za podizanje gotovine na bankomatima i šalterima banaka i plaćanje roba i usluga na teritoriji Republike Srbije. Može biti debitna i kreditna.
17. Dinarizacija - Jačanje domaće valute putem stvaranja stabilnog inflatornog okruženja, razvoja dinarskog tržišta hartija od vrednosti i instrumenata zaštite od deviznog rizika.
18. Diskont - Kamata na nominalnu vrednost za vreme od prodaje menice do njene valute. Reč se upotrebljava i za druge poslovne transakcije, kod izračunavanja, smanjenje vrednosti glavnice pre njenog stvarnog dospeća.
19. Dividenda - Deo profita koji akcionar naplaćuje na osnovu svoje akcije, a čiju visinu određuje skupština akcionara u zavisnosti od rezultata preduzeća i u skladu sa pravilima akcionarskog društva.
20. Dividendna stopa - Odnos dividende po akciji i berzanskog kursa akcije (interesantna za kupce akcija).
21. Dobrovoljni penzijski fond - Institucija kolektivnog investiranja u okviru koje se prikuplja i ulaže penzijski doprinos u različite vrste imovine s ciljem ostvarenja prihoda i smanjenja rizika ulaganja.
22. Docnja - Kašnjenje pri izvršenju neke obaveze, koje dužnik čini u suprotnosti sa ugovornim obavezama.
23. Dokumentarni akreditiv - Najsigurniji instrument međunarodnog plaćanja, koji funkcioniše tako što kupac uvoznik stavlja određenoj banci na raspolaganje iznos kupovne cene s tim da ga ona isplati prodavcu izvozniku, pod uslovom da joj on unutar određenog roka preda predviđena, potpuno ispravna i tačno pobrojana dokumenta.
24. Državne obveznice - Obveznice koje emituje država ili neki njen organ ili agencija, s namenom prvenstveno finansiranja budžetskog deficita, odnosno za pokriće državnih dugova. Ovo su prvoklasne obveznice jer se smatra da nema rizika naplate. Njihovi kupci mogu biti banke, finansijske institucije i privatni investitori. Na prihode od njih se uglavnom ne plaća porez, a kamata je minimalna.
25. Dužničke hartije od vrednosti - Hartije od vrednosti koje se ukamaćuju po unapred utvrđenoj kamatnoj stopi i isplaćuju u određenom momentu - na kraju roka dospeća ili u tačno utvrđenim periodima dospeća.
26. Dužnik - Fizičko ili pravno lice koje ima obavezu prema svojim poveriocima.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana