Lista pojmova

 A  B  C  Č  Ć  D    Đ  E  F  G  H  I  J  K  L  LJ  M  N  NJ  O  P  R  S  Š  T  U  V  Z  Ž
1. Nadosiguranje - Kad je suma osiguranja veća od stvarne vrednosti osigurane imovine (u slučaju štete, isplaćuje se do visine stvarne vrednosti osigurane imovine).
2. Nalog za plaćanje - Bezuslovna instrukcija data banci da izvrši plaćanje ili naplati određeni iznos novca s naznačenog računa ili od uplaćene gotovine.
3. Nalogodavac - Pošiljalac naloga za plaćanje/prodaju/otkup, kojim se inicira neka transakcija.
4. Nebankarske platne kartice - Nebankarske platne kartice izdaju nebankarske organizacije. Kod nas su najpoznatije Diners i American Express.
5. Negativna klauzula - Klauzula kojom se dužnik obavezuje da, pre potpunog izmirenja obaveza, neće ulaziti u nove obaveze, davanjem specijalnog obezbeđenja
6. Neiskorišćeni iznos kredita - Iznos kredita koji je na raspolaganju za korišćenje.
7. Nerezident - Fizičko lice sa stalnim prebivalištem u inostanstvu; pravno lice tj. firma koja je registrovana u inostranstvu. Prema našim važećim zakonima, fizičko lice koje više od godinu dana boravi van zemlje, smatra se nerezidentom.
8. Neto vrednost imovine - Predstavlja vrednost imovine pravnog lica (najčešće fonda) umanjenu za iznos obaveza.
9. Nezavisnost centralne banke - Podrazumeva personalnu (ima je guverner), finansijsku, institucionalnu i funkcionalanu nezavisnost u vođenju monetarne politike centralne banke u odnosu na vladu.
10. NKOSK - Nacionalna korporacija za osiguranje stambenih kredita - Korporacija osigurava kredite koje banke ili druge finansijske organizacije odobravaju fizičkim licima za kupovinu, adaptaciju i izgradnju nekretnina, a koji su obezbeđeni hipotekom. Kada poslovna banka potpiše ugovor o osiguranju potraživanja sa Korporacijom, svaki pojedinačni kredit koji zadovoljava uslove postavljene od strane Korporacije banka nudi na osiguranje. Ukoliko Korporacija donese odluku da prihvata da osigura određeni kredit, ona preuzima deo rizika nenaplativosti tog kredita, što u praksi znači da 75% neto gubitka banke po osnovu nenaplaćenog kredita snosi Korporacija.Preuzimanjem dela rizika, Korporacija snižava ukupan rizik banke, što utiče na smanjenje kamatne stope koju banka naplaćuje svom klijentu. Najviša kamatna stopa koju banka može da naplati za kredit koji je osiguran kod Korporacije iznosi 8.95% na godišnjem nivou za model kredita sa učešćem, odnosno 7.45% na godišnjem nivou za model kredita sa depozitom.
11. NKS - NKS (nominalna kamatna stopa) je neto kamatna stopa i ne predstavlja konačnu cenu kredita. Ona se stavlja u ugovor i na osnovu nje se izračunavaju otplatne rate odnosno iznos kamata na depozite.
12. Nominalna vrednost hartije od vrednosti - Iznos upisan na hartiji od vrednosti, cena po kojoj je hartija od vrednosti emitovana.
13. Nominalni efektivni kurs - Nominalni efektivni kurs je promena indeksa vrednosti domaće valute u odnosu na vrednost korpe inostranih valuta zemalja najvažnijih ekonomskih partnera nacionalne ekonomije.
14. Nostro doznaka - Bezuslovna instrukcija data banci da izvrši plaćanje prema pravnom ili fizičkom licu u inostranstvu.
15. Nostro konto - Konto jedne banke kod druge (strane) banke.
16. Novčana sredstva - Gotov novac i depoziti koji se drže na računima kod banaka.
17. Novčani multiplikator - Predstavlja odnos između novčane mase i primarnog novca i pokazuje sposobnost bankarskog sistema da na bazi određene dodatne mase primarnog novca formira veću ili manju masu depozitnog novca, odnosno novčane mase.
18. Novčani tok (Cash flow) - Prikazuje sva primanja i izdavanja novca i samim tim predstavlja pravu sliku novčanih sredstava kojima pravno ili fizičko lice raspolaže. Lizing kompanije svoje odluke o odobravanju lizinga donose upravo na osnovu projekcije budućeg novčanog toka potencijalnog korisnika lizinga.
Pretraga pojmova :
Kalkulator dozvoljenog minusa
Dozvoljeni minus
Nedozvoljeni minus
dana